Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 05.10.2023
Częstotliwość wydania: co 10 lat

Przekazujmy Państwu kolejne opracowanie przedstawiające wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Szeroki zakres informacji pozyskanej w spisie może stanowić podstawę do przeprowadzenia pogłębionych analiz i dokonania bilansu zmian, które zaszły w latach 2011–2021. 

Prezentowana publikacja jest opracowaniem tematycznym, poświęconym charakterystyce aktywności ekonomicznej ludności. Opracowanie zawiera szczegółową charakterystykę dla poszczególnych kategorii ludności w wieku 15 lat lub więcej: pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Każda z tych zbiorowości została opisana w odniesieniu do ich zróżnicowania pod względem cech społeczno-demograficznych.

Publikacja zawiera uwagi ogólne, część analityczną (wzbogaconą prezentacją graficzną w postaci map i wykresów) oraz część tabelaryczną, dostępną w wersji elektronicznej. W części analitycznej zawarte są porównania różnych aspektów aktywności ekonomicznej ludności pomiędzy rokiem 2021 a 2011, jest to szczególnie ciekawe, ze względu na ogromne zmiany, jakie zaszły na rynku pracy w Polsce w tym okresie. Zmiany te mają duże znaczenie nie tylko dla rynku pracy i rozwoju gospodarczego, ale także pośrednio obrazują demograficzne, zwiększenie aktywności Polaków na rynku pracy, w tym w szczególności kobiet oraz osób w starszych grupach wieku, a także pokazują wagę wykształcenia na rynku pracy. Publikacja zawiera także ciekawe informacje wynikowe odnoszące się do zróżnicowania miasto wieś oraz zróżnicowań międzywojewódzkich. Mamy nadzieję, ze publikacja ta okaże się cennym źródłem wiedzy o zmianach społeczno-gospodarczych w Polsce w okresie 2011-2021.

Zaktualizowana publikacja znajduje się na stronie:

Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021- wersja uaktualniona


16.10.2023 r.

Zmodyfikowano plik pdf „Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” w następującym zakresie:

  • korekt redakcyjnych,
  • na str. 20 w wierszach 3 i 4 od dołu sprostowano oczywistą omyłkę w stosunku do danych zawartych na wykresie 1 (str. 20); zmieniono tekst z: „i wynosił 35,2% wśród mężczyzn (spadek o 3,8 p.proc.) i 49,3% wśród kobiet (mniej o 1,5 p.proc.)” na tekst: „i wyniósł 31,4% wśród mężczyzn (spadek o 3,8 p.proc.) i 44,8% wśród kobiet (spadek o 4,5 p.proc.)”, który jest zgodny z danymi na wykresie 1.
  • na str. 36 w wierszach 7 i 8 od dołu sprostowano oczywistą omyłkę w stosunku do danych zawartych w tablicy 10 (str. 37); zmieniono tekst z „więcej osób okazało się być aktywnych zawodowo w wieku mobilnym niż niemobilnym.” na tekst „większy był odsetek osób aktywnych zawodowo w wieku niemobilnym niż mobilnym.”, który jest zgodny z danymi w tablicy 10.

20.10.2023 r.

Zmodyfikowano plik pdf „Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” w następującym zakresie:

- na str. 20 w wierszu 6 od dołu zmieniono tekst z "mężczyzn (o 7,9 p.proc., a kobiet o 6,9 p.proc.)” na „(mężczyzn o 6,9 p.proc., a kobiet o 7,9 p.proc.)"

- na str. 42 w wierszu 4 od góry zmieniono tekst „kobiet” na „osób”, a także w wierszu 5 od góry zmieniono numer tablicy z „17” na „16” oraz w wierszu 1 od dołu zmieniono numer tablicy z „16” na „17”.

- na str. 55 w główce tablicy 25 zmieniono kolejność kolumn z: „mężczyźni”, „kobiety”, „razem” na: „razem”, „mężczyźni”, „kobiety”.

- na str. 65 w wierszu 5 od góry sprostowano oczywistą omyłkę w stosunku do danych zawartych w tablicy 33 (str. 65); zmieniono tekst z: „tj. 13,5%) niż na wsi (o 407,7 tys. tj. 8,5%) (Tablica 33).” na tekst: „tj. 13,5%) niż na wsi (o 407,7 tys. tj. 7,8%) (Tablica 33).”, który jest zgodny z danymi w tablicy 33.

- na str. 78 w wierszu 9 i 10 od góry sprostowano oczywistą omyłkę w stosunku do danych zawartych na wykresie 22  (str. 79); zmieniono tekst z „nauki jako uczeń lub student wynosił niespełna 7% a dwie główne przyczyny bierności to: opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą (ok. 34%) orazi emerytura/renta/dochody kapitałowe (akcje, obligacje lub.” na „nauki jako uczeń lub student wynosił 0,2%, a dwie główne przyczyny bierności to: własny stan zdrowia niepozwalający na podjęcie pracy (ok. 34%) oraz emerytura/renta/dochody kapitałowe (akcje, obligacje lub”, który jest zgodny z danymi na wykresie 22.

- na str. 88 ostatnie zdanie „W tablicach zawierających dane sumaryczne mogą wystąpić drobne różnice rachunkowe, wynikające z zaokrągleń.” zastąpiono tekstem „Wszystkie tablice, mapy i wykresy zamieszczone w publikacji są opracowaniem własnym. Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą nieznacznie różnić się od wartości podanych w tekście analitycznym.”.

- na str. 97 ostatnie zdanie: „In the tables containing summary data, there may be some arithmetic inaccuracies due to rounding” zastąpiono tekstem „All tables, maps and charts presented in the publication are of own compilation. Due to the rounding of data, in some cases sums of components may slightly differ from the values given in the analytical text.”.

Do góry

Newsletter