Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Obrót nieruchomościami w 2022 roku

31.07.2023
W 2022 r. podpisano 531,2 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, o 24,3% mniej niż przed rokiem. W porównaniu z 2021 r. wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił tylko w przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (o 9,9%).
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 1 kwartał 2023 roku

31.07.2023
Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2022 roku

31.07.2023
Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie, a wielkość ładunków przewiezionych przez polskich armatorów żeglugą śródlądową ulega zmniejszaniu. Wśród czynników, które mają bezpośredni wpływ na spadek przewozów ładunków i pracy przewozowej w żegludze śródlądowej, należy wymienić niedostateczne zagospodarowanie dróg wodnych oraz niekorzystne warunki nawigacyjne determinujące podstawowe parametry konstrukcyjne taboru, tj. stosunkowo małą ładowność barek. Przekłada się to bezpośrednio na wolumen przewożonych ładunków. Przy niewielkiej skali przewozów żeglugą śródlądową, wolumen przewiezionych ładunków mierzony w tonach podlega dużym wahaniom wynikającym z charakteru tych przewozów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2023 roku

31.07.2023
Szacuje się, że zbiory zbóż pod-stawowych z mieszankami będą o ok. 4% mniejsze od ubiegłorocz-nych i wyniosą ok. 25,9 mln ton
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2022 r.

31.07.2023
Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2022 roku według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 1 618,6 mld PLN w eksporcie oraz 1 711,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 93,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było ujemne i wyniosło 7,0 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 23,0%, a import o 29,4%.
Czytaj dalej

Publikacja Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2018–2021

28.07.2023
Analiza niefinansowych rachunków narodowych według sektorów i podsektorów instytucjonalnych oraz według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). Obejmuje szczegółowe rachunki narodowe za lata 2017-2020, opracowane zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010), wprowadzonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
Czytaj dalej

Publikacja Trwanie życia w 2022 roku

28.07.2023
Analiza dotycząca trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw i podregionów. Komentarz analityczny wraz z prezentacją graficzną oraz opis metody obliczeń.
Czytaj dalej

Publikacja Zeszyt metodologiczny- Walory turystyczne w powiatach i ich otoczeniu

27.07.2023
Metodologia badania walorów turystycznych w powiatach i ich otoczeniu i opracowania z tego zakresu dają podstawę do wyciągnięcia wniosków odnośnie do wartości wskaźnika walorów turystycznych powiatu wraz z jego otoczeniem. Wskaźnik ten jest oparty na różnorodnych miarach cząstkowych i dziedzinowych, dzięki którym uwzględnione zostały różne składniki (kulturowe, środowiskowe, związane z infrastrukturą turystyczną (stymulanty) oraz zanieczyszczeniem środowiska i przestępczością (destymulanty)) wpływające na walory turystyczne.
Czytaj dalej

Publikacja Polska w Unii Europejskiej 2023

27.07.2023
Folder prezentujący w zwięzłej i przejrzystej formie przekrojowy zbiór informacji obrazujących poziom życia oraz stan gospodarki w Polsce na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat zmiany struktury źródeł danych w badaniu Pracujący w gospodarce narodowej wprowadzonej w 2023 roku

27.07.2023
Do końca 2022 roku podstawowym źródłem danych w badaniu Pracujący w gospodarce narodowej były sprawozdania podmiotów gospodarki narodowej. Opracowanie metodyki pozyskiwania informacji o pracujących z rejestrów urzędowych umożliwiło zwiększenie wykorzystania danych administracyjnych w badaniu. Od 2023 roku głównym źródłem danych dla statystyk o pracujących są rejestry oraz systemy informacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Ministerstwa Finansów (MF). Dane pochodzące z KRUS i ZUS zawierają informacje o osobach podlegających ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz o ich płatnikach składek, a dane pochodzące z MF informacje dotyczące podatników.
Czytaj dalej
1    69  70  71  72  73  74  75  76  77    280
Do góry

Newsletter