Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat zmiany struktury źródeł danych w badaniu Pracujący w gospodarce narodowej wprowadzonej w 2023 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.07.2023

Do końca 2022 roku podstawowym źródłem danych w badaniu Pracujący w gospodarce narodowej były sprawozdania podmiotów gospodarki narodowej. Opracowanie metodyki pozyskiwania informacji o pracujących z rejestrów urzędowych umożliwiło zwiększenie wykorzystania danych administracyjnych w badaniu. Od 2023 roku głównym źródłem danych dla statystyk o pracujących są rejestry oraz systemy informacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Ministerstwa Finansów (MF). Dane pochodzące z KRUS i ZUS zawierają informacje o osobach podlegających ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz o ich płatnikach składek, a dane pochodzące z MF informacje dotyczące podatników.

Pracujący

Zwiększenie udziału źródeł administracyjnych w badaniu Pracujący w gospodarce narodowej pozwala dostarczyć użytkownikom dodatkowe, dotychczas niedostępne informacje o pracujących, bez wprowadzania znaczących zmian w metodologii badania. Niewielkie różnice metodologiczne wynikają z odmiennego podejścia do klasyfikowania np. rolników czy osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego (patrz Tablica 1) jako pracujących. Do ustalenia liczby pracujących na podstawie źródeł administracyjnych kluczowe są informacje dotyczące statusu podlegania ubezpieczeniu w KRUS i tytułu ubezpieczenia w ZUS. Na podstawie tych informacji dla każdego z ubezpieczonych w KRUS lub ZUS określa się czy jest on pracującym.

Przy ustalaniu liczby pracujących każda osoba pracująca jest ujmowana tylko jeden raz. W tym celu wyznaczana jest dla niej praca główna. Wszystkie dane dotyczące pracujących w gospodarce narodowej prezentowane są w odniesieniu do ich pracy głównej.

Dla każdej osoby pracującej ustalany jest również status zatrudnienia, tj.:

  • pracownik najemny,
  • pracujący na własny rachunek,
  • członek spółdzielni produkcyjnej,
  • pomagający członek rodziny,
  • osoba wykonująca pracę nakładczą,
  • osoba duchowna.

Dane dotyczące liczby pracujących w gospodarce narodowej w pracy głównej podawane są w osobach według stanu na koniec miesiąca.

Informacje o emerytach i rencistach dotyczą osób pracujących, które poinformowały swojego płatnika składek, że mają ustalone prawo do emerytury lub renty. Dane nie zawierają informacji o emerytach i rencistach ubezpieczonych w KRUS.

Informacje o osobach niepełnosprawnych dotyczą osób pracujących, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i przedłożyły je swojemu płatnikowi składek. Dane nie zawierają informacji o osobach niepełnosprawnych ubezpieczonych w KRUS.

Dane dotyczące cudzoziemców nie zawierają informacji o cudzoziemcach ubezpieczonych w KRUS.Tablica. 1. Różnice w klasyfikowaniu osób jako pracujących w zależności od źródła danych

Wyszczególnienie

Pracujący w gospodarce narodowej

sprawozdawczość podmiotów

administracyjne źródła danych

Właściciele, współwłaściciele i dzierżawcy gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin)

warunkiem zaliczenia do pracujących jest przekroczenie określonej wielkości powierzchni gospodarstwa liczonej w hektarach użytków rolnych lub wartości progowych dla działów specjalnych produkcji rolnej

warunkiem zaliczenia do pracujących jest fakt objęcia ubezpieczeniem w KRUS w pełnym zakresie, tj. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz ubezpieczeniem emerytalno-rentowym

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

nie są zaliczane do pracujących

w badaniu nie ma możliwości wyodrębnienia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

do pracujących zaliczani są pracownicy młodociani, którzy stanowią grupę w znacznej mierze pokrywającą się z grupą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Osoby przebywające na świadczeniach rehabilitacyjnych

nie są zaliczane do pracujących

są zaliczane do pracujących

Osoby korzystające z urlopów wychowawczych

nie są zaliczane do pracujących, jeżeli korzystają z urlopów wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie)

są zaliczane do pracujących bez względu na wymiar urlopu wychowawczego

Osoby korzystające z urlopów bezpłatnych

nie są zaliczane do pracujących, jeżeli korzystają z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie)

nie są zaliczane do pracujących, jeżeli korzystają z urlopów bezpłatnych w wymiarze co najmniej 1 miesiąca (nieprzerwanie)

Źródło: opracowanie własne


Więcej informacji:

Do góry

Newsletter