Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014

15.01.2015
Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, liceach profi lowanych, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych. Prezentacja danych o szkołach, uczniach, absolwentach, nauczycielach, oddziałach, klasach, pomieszczeniach szkolnych oraz o wychowaniu przedszkolnym i wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą. Poza częścią tabelaryczną komentarz analityczny, uwagi metodologiczne.
Czytaj dalej

Publikacja Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.

14.01.2015
Wyniki cyklicznego dobrowolnego ankietowego badania reprezentacyjnego realizowanego na próbie gospodarstw domowych objętych badaniami budżetów gospodarstw domowych wraz z uwagami metodologicznymi i szerokim komentarzem analitycznym.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I–XI 2014 r.

12.01.2015
W okresie styczeń - listopad 2014 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 628980,4 mln zł, a import 636152,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. eksport zwiększył się o 4,9%, a import o 5,1%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 7171,9 mln zł (w analogicznym okresie 2013 r. minus 5687,2 mln zł).
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Województw 2014

12.01.2015
Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwach oraz wybrane dane o powiatach i podregionach wg nomenklatury NTS umożliwiające porównania i analizy regionalnego zróżnicowania zjawisk. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem map i wykresów.
Czytaj dalej

PKB - wyjaśnienie

09.01.2015
PKB - wyjaśnienie
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan w końcu listopada 2014 r.

07.01.2015
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu listopada 2014 r.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2014

07.01.2015
Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2013 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospodarki narodowej, dane statystyczne o podmiotach gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej oraz przewozach dokonanych przez polskich przewoźników morskich, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce oraz o ochronie środowiska morskiego. Podstawowe informacje dot. gospodarki morskiej w układzie międzynarodowym.
Czytaj dalej

Tablica Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2014 r.

02.01.2015
Szczegółowe wyniki badań wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (korzystanie z komputerów i urządzeń mobilnych, Internetu oraz różnorodnych usług internetowych lub systemów informatycznych).
Czytaj dalej

Publikacja Handel zagraniczny. I-IX 2014 r.

31.12.2014
Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2014 r.

31.12.2014
Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
1    53  54  55  56  57  58  59  60  61    115
Do góry

Newsletter