Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

Czwartek, 23.03.2017

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania

Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q4/16

521 388,8

453 415,1

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q4/16

468 743,8

397 371,9

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing " Q4/16

10 915,9

8 993,7

   ** Przemysł Industry "

Q4/16

135 911,9

96 010,9

   ** Budownictwo Construction "

Q4/16

37 911,5

29 097,3

   ** Usługi ogółem Services Total " Q4/16

284 004,5

263 269,9

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q4/16

52 645,0

56 043,2

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q4/16

259 484,5

271 799,9

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure " Q4/16

104 890,8

82 365,0

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q4/16

132 387,1

78 494,6

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories " Q4/16

9 643,3

8 712,9

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q4/16

14 938,3

12 018,9

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100
Q4/16

523 561,8

451 081,5

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q4/16

464 434,8

396 963,8

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing " Q4/16

11 220,4

9 506,6

     ** Przemysł Industry "

Q4/16

132 825,6

95 268,7

     ** Budownictwo Construction "

Q4/16

37 823,2

28 914,5

     ** Usługi ogółem Services Total " Q4/16

282 565,6

263 274,0

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q4/16

59 127,0 54 117,7
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q4/16

260 397,5

274 118,7

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
" Q4/16

105 148,3

83 030,9

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q4/16

131 598,6

78 177,4

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories " Q4/16

9 513,0

8 631,8

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q4/16

16 859,6

7 098,7

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2010 = 100

Luty 2017
February 2017

121,1

122,2

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q/16

6065,2

6036,6

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Luty 2017
February 2017
1383,4

1397,1

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q4/16

4277,03

4254,20

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Luty 2017
February 2017

171,1 170,6 Metadane
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2010 = 100

Luty 2017
February 2017

108,9

108,9

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 2/10/11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2015 700 326 665 167
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2015 710 360 692 352
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2015 29 724 12 204
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2015 -10 033 -27 185
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2015 35 942 31 796
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2015 -45 976 -58 980
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2015 1 629 14 903
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2015 -7 347 14 082
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2015 8 976 821
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2015 46 842 73 321
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2015 4 048 14 727
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2015 42 794 58 594
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
56 366 41 205
*  Płatności kasowe na działalnością operacyjną Cash payments for operatng activities mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
46 382 60 062
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
9 984 -18 857
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
24 3 619
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
9 960 -22 476
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
-201 1 013
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
-320 809
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
119 204
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
7 385 2 870
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
6 469 -4 705
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
916 7 575
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
17 546 -20 619

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
617 907,80 609 197,90
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
74 157,50 61 684,90
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
319 847,20 338 033,20
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
202 630,30 188 216,80
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
21 272,90 21 263,00
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
617 907,80 609 197,90
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
0 0
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
242 388,60 235 521,30
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
181 698,80 181 104,00
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
193 820,40 192 572,60
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q4/16

28 978,2 30 674,9

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
312 148,30 319 463,20
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
15 811,70 16 108,00
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
129 540,40 124 681,40
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
166 796,20 178 673,90
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
312 148,30 319 463,20
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
236 041,70 241 487,80
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
236 041,70 241 487,80
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
0 0
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
76 090,70 77 959,40
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
0 0
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
44 166,30 45 321,10
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
31 924,40 32 638,30
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
16 16
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q4/16

95 535,5 92 894,4

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
930 056,20 928 661,20
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
440 102,80 433 068,00
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
   
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
257 639,70 250 921,90
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
182 463,20 182 146,10
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Styczeń 2017
January2017
489 953,30 495 593,20

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q3/16

939 562,3 936 876,7
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q3/16

870 488,5 867 125,9
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q3/16

868 399,8 865 570,7
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q3/16

2 088,7 1 555,1
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q3/16

68 999,1 69 674,1
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q3/16

65 112,6 65 919,2
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q3/16

3 886,5 3 754,9
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q3/16

74,8 76,8

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Luty 2017
February 2017

1 253 544,9

1 249 194,6

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Luty 2017
February 2017

227 564,8

226 873,0

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Luty 2017
February 2017

1 129 940,9

1 124 534,6

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Luty 2017
February 2017

236 392,1

237 169,6

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Luty 2017
February 2017

222 988,8

228 152,0

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Luty 2017
February 2017

-34 711,7

-33 002,6

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Luty 2017
February 2017

391 323,5

388 157,0

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q3/2016

-2 432

1 533

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q3/2016

47 887

50 318

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q3/2016

48 707

48 620

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2016

12 878

12 584

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q3/2016

9 023

8 320

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2016

3 075

3 777

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2016

8 157

8 266

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2016

1 544

1 521

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2016

1 929

1 461

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q3/2016

43

32

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2016

123

196

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2016

80

164

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q3/2016

-3 731

1 559

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2016

486

777

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2016

719

-283

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2016

-233

1 060

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q3/2016

2 625

2 139

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2016

3 520

-711

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2016

-895

2 850

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2016

-1 765

1 430

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

-1 875

682

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q3/2016

110

748

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q3/2016

-396

6 465

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

-1 462

1 151

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

1 066

5 314

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2016

-901

2 336

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2016

27

178

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2016

-934

1 782

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2016

6

376

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q3/2016

996

5 107

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q3/2016

1 538

6 922

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2016

-155

-108

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2016

-852

-2 711

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2016

465

1 004

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

-72

-83

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

1 746

10 810

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q3/2016

-1 342

-6

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Luty 2017
February 2017

110 809

113 695

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Luty 2017
February 2017

4 144

3 969

   SDR mln US$
USD million
Luty 2017
February 2017

406

409

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Luty 2017
February 2017

605

620

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Luty 2017
February 2017

105 654

108 697

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Luty 2017
February 2017

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Styczeń 2017
January 2017

15518,7  

 

15588,9

 

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Styczeń 2017
January 2017

15038,3

15450,8

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2016

251 769

247 929

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q3/2016

62 223

61 138

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2016

26 768

25 957

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2016

35 455

35 181

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

33 709

32 483

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

24 538

23 618

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

9 171

8 865

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

9 144

8 827

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q3/2016

27

38

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

3 576

3 787

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q3/2016

40 342

40 253

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/2016

37

37

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2016

3 106

3 042

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2016

11 599

12 351

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2016

25 600

24 823

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

111 919

110 268

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q3/2016

547 134

529 959

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q3/2016

237 226

226 803

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2016

151 425

141 571

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2016

85 801

85 232

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

156 650

151 923

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

38 151

37 318

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

118 499

114 605

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

118 499

114 595

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

10

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

5 050

6 049

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q3/2016

148 208

145 184

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/2016

18 092

16 616

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2016

22 738

22 679

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2016

51 839

51 924

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2016

55 539

53 965

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q3/2016

-295 365

-282 030

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q3/2016

352 418

344 933

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2016

137 831

133 937

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q3/2016

2

14

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

10

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

2

4

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q3/2016

137 829

133 923

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

115 093

111 248

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2016

22 584

22 522

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2016

152

153

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/2016

18 092

16 616

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2016

16 274

14 790

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2016

16 242

14 744

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2016

32

46

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2016

1 818

1 826

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q3/2016

1 818

1 826

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2016

54 192

54 227

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2016

13 057

13 760

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q3/2016

10 389

10 634

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2016

1 792

1 751

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2016

876

1 375

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2016

41 135

40 467

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2016

7 210

6 379

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

2 353

2 303

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2016

31 445

31 639

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2016

127

146

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2016

56 502

54 921

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2016

19 088

18 775

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2016

142

118

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2016

3 285

3 282

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

14 723

14 624

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2016

938

751

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2016

37 414

36 146

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

1 053

1 044

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2016

35 543

34 381

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2016

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q3/2016

540

464

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2016

278

257

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2016

85 801

85 232

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q3/2016

35 468

35 917

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q3/2016

7 970

7 937

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q3/2016

42 363

41 378

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q2/16 38 427 38 427 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

10/ Dane dotyczące 2014 roku opracowane przez GUS zgodnie z ESA 2010; dane za 2013 rok opracowane przez MF pozostały bez zmian w stosunku  do poprzednio opublikowanych.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter