Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Produkty Projektu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Logo Unii Europejskiej

Wrota Statystyki

Głównym produktem Projektu jest system WROTA STATYSTYKI, który realizuje cele przewidziane w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, w ramach II Osi priorytetowej: „E-administracja i otwarty rząd" – Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki" (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Nowe lub zmodernizowane produkty i podprodukty w ramach Projektu:

I. Bazy danych (wszystkie produkty nowe)

 • Składnica Jednostek Statystycznych (SJS) - baza niezbędnych danych identyfikacyjnych, która pełni rolę operatu do badań statystycznych, obejmująca zarówno całą populację obiektów poddawanych obserwacji statystycznej, jak i celowo lub stochastycznie przygotowane podzbiory populacji.
 • Składnica Danych Surowych (SDS) - struktura bazodanowa pozwalająca na przechowywanie i udostępnianie do dalszej obróbki nieprzetworzonych statystycznie danych, zebranych zarówno pierwotnie (od respondentów), jak i wtórnie pozyskanych z rejestrów administracyjnych oraz innych źródeł.
 • Składnica Danych Operacyjnych (SDO) - struktura bazodanowa przechowująca przetworzone statystycznie dane jednostkowe. Wystandaryzowane dane w SDO podlegają niezbędnej integracji, pseudonimizacji lub anonimizacji oraz agregacji w celu ich przygotowania do analiz statystycznych.
 • Składnica Danych Analitycznych (SDA) - struktura bazodanowa przechowująca i udostępniająca odpersonalizowane (nieidentyfikowalne) dane jednostkowe, mikro- i makroagregaty na potrzeby wykonywania analiz statystycznych (z uwzględnieniem analiz przestrzennych), m.in. w postaci tabel i kostek (hypercubes).
 • Składnica Danych Geoprzestrzennych (SDG) - struktura bazodanowa gromadząca wszystkie dane geoprzestrzenne (np. granice jednostek podziału administracyjnego/statystycznego, punkty adresowe, siatki statystyczne) wykorzystywane w statystyce publicznej - przez systemy informatyczne oraz pracowników jssp.
 • Składnica Potrzeb Użytkowników (SPU) - struktura bazodanowa wraz z aplikacją do gromadzenia danych o potrzebach użytkowników danych statystycznych. SPU zawiera informacje, które przekazali nam użytkownicy różnymi kanałami m.in. poprzez formularze, ankiety, statystyki odwiedzin Portalu Informacyjnego. Dzięki SPU wiemy, jak przygotować i w jakim kierunku zmieniać badania statystyczne,  aby spełniały oczekiwania naszych użytkowników. Dodatkowym atutem narzędzia jest przejrzysty interfejs, intuicyjna obsługa oraz - co najważniejsze - potrzebne informacje zebrane w jednym miejscu.
 • Składnica Danych Publikacyjnych (SDP) - struktura bazodanowa przechowująca gotowe do upublicznienia zmienne publikacyjne oraz opisujące je metadane.  Zasoby SDP są dostępne dla uprawnionych użytkowników wewnętrznych, a użytkownicy zewnętrzni mają do nich dostęp poprzez API SDP.
 • Składnica Metadanych Statystycznych (SMS) -  baza wiedzy o wszystkich zasobach i procesach związanych z produkcją danych statystycznych, niezbędna do monitorowania i zarządzania procesem produkcji statystycznej. Zawarte w niej metadane służą realizacji badań.

II. Portale internetowe (wszystkie produkty nowe)

 • Portal informacyjny - serwis internetowy wdrożany w ramach Platformy Udostępniania Wynikowych Informacji Statystycznych i Innych Zasobów Informacyjnych, składający się z profilowanych portali tematycznych. Serwis realizuje zaawansowane funkcje wspomagające interaktywną prezentację, wyszukiwanie i wykorzystywanie danych pochodzących z zasobów informacyjnych statystyki publicznej. Nowy PI jest udostępniony w polskiej i angielskiej wersji językowej i wykorzystywany do prezentacji rodzaju i struktury dostępnych danych statystycznych. Oferuje dostęp do interfejsów systemów informatycznych statystyki publicznej.
 • Portale tematyczne - wyodrębnione w ramach Portalu Informacyjnego GUS portale gromadzące informacje lub produkty o określonej tematyce, np. bazy danych, publikacje, innowacje, statystyka regionalna.

III. Oprogramowanie rozumiane jako podsystemy aplikacyjne WRÓT STATYSTYKI

System Metainformacji (nowy produkt) - system, którego zadaniem jest zwiększenie roli metadanych w planowaniu,  sterowaniu i monitorowaniu realizacji procesów statystyki publicznej oraz udostępnienie metadanych na zewnątrz.

System Metainformacji składa się z:

 • Podsystemu Metadanych - narzędzie pozwalające na zarządzanie metadanymi powstającymi podczas projektowania, planowania i realizacji badań statystycznych oraz ich udostępnianie. Narzędzie pozwalające na modelowanie, przetestowanie i wdrożenie dowolnego obszaru metadanych. Modele mogą być dostosowywane do zmieniających się wymagań i potrzeb użytkowników (implementacja zmodyfikowanego modelu nie powoduje utraty zgromadzonych w nim wcześniej metadanych).
 • Podsystemu harmonogramów - narzędzie pozwalające na zaplanowanie przebiegu procesu statystycznego poprzez określenie terminów realizacji zadań oraz przypisanie zasobów niezbędnych do ich wykonania w formie harmonogramów realizacyjnych dla badań statystycznych;
 • Podsystemu Sterowania Procesami - jest systemem klasy BPMS. Pozwala na zarządzanie realizacją procesów biznesowych ze szczególnym naciskiem na przepływ informacji w trakcie ich realizacji. Umożliwia on orkiestrację procesu produkcji statystycznej, usprawnienie przebiegu oraz monitorowanie stanu jego realizacji. Dzięki swojej uniwersalności i niezależności od obszaru zastosowania, jest otwarty do współpracy z pozostałymi systemami statystyki publicznej;
 • API Zewnętrzne - zapewnia dostęp do obiektów publikacji lub metadanych przechowywanych w Składnicy Metadanych Statystycznych poprzez aplikację webową (SWAGGER) i interfejs API;
 • API Publiczne - zapewniania odbiorcom zewnętrznym szerszy dostęp do metadanych poprzez interfejs API.

System do uzgadniania PBSSP - system, którego zadaniem jest  wspomaganie  i usprawnienie procesu uzgadniania PBSSP zarówno po stronie jednostek opiniujących, jak i po stronie jednostek statystyki publicznej. Jest to system umożliwiający zgłaszanie uwag do projektu PBSSP w sposób ustandaryzowany, z wykorzystaniem dostępnych słowników  ułatwiających wypełnienie pól formularza zgłaszania uwag, a także  zapewniający  szybszy przepływ informacji związanych z opracowywaniem stanowisk do uwag  oraz gromadzący w jednym miejscu dedykowane raporty zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskami do nich.

Platforma Gromadzenia Danych Statystycznych - złożona z nowych lub zmodernizowanych aplikacji wspierających obsługę sprawozdawczości elektronicznej:

 • Zmodernizowany system TransGUS - umożliwia bezpieczną wymianę danych w formie plikowej pomiędzy GUS oraz jednostkami administracji publicznej lub podmiotami sfery prywatnej, zapewniając rozliczalność i monitorowanie przepływu danych oraz aktywności użytkowników.
 • Dashboard Informacyjny - narzędzie do monitorowania badań statystycznych, które udostępnia na bieżąco informacje ilościowe oraz wskaźniki charakteryzujące przebieg tych badań na różnych poziomach agregacji przestrzennej, z możliwością wizualizacji tych danych na wykresach lub mapach.
 • Formularz elektroniczny K-08 - będący projekcją nowego standardu formularzy dla Portalu Sprawozdawczego, udostępnia nowy intuicyjny interfejs dostosowany pod względem funkcjonalnym i ergonomicznym do aktualnych standardów UX, a dzięki cechom responsywności aplikacja formularzowa jest przystosowana do pracy zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jaki i mobilnych.

Systemy fazy przetwarzania (Operacyjny System Przetwarzania Mikrodanych oraz System Przetwarzania Danych Statystycznych) - zmodernizowane systemy przetwarzania danych statystycznych. Modernizacja polegała na integracji ww. systemów ze Składnicą Danych Surowych, Składnicą Danych Operacyjnych, Składnicą Danych Geoprzestrzennych oraz Systemem Metainformacji (ze wszystkimi komponentami i powiązanymi z nim podsystemami i składnicami), Platformą Gromadzenia Danych Statystycznych oraz Analitycznym Systemem Przetwarzania Danych.

Analityczny System Przetwarzania Danych - zmodernizowany system przetwarzania odpersonalizowanych danych jednostkowych. Modernizacja polegała na wprowadzeniu produktu uzupełniającego, tj. udostępnieniu narzędzi analitycznych dla użytkowników wewnętrznych oraz mechanizmów nakładania tajemnicy statystycznej.

Platforma Udostępniania Wynikowych Informacji Statystycznych (PUWIS) - to architektura integrująca wszystkie komponenty (narzędzia, systemy oraz aplikacje informatyczne) wykorzystywane w służbach statystyki publicznej, składające się na udostępnianie informacji statystycznych. Zasadniczym komponentem PUWIS jest Portal Informacyjny GUS. Produktami uzupełniającymi są:

 • profilowane Portale tematyczne - wyodrębnione w ramach Portalu Informacyjnego GUS portale gromadzące informacje lub produkty o określonej tematyce, np. bazy danych, publikacje, innowacje, statystyka regionalna. 
 • cyfrowa półka - utworzenie spersonalizowanego pulpitu klienta z dostępem do: złożonych zamówień, repozytorium zapewniającego ponowne wykorzystanie udostępnionych danych, funkcji zapisu wyszukanych danych z różnych podsystemów, funkcji „Poleć znajomemu" (umożliwiającej przesłanie linku do zasobu informacyjnego statystyki publicznej na określony adres e-mail) oraz możliwością zapisania się do newslettera na powiadomienia o wszystkich lub wybranych rodzajach informacji,
 • udostępnianie zbiorów danych wynikowych - udostępnianie informacji odbiorcom, także w wersji mobilnej, uwzględniającej profil użytkownika,
 • zaawansowana wyszukiwarka - umożliwia przeszukiwanie wszystkich zasobów statystyki publicznej, podstrony PI GUS, ale też BIP GUS, BIP-y urzędów statystycznych, strony urzędów statystycznych, serwer klasyfikacji, rejestrów REGON i TERYT, słowników pojęć, baz danych oraz innych portali należących do GUS,
 • zaawansowany formularz - umożliwia kontakt z urzędem w różnych sprawach (jeden formularz na różne typy spraw),
 • integracja PI GUS ze Składnicą Metadanych Statystycznych w zakresie zasilania kalendarza publikacji o tytuły, terminy wydania, opisy pochodzące ze Składnicy Metadanych Statystycznych oraz linkowania do pojęcia w słowniku pojęcia użytego w tekście komunikatu, informacji sygnalnej czy publikacji,
 • funkcjonalność pobierania dużych zbiorów - zapewnia odbiorcom szybkie i bezpieczne pobieranie zamówionych zbiorów, których nie można dostarczyć pocztą elektroniczną ze względu na rozmiar przesyłki lub konieczność bezpiecznego dostarczenia.

IV. Produkty infrastrukturalne (uzupełnienie infrastruktury teleinformatycznej statystyki publicznej):

System tworzenia kopii zapasowych - dostawa infrastruktury do wykonywania zapasowych kopii bezpieczeństwa w związku z rozbudową środowiska przetwarzania o nowe usługi zrealizowane w Projekcie.

System akceleracji i optymalizacji ruchu w sieć WAN - wdrożenie produktu pozwoliło na zoptymalizowanie wykorzystania pasma sieci WAN między GUS, urzędami statystycznymi oraz zakładem zamiejscowym CIS w Radomiu. Inwestycja dodatkowo pozwoliła na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa sieci przez implementacje reguł wykrywania zagrożeń.

System Serwis Desk - system zapewniający obsługę zgłoszeń od użytkowników wewnętrznych oraz  inwentaryzację zasobów dla wszystkich jednostek służb statystyki publicznej. Jest podstawowym narzędziem zapewniającym zgodność z zestawem najlepszych praktyk informatycznych ITIL.

Rozbudowa sieci bezprzewodowej i system zarządzający dostępem do sieci - modernizacja centralnego punktu kontroli dostępu do sieci zapewnia zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez każdorazowe uwierzytelnienie klienta próbującego uzyskać dostęp do zasobów informatycznych.


Projekt WROTA STATYSTYKI jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”.

Wartość Projektu: 39.151.402,44 zł (w tym dofinansowanie Projektu z budżetu środków europejskich: 33.133.831,88 zł) - zgodnie z aneksem nr POPC.02.03.01-00-0077/19-06 do Porozumienia nr POPC.02.03.01-00-0077/19-00.

Do góry

Newsletter