Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Nowe zamówienia niekrajowe (na eksport i wywóz)

Synonimy: Nowe zamówienia niekrajowe w przemyśle
Nazwa angielska: Non-domestic new orders in industry

Definicja:

Wskaźnik służący ocenie przyszłej produkcji pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe w wybranych działach sekcji "Przetwórstwo przemysłowe" tzn. działy 13, 14, 17, 20, 21, 24 - 30 według PKD 2007.
Nowe zamówienia niekrajowe określane są jako wartość kontraktów (bez podatku od towarów i usług – VAT) wiążących producenta i stronę trzecią (odbiorców mających swą siedzibę za granicą lub firmy krajowe-eksporterów, które eksportują/wywożą za granicę zamówione produkty bez dalszej obróbki lub przetwarzania) w zakresie dostarczania wyrobów i usług.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Do zamówienia w miesiącu sprawozdawczym włącza się sprzedaż z magazynu (loco magazyn), jeśli wpływ zamówienia i dostawa zbiegają się ze sobą w czasie.

Zamówień z poprzednich okresów, które zostały anulowane w miesiącu sprawozdawczym, nie odejmuje się z nowych zamówień.

Do wartości nowych zamówień niekrajowych włącza się inne obciążenia (transport, pakowanie itp.), nawet jeśli te obciążenia są odrębnie fakturowane.
Do nowych zamówień niekrajowych nie wlicza się zamówień na:
- usługi budowlane,
- dostawę elektryczności, ciepła przesyłanego na odległość, gazu, pary i wody,
- dostawę pozostałości poprodukcyjnych "nadających się na sprzedaż",
- dostawę towarów do ponownej odsprzedaży,
- świadczenia niezwiązane z działalnością przemysłową,
- dostawy i świadczenia wewnątrz przedsiębiorstwa.


Źródło definicji:
  • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. WE L 162 z 05.06.1998, str. 1, z późn. zm. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 291, z późn. zm.)
  • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1)
  • rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.)

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Działalność przemysłowa

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Beata Kaczorowska
e-mail:
Do góry

Newsletter