Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Odniesienie do artykułu pt. Statystycy sobie, a fakty sobie („Puls Biznesu”, 30.07.2018 r.)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.07.2018

W odniesieniu do badań, o których pisze w artykule p. red. Katarzyna Kapczyńska poniżej publikuję wyjaśnienia odnoszące się do podnoszonych w artykule kwestii:

1. Dane dotyczące przeładunków w portach morskich
Statystyki dotyczące obrotów ładunkowych w portach podawane przez GUS mogą różnić się od tych wykazywanych przez porty, ze względu na różnice w przyjętych założeniach, definicjach i zakresie opracowywanych danych.

Dane dotyczące obrotów ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich prezentowane przez GUS pochodzą od przedstawicieli statków zawijających do portów morskich i pozyskiwane są za pośrednictwem urzędów morskich, kapitanatów lub bosmanatów.

Dane te, co bardzo istotne, nie uwzględniają:

 • statków o pojemności brutto (GT) mniejszej niż 100,
 • załadunku bunkru (tj. paliwa dla statków),
 • obrotu wewnątrzkrajowego, z wyjątkiem kabotażu (tj. ładunków przewożonych drogą morską pomiędzy polskimi portami morskimi),
 • wagi własnej załadowanych i wyładowanych jednostek ładunkowych (np. kontenerów oraz samochodów i wagonów przewożonych w ruchu promowym).

Dane obejmują ładunki przywiezione i wywiezione do/z portów morskich wszystkimi statkami (polskimi i obcymi) w ramach międzynarodowego obrotu morskiego (w relacjach z portami zagranicznymi) i kabotażu.

Obroty ładunkowe w portach morskich jest to łączna ilość masy ładunkowej przemieszczonej przez porty w danym okresie czasu. Informacje przedstawiające obroty ładunkowe w portach morskich obejmują dane o obrotach ładunkowych będących wynikiem działalności zarówno portowych usługowych przedsiębiorstw przeładunkowo-składowych, jak i firm przemysłowo-handlowych zlokalizowanych na terenie portu i przeładowujących głównie własne produkty lub zakupione przez siebie towary.

Dane dotyczące obrotów ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich pochodzą od przedstawicieli statków zawijających do portów morskich i pozyskiwane są za pośrednictwem urzędów morskich, kapitanatów lub bosmanatów w zakresie zgodnym z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Dz. Urz. WE L 141 z 6.06.2009 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich (Dz. U. 2012, poz. 761).

2. Wskaźniki cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych
Przedstawiciele firm budowlanych nie zgłaszali wątpliwości odnośnie wskaźników cen materiałów budowlanych. Przedmiotem zainteresowania natomiast, były wskaźniki cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych, które obliczane są na podstawie sprawozdania C-04.

GUS na bieżąco podejmuje tematy i problemy zgłaszane przez inne podmioty (tj. przedsiębiorstwa, urzędy, osoby fizyczne). Wszelkie sygnały dotyczące wątpliwości czy rozbieżności danych dogłębnie analizujemy i weryfikujemy z gestorami danych. Jednocześnie na bieżąco wyjaśniamy i konsultujemy na bezpośrednich spotkaniach również z podmiotami, które zgłaszają nam takie postulaty.

Jednym z przykładów tego typu działania są prace w zakresie wskaźników cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych, obliczanych na podstawie sprawozdania C-04, podjęte z:

 • Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Ministerstwem Infrastruktury,
 • Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii,
 • Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa,
 • Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa,
 • przedstawicielami przedsiębiorstw, 
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Rozmowy zaowocowały podjęciem pilotażu badania. Po uzyskaniu wyników pilotażu i szczegółowej ich analizie GUS dokona obliczeń wskaźników cen obiektów drogowych i mostowych oraz podejmie decyzję co do wprowadzenia do programu badań statystycznych zmodyfikowanego badania lub rozpocznie dalsze prace nad wypracowaniem innych zasad metodologicznych.

3. Spożycie wybranych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca
Źródłem opracowania o spożyciu wybranych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca są informacje o:

 • wielkości krajowej produkcji,
 • imporcie, eksporcie,
 • zapasach w magazynach producentów i w przedsiębiorstwach handlowych.

W przypadku niektórych produktów pochodzenia rolnego produkcję pomniejszono o zużycie tych produktów na cele produkcyjne. Dane o poziomie spożycia opracowane metodą bilansową służą ocenie globalnych zmian spożycia żywności w kraju.

4. Wynagrodzenia i mediana
Badania statystyczne dają możliwość przedstawiania median zarobków według podstawowych cech pracowników, niestety badania takie bardzo obciążają przedsiębiorstwa (dużo bardziej niż w miesięcznych badaniach o ograniczonym zakresie) i dlatego realizowane są jedynie co dwa lata. Mówimy tu o badaniu prowadzonym na sprawozdaniu Z-12, które gromadzi informacje w formie jednostkowej. Są to dane odnoszące się do poszczególnych zatrudnionych osób w zakresie m.in. składników wypłaconych wynagrodzeń i wymiarze czasu pracy. Z tego badania co dwa lata GUS oblicza medianę wynagrodzenia.

Na bieżąco GUS prowadzi badanie wynagrodzeń w następujących zakresach: 

 • dotyczące całej gospodarki narodowej - obejmujące pełną zbiorowość (dane kwartalne i roczne);
 • dotyczące przedsiębiorstw powyżej 9 zatrudnionych, które gromadzi dane w formie zagregowanej odnośnie przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie sprawozdawczym oraz sumy wynagrodzeń brutto wszystkich zatrudnionych (dane miesięczne, kwartalne, roczne).

5. Przewozy ładunków transportem kolejowym
Dane GUS dotyczą podmiotów transportu kolejowego, które w przeważającej mierze wykonują przewozy ładunków dla celów handlowych.

Nie uwzględniane są podmioty, które przewożą ładunki głównie na potrzeby np. remontów sieci. Od strony liczby podmiotów różnice te dotyczą 1-2 firm, a w zakresie wielkości przewozów ładunków wahają się w granicach 0,1 – 0,2%.

Rozbieżności w danych są na bieżąco wyjaśniane z Urzędem Transportu Kolejowego.

Ponadto okres przyjmowania korekt danych dokonywanych przez przewoźników kolejowych jest w GUS w dłuższy niż w Urzędzie Transportu Kolejowego (UTK), który jest zobowiązany wydać raport o rynku transportu kolejowego do 30 czerwca danego roku z wynikami za rok poprzedni.


Rzecznik Prasowy Prezesa GUS

/.../ Karolina Dawidziuk

Do góry

Newsletter