Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Wolontariat w 2022 roku

12.10.2023
Analiza dotycząca społecznego oraz ekonomicznego znaczenia wolontariatu obejmująca aktywność w organizacjach pozarządowych, kościołach i związkach wyznaniowych, innych podmiotach gospodarki społecznej oraz w sektorze publicznym, jak również pomoc świadczoną indywidualnie na rzecz osób znajomych, nieznajomych oraz środowiska naturalnego i społeczności.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wrzesień 2023

11.10.2023
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2023

11.10.2023
Według stanu na koniec września 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 114,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej. We wrześniu zarejestrowano 30,8 tys. nowych podmiotów w rejestrze REGON.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce w kwietniu 2023 roku

10.10.2023
Na koniec kwietnia 2023 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,4%. Obcokrajowcy wykonujący pracę w kwietniu 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw.
Czytaj dalej

Publikacja Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 01-06 2023 r.

10.10.2023
Podstawowe informacje o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Półroczna publikacja prezentuje m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto oraz wskaźniki płynności.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

05.10.2023
Przekazujmy Państwu kolejne opracowanie przedstawiające wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Szeroki zakres informacji pozyskanej w spisie może stanowić podstawę do przeprowadzenia pogłębionych analiz i dokonania bilansu zmian, które zaszły w latach 2011–2021.
Czytaj dalej

Oświadczenie GUS w związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nt. wyliczeń wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja)

05.10.2023
W nawiązaniu do komentarzy na temat publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych dotyczących wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych uznawanego potocznie za miarę inflacji informujemy, że przygotowywane w cyklach miesięcznych dane w tym zakresie, bazują na obserwacji faktycznych obserwowanych cen rynkowych. W badaniu uwzględniane są więc wszystkie czynniki, które wpływają na wysokość cen lub opłat tj. ogólnodostępne promocje i bonifikaty, stawki podatków (w tym VAT), jak również regulacje cen wynikające z aktów prawnych czy też instrumentów regulacyjnych wprowadzanych bezpośrednio przez podmioty realizujące sprzedaż danego asortymentu.
Czytaj dalej

Publikacja Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2022 roku

05.10.2023
W publikacji ujęto analizę form i terytorialnego rozkładu instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce. Omówiono zagadnienie adopcji, rolę placówek wsparcia dziennego i innych form wspierania rodziny, formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pomoc udzielaną w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej. Znajdują się tu również informacje o rozmiarach pomocy kierowanej do rodzin z dziećmi w formie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłacanych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, a także dane o świadczeniach udzielanych w ramach systemu pomocy społecznej i wydatkach z budżetu państwa i budżetów JST na pomoc społeczną, rodzinę i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2022 rok

05.10.2023
Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2022 r. wzrósł realnie o 5,3% w porównaniu z 2021 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 20.04.2023 r. o 0,2 p.proc.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Turystyczna baza noclegowa i jej wykorzystanie w 1 półroczu 2023 roku

05.10.2023
W 1 półroczu 2023 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 16,4 mln turystów, którym udzielono 40,4 mln noclegów. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. było to więcej odpowiednio o 11,7% i o 7,5%. W porównaniu z 1 półroczem 2022 r. zwiększył się również stopień wykorzystania miejsc noclegowych z 36,2% do 37,8%.
Czytaj dalej
1    43  44  45  46  47  48  49  50  51    76
Do góry

Newsletter