Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.05.2016

Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą, tworzona w ramach badania stałego „Polacy i Polonia na świecie”, została udostępniona po raz pierwszy w kwietniu 2014 r. Ze względu na rozległy obszar badawczy, a także ograniczenia przyjętej metody analizy źródeł wtórnych, determinujące długi cykl przygotowania danych, zdecydowano się na upowszechnienie powstającego repozytorium w wersji inicjacyjnej, tj. przeznaczonej i przygotowanej do dalszego, stopniowego zwiększania wartości informacyjnej oraz poziomu użyteczności zbioru. Prezentowana obecnie wersja została opracowana zgodnie z tymi założeniami, tj. zaktualizowano oraz uzupełniono opublikowane wcześniej informacje, rozszerzono zakres podmiotowy repozytorium o kolejne (również nowopowstałe) jednostki badania, a także zwiększono zakres przedmiotowy zbioru.

Należy przy tym zaznaczyć, że Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą z założenia stanowić ma jedynie względnie wyczerpujące, usystematyzowane, funkcjonalne i łatwo dostępne narzędzie o charakterze informacyjno-porządkującym, zapewniające wsparcie osobom oraz instytucjom zainteresowanym, dokumentujące organizacyjny i instytucjonalny aspekt obecności i aktywności Polonii i Polaków za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem działalności o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym. Nie może być traktowana jako pełny „spis” organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą. Ze względu na różnorodne ograniczenia związane z możliwościami badawczymi, jak również wynikające z charakteru oraz skali badanego zjawiska, nie jest możliwe osiągnięcie stanu wynikowego w pełni odzwierciedlającego liczebność organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą faktycznie funkcjonujących w określonej jednostce lub cezurze czasu.

Docelowo planowana jest coroczna aktualizacja bazy danych, tj. przynajmniej raz do roku udostępniona wersja repozytorium będzie zastępowana kolejną – zaktualizowaną.

W odniesieniu do publikowanych informacji przyjęto następujące podstawowe zasady klasyfikacyjne i porządkowe:

– zestawienie obejmuje organizacje oraz instytucje polskie i  polonijne o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym założone i działające poza granicami kraju;

– zestawienie obejmuje organizacje i instytucje polskie założone w Polsce, o ile prowadzą stałą działalność poza granicami kraju i posiadają tam siedzibę (np. Szkolne Punkty Konsultacyjne przy ambasadach RP, zagraniczne placówki duszpasterskie i jednostki terytorialne polskich zgromadzeń zakonnych, w tym prowadzące duszpasterstwo polskie i polonijne);

– zestawienie obejmuje organizacje i instytucje polskie założone w Polsce przed 1 września 1939 r. funkcjonujące w okresie późniejszym poza granicami kraju, o dużym znaczeniu dla społecznego, kulturowego i religijnego życia polskiej diaspory, a nierzadko dla polskiego dziedzictwa narodowego w ogóle (np. Towarzystwo Straży Mogił Polskich Bohaterów we Lwowie, Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Na Rossie etc.);

– zestawienie uwzględnia również inne, różnorodne formy obecności i działalności polskiej diaspory, funkcjonujące w ramach struktur instytucjonalnych kraju przebywania (np. Zbiory polskie Instytutu Hoovera w USA, Muzeum Adama Mickiewicza – Oddział Muzeum Sztuki Tureckiej i Islamskiej w Stambule, Cmentarz Pere-Lachaise);

– z uwagi na skalę oraz blisko dwustuletnią historię polskiego wychodźstwa w obszar zainteresowania włączono, w pewnym ograniczonym zakresie, również organizacje oraz instytucje, które formalnie i faktycznie zakończyły działalność, jednak ich znaczenie i spuścizna pozostają istotnym, a niekiedy wręcz fundamentalnym składnikiem duchowej i materialnej kultury polskiej diaspory oraz polskiego dziedzictwa narodowego (np. Polski Instytut Historyczny w Szwecji, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii, czy „Kultura” – miesięcznik Instytutu Literackiego w Maison Laffitte);

– zestawienie nie obejmuje polskich placówek dyplomatycznych (ambasad, konsulatów i innych przedstawicielstw) oraz Instytutów Polskich, których pełna i aktualizowana lista znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

– zakończenie działalności organizacji lub instytucji uwzględnionej w bazie nie powoduje usunięcia zgromadzonych o niej informacji; informacja o zakończeniu działalności jest traktowana jako niezbędny element opisu jednostki badania i jest wprowadzana w trybie aktualizacji zbioru;

Rozległy i trudno poddający się ujęciom syntetycznym i wystandaryzowanym obszar badawczy oraz przyjęta metoda analizy źródeł wtórnych (desk research) to główne determinanty określające kolejność i harmonogram podjętych oraz zaplanowanych w ramach badania działań. Prezentowane zestawienie, mimo iż stanowi kolejną – znacznie rozszerzoną i zaktualizowaną – wersję zbioru inicjacyjnego, w dalszym ciągu nie stanowi jeszcze produktu o założonej wartości informacyjnej. W obecnym stanie, w oparciu o względnie zobiektywizowane kryteria, uwzględniono jedynie część podmiotów objętych badaniem. Abstrahując od przypadków jednostkowych, a także pomijając nowopowstające (zakładane obecnie) podmioty, można wskazać m.in. instytucje oświatowe (głównie szkoły z nauczaniem języka polskiego), ośrodki duszpasterstwa polskiego oraz media polskojęzyczne (głównie internetowe), jako najmniej reprezentowane grupy jednostek badania (w stosunku do ogólnej liczebności podmiotów określonego rodzaju) i tym samym wymagające dalszych uzupełnień.

Zakres przedmiotowy repozytorium został rozszerzony w porównaniu z poprzednio udostępnioną wersją (o zmienne 6, 8, 9 i 12) i obejmuje obecnie następujące elementy:

1. nazwa organizacji / instytucji w języku polskim (w nielicznych przypadkach uzupełniona lub zastąpiona zgodnie z oryginalnym zapisem);

2. rok rozpoczęcia działalności, przez co należy rozumieć moment założenia lub zarejestrowania organizacji / instytucji w kraju przebywania lub moment przybycia (w odniesieniu do jednostki już istniejącej i tworzącej oddział, filię);

3. rodzaj organizacji / instytucji – ogólna klasyfikacja wprowadzona w celu umożliwienia i ułatwienia wyszukiwania, filtrowania oraz grupowania jednostek badania (w żadnym razie nie należy jej traktować ściśle jako określenia zakresu czy przedmiotu działalności jednostki); klasyfikacja obejmuje 7 kategorii porządkujących, odnoszących się do formy oraz obszaru działalności jednostki (schemat kategoryzacyjny zamieszczono w arkuszu dokumentu);

4. szczegółowy rodzaj organizacji / instytucji – analogiczna klasyfikacja, o takim samym przeznaczeniu, będąca rozwinięciem klasyfikacji ogólnej i stanowiąca razem z nią stałą, zhierarchizowaną strukturę, obejmuje 32 kategorie jednostek (schemat kategoryzacyjny zamieszczono w arkuszu dokumentu);

5. siedziba organizacji / instytucji: kraj – nazwa państwa na terenie którego jednostka prowadzi działalność i/lub posiada główną siedzibę, biuro lub inne względnie trwałe miejsce pracy / kontaktu (tj. miejsce zebrań jej władz lub miejsce spotkań osób / organizacji zrzeszonych, niekiedy miejsce zamieszkania); w przypadku braku możliwości jednoznacznego przyporządkowania lub jego zmienności, odpowiedni komentarz zamieszczono w informacjach uzupełniających. Nazwy państw podano zgodnie z wytycznymi Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

6. siedziba organizacji / instytucji: jednostka podziału administracyjnego kraju – nazwa jednostki podziału administracyjnego wyższego rzędu, na terenie której znajduje się miejscowość – siedziba organizacji / instytucji; z uwagi na nazewniczą i strukturalną różnorodność, zdecydowano się na uwzględnienie (z wyjątkiem Niemiec i Wielkiej Brytanii) zarówno nazwy, jak i rodzaju jednostki np. Prowincja Misiones, Stan Illinois, Kraj Krasnojarski, Region Île-de-France, region Lacjum itp.

7. siedziba organizacji / instytucji: miejscowość – nazwa miasta (miejscowości) na terenie którego jednostka prowadzi działalność i/lub posiada główną siedzibę, biuro lub inne względnie trwałe miejsce pracy / kontaktu (tj. miejsce zebrań jej władz lub miejsce spotkań osób / organizacji zrzeszonych, niekiedy miejsce zamieszkania); w przypadku braku informacji lub braku informacji wiarygodnych pole pozostawiono puste;

8. rok odniesienia – dostępne informacje, w oparciu o które aktualizowane są dane na temat jednostki badania nie zawsze odzwierciedlają stan obecny (tj. istniejący w chwili weryfikacji danych), stąd dla każdej jednostki podano rok odniesienia (często jest to rok ostatniej aktualizacji strony internetowej prowadzonej przez jednostkę badania);

9. status prowadzenia działalności – zmienna ta pozwala na wybór (filtrowanie) jednostek badania w zależności od tego, czy prowadzą działalność (symbol 1 – organizacja / instytucja prowadzi działalność, symbol 2 – organizacja / instytucja zakończyła lub zawiesiła działalność); w przypadku braku informacji lub braku informacji wiarygodnych, a także w sytuacji gdy jednostka formalnie istnieje, ale w długim okresie czasu nie przejawia żadnej aktywności nadawano symbol 3 – brak informacji o działalności organizacji / instytucji;

10. osoby powiązane – obejmuje imiona i nazwiska założycieli jednostki, osób pełniących w niej funkcje zarządcze, kierownicze lub reprezentacyjne, w niektórych przypadkach nazwiska jej wybitnych przedstawicieli (niekiedy również wtedy, gdy osoby te nie pełnią już swojej funkcji lub roli, także osób zmarłych); z uwagi na funkcjonalność zbioru nazwiska podano bez określenia pełnionej funkcji, stopnia naukowego, wojskowego itp. (wyjątek stanowią duchowni, w tym członkowie zgromadzeń zakonnych);

11. adres www organizacji / instytucji – adres strony internetowej prowadzonej przez jednostkę; w przypadku gdy jednostka nie posiada swojej strony internetowej podano adres strony prowadzonej np. przez organizację federacyjną / nadrzędną, do której należy (o ile zawiera informacje dotyczące podmiotowej jednostki). Szczególnym przypadkiem są media internetowe, gdy strona internetowa (portal informacyjny, witryna, forum, blog, telewizja internetowa, radio internetowe itp.), jako taka stanowi jednostkę badania;

12. e–mail organizacji / instytucji – adres poczty elektronicznej jednostki lub osoby pełniącej w niej funkcje zarządcze, kierownicze, reprezentacyjne, przedstawicielskie; w przypadku gdy jednostka nie posiada adresu poczty elektronicznej lub gdy nie udało się go ustalić, może być podany (jeśli jest to uzasadnione) e-mail organizacji / instytucji federacyjnej, nadrzędnej lub prowadzącej;

13. informacje uzupełniające – pole przewidziane dla informacji dodatkowych, istotnych z punktu widzenia identyfikacji jednostki, ustalenia jej formalnego statusu, określenia prowadzonej działalności m.in. poprzednie nazwy jednostki, posiadane filie (oddziały, placówki zależne itp.) oraz organizacje / instytucje działające pod jej auspicjami, organizacje / instytucje nadrzędne, fakt zakończenia działalności etc.

Użyteczność Bazy organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą zależy przede wszystkim od możliwości pozyskania względnie aktualnych, weryfikowalnych w co najmniej dwóch źródłach, informacji. Autorzy opracowania – świadomi rozległości oraz formalnej i rzeczowej złożoności obszaru badawczego, a także ograniczeń wynikających z dostępności poszczególnych informacji, a w konsekwencji z wysokiego ryzyka popełnienia błędu – zwracają się do wszystkich osób posiadających wiedzę w tym zakresie, w szczególności władz oraz członków i pracowników samych organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych, o życzliwą pomoc w uzupełnieniu brakujących informacji oraz sprostowaniu informacji nieaktualnych, nieprecyzyjnych bądź nieprawdziwych.

W celu ułatwienia weryfikacji i uzupełnienia informacji zawartych w zbiorze, udostępniono krótki, jednostronicowy formularz: Polonia_inorg_formularz_01. Przy jego pomocy można sprostować błędnie podane dane lub uzupełnić dane brakujące. Wszelkie udzielone informacje stanowią dla autorów badania nieocenioną pomoc, za którą wyrażają wdzięczność i podziękowania.


Dane kontaktowe:

Paweł Kaczorowski
tel. (+48 22) 608-33-62

Anna Daszkowska
tel. (+48 22) 608-31-23

Adres e-mail: 

Główny Urząd Statystyczny
Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy
Wydział Badań Migracji i Narodowości
Al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Do góry

Newsletter