Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Międzynarodowe bazy danych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Eurostat (Urząd Statystyczny Unii Europejskiej) jest głównym źródłem statystyk dla krajów Unii Europejskiej. Baza danych Eurostatu zawiera wskaźniki ze wszystkich obszarów tematycznych, prezentowane w formie tablic dynamicznych i statycznych. Obejmuje również wskaźniki monitorujące strategie i programy unijne (np. strategię Europa 2020). Dostępne są dane roczne, kwartalne i miesięczne dla krajów UE i ich regionów (łącznie z agregatami dla UE i strefy euro), a w wielu przypadkach również dla krajów kandydujących i wybranych krajów spoza UE (np. USA i Japonii).


AMECO to makroekonomiczna baza danych Komisji Europejskiej zawierająca dane Eurostatu uzupełnione przez dodatkowe źródła międzynarodowe. W bazie znajdują się dane roczne głównie z zakresu rachunków narodowych dla krajów Unii Europejskiej, krajów kandydujących oraz członków OECD. Szeregi czasowe dostępne są od 1960 r., a podstawową walutą danych finansowych jest euro.


OECD.Stat to baza danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zawierająca informacje (roczne, kwartalne i miesięczne) dotyczące m.in. demografii, środowiska, rynku pracy, edukacji, cen, rachunków narodowych i handlu zagranicznego dla państw OECD oraz wybranych krajów świata (np. Brazylii, Chin i Indii). 


World Economic Outlook Database jest bazą danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF); udostępnia wybrane dane makroekonomiczne aktualizowane dwa razy w roku w ramach raportu „World Economic Outlook”. Baza oferuje informacje dla większości krajów świata począwszy od 1980 r. z prognozą dwuletnią oraz średniookresową dla wybranych wskaźników.


DataBank to portal Banku Światowego zawierający bazy danych o tematyce rozwojowej dotyczącej gospodarki, edukacji, zdrowia czy ubóstwa, w tym World Development Indicators, Doing Business oraz Worldwide Governance Indicators. Bazy zawierają roczne dane dla większości krajów świata. Posiadają dodatkowe funkcjonalności, m.in. umożliwiają tworzenie własnych wskaźników przez wykonywanie operacji matematycznych na dostępnych danych.


FAOSTAT to platforma agendy ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) udostępniająca szeroki zakres danych nt. żywności, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, a także środowiska, gospodarki i technologii związanej z uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Baza zawiera dane roczne w retrospekcji od 1961 r. dla ponad 245 krajów świata.


ILOSTAT to baza danych Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) – agendy ONZ ds. Rynku Pracy. Jest źródłem informacji dotyczących m.in. zatrudnienia, bezrobocia, wynagrodzeń, kosztów pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy dla większości krajów świata, w zależności od tematu nawet od 1947 r. z prognozą krótko- i długookresową. Baza zawiera również informacje statystyczne dot. realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju z zakresu rynku pracy.


UIS.Stat jest bazą jednostki ONZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), stanowiącą bogate źródło informacji z zakresu edukacji, nauki, technologii i innowacji, kultury, informacji i komunikacji. Zawiera dane roczne, od 1970 r., uzupełnione o podstawowe informacje demograficzne i społeczno-ekonomiczne, z możliwością tworzenia własnych tablic i wykresów. W bazie dostępne są również statystyki dot. realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju dotyczących edukacji. 


Monthly Bulletin of Statistics Online (MBS) w wersji bazodanowej udostępnia miesięczne, kwartalne i roczne dane ekonomiczno-społeczne dla ponad 200 krajów świata, objęte miesięczną publikacją wydawaną przez ONZ. Zawiera ponad 100 wskaźników z zakresu m.in. ludności, produkcji przemysłowej, budownictwa, cen, zatrudnienia i zarobków, energii, transportu, międzynarodowego handlu towarami, finansów i rachunków narodowych. 


WTO Data to baza danych Światowej Organizacji Handlu (WTO) zawierająca informacje o międzynarodowym handlu towarami i usługami oraz dostępności rynków (m.in. o taryfach celnych) dla większości krajów świata. W zależności od wskaźnika dostępne są zestawienia miesięczne, kwartalne lub roczne w długich szeregach czasowych. Dane finansowe są wyrażone w dolarach amerykańskich. 


World Population Prospects to portal udostępniający szacunki i prognozy demograficzne opracowywane przez Departament ds. Gospodarczych i Społecznych ONZ. Kluczowe wskaźniki demograficzne prezentowane są dla grup krajów określonych przez ONZ (według stopnia rozwoju) oraz przez Bank Światowy (według dochodu), a także dla regionów geograficznych, regionów świata stosowanych do pomiaru realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, subregionów oraz krajów dla wybranych lat okresu 1950-2100.


Do góry

Newsletter