Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

Piątek, 18.08.2017

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania

Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q1/17

453 771,9

521 033,0

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q1/17

398 839,6

461 571,4

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q1/17

9 842,3


10 211,9

   ** Przemysł Industry "

Q1/17

116 824,8

131 728,3

   ** Budownictwo Construction "

Q1/17

17 826,0

37 727,6

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q1/17

254346,4

281 903,6

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q1/17

54 932,3

59 461,6

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q1/17

294 585,6

260 897,1

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q1/17

80 195,4

102 117,4

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q1/17

53 049,9

127 302,7

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q1/17

8 847,9

13 903,6

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q1/17

17 027,0

16 795,1

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q1/17

446 565,0

523 314,5

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q1/17

399 134,2

464 424,5

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q1/17

10 150,0

10 694,0

     ** Przemysł Industry "

Q1/17

116 717,8

132 380,7

     ** Budownictwo Construction "

Q1/17

18 583,4

38 490,6

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q1/17

253 451,2

282 859,2

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q1/17

47 430,8 58 890,0
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q1/17

289 270,1

260 724,0

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q1/17

78 779,1

102 359,5

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q1/17

52 605,5

126 620,8

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q1/17

8 107,2

14 369,9

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q1/17

17 738,1

19 223,2

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2010 = 100

Lipiec 2017
July 2017

122,3

133,6

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q2/17

6293,3

6260,7

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Czerwiec 2017
June 2017
1151,6

1202,1

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q2/17

4477,18

4390,54

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Lipiec 2017
July 2017

170,8 171,1 Metadane
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2010 = 100

Lipiec 2017
July 2017

107,9

107,6

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 2/10/11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2015 700 326 665 167
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2015 710 360 692 352
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2015 29 724 12 204
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2015 -10 033 -27 185
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2015 35 942 31 796
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2015 -45 976 -58 980
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2015 1 629 14 903
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2015 -7 347 14 082
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2015 8 976 821
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2015 46 842 73 321
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2015 4 048 14 727
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2015 42 794 58 594
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
47 993 53 482
*  Płatności kasowe na działalnością operacyjną Cash payments for operatng activities mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
46 946 52 251
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
1 047 1 231
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
297 236
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
750 995
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
-128 -321
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
160 -417
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
-288 96
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
2 342 1 858
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
4 131 -1 833
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
-1 789 3 691
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
3 220 3 174

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
647 158,6 643 216,2
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
76 361,4 80 445,4
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
330 924,2 326 904,3
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
216 728,8 213 089,8
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
23 144,3 22 776,7
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
647 158,6 643 216,2
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
0,0 0,0
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
248 466,6 247 698,3
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
189 074,5 185 280,6
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
209 617,5 210 237,4
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q1/17

28 935,3 28 978,2

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
293 372,6 299 331,4
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
9 028,5 8 152,8
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
133 616,1 137 197,5
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
150 728,1 153 981,1
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
293 372,6 299 331,4
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
220 864,8 225 681,8
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
220 864,8 225 681,8
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
0,0 0,0
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
72 443,5 73 585,2
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
0,0 0,0
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
41 770,6 42 499,7
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
30 672,8 31 085,5
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
64,4 64,4
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q1/17

91 402,9 95 535,5

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
940 531,3 942 547,6
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
451 868,6 447 386,2
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
   
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
261 820,3 261 068,8
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
190 048,3 186 317,3
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Maj 2017
May 2017
488 662,7 495 161,5

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q1/17

975 274,3 965 198,1
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q1/17

906 381,7 895 558,2
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q1/17

904 767,0 893 893,3
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q1/17

1 614,7 1 665,0
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q1/17

68 823,9 69 560,8
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q1/17

65 114,0 65 843,1
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q1/17

3 710,0 3 717,7
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q1/17

68,7 79,1

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Czerwiec 2017
June 2017

1 261 178,1

1 263 878,3

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Czerwiec 2017
June 2017

217 883,6

221 540,3

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Czerwiec 2017
June 2017

1 160 246,6

1 155 251,1

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Czerwiec 2017
June 2017

216 622,3

228 459,3

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Lipiec 2017
July 2017

244 186,9

223 613,6

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Lipiec 2017
July 2017

-40 265,2

-38 290,9

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Lipiec 2017
July 2017

363 209,9

363 496,4

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q1/2017

1 325

47

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q1/2017

51 269

49 704

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q1/2017

51 069

49 602

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2017

11 723

13 067

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q1/2017

7 693

9 129

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2017

3 965

2 673

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2017

7 045

6 286

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2017

1 515

1 717

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2017

1 340

2 097

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q1/2017

659

2 186

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2017

724

2 514

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2017

65

328

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q1/2017

-38

566

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2017

748

6 504

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2017

171

4 869

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2017

577

1 635

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q1/2017

2 182

4 515

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2017

3 473

2 939

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2017

-1 291

1 576

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2017

1 466

-6 261

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

606

-5 632

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q1/2017

860

-629

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q1/2017

2 817

-1 658

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

362

-2 453

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

2 455

795

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2017

2 072

833

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q1/2017

-244

245

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2017

5

35

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2017

330

663

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2017

1 981

-110

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q1/2017

-4 455

4 300

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q1/2017

-5 136

3 550

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2017

-198

890

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2017

584

-366

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2017

295

226

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

-156

188

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

-3 624

6 459

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q1/2017

-2 022

-1 667

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Lipiec 2017
July 2017

109 786

111 723

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Lipiec 2017
July 2017

4 192

4 116

   SDR mln US$
USD million

Lipiec 2017
July 2017

420

416

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Lipiec 2017
July 2017

602

621

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Lipiec 2017
July 2017

  104 572

  106 570

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Czerwiec 2017
June 2017

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Czerwiec 2017
June 2017

18 627,0

18 026,0

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Czerwiec 2017
June 2017

18 764,3

18 049,6

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2017

252 942

246 811

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q1/2017

65 656

64 517

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2017

30 124

30 691

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2017

35 532

33 826

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

29 940

25 174

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

20 599

16 969

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

9 341

8 205

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

9 240

8 174

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q1/2017

101

31

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

3 937

3 560

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q1/2017

41 423

39 170

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2017

36

315

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2017

3 085

3 093

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2017

12 243

11 615

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2017

26 059

24 147

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

111  986

114  390

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q1/2017

549  814

519  937

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q1/2017

243  266

224  522

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2017

158  629

142  090

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2017

84 637

82 432

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

158 656

145 304

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

43 378

36 005

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

115 278

109 299

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

115 256

109 296

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q1/2017

22

3

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

4 034

4 927

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q1/2017

143 858

145 184

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2017

16 434

21 414

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2017

22 509

22 327

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2017

50 569

48 734

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2017

54 346

52 709

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q1/2017

-296 872

-273 126

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q1/2017

343 669

336 819

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2017

133 650

127 697

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q1/2017

21

6

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

17

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

4

6

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q1/2017

133 629

127 691

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

111 124

105 370

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2017

22 388

22 203

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2017

117

118

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2017

16 434

21 414

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2017

14 667

19 644

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2017

14 629

19 341

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2017

38

303

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2017

1 767

1 770

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q1/2017

1 767

1 770

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2017

53 649

51 684

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2017

14 127

12 873

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q1/2017

11 435

10 347

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2017

1 743

1 692

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2017

949

834

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2017

39 522

38 811

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2017

7 075

6 675

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

3 080

2 950

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2017

29 244

29 059

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2017

123

127

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2017

55 299

53 592

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2017

19 707

19 310

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2017

2

1

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

5

3

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2017

3 487

3 384

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

15 381

15 117

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2017

832

805

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2017

35 592

34 282

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

1 052

976

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2017

33 741

32 602

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2017

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q1/2017

479

450

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2017

320

254

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2017

84 637

82 432

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q1/2017

36 092

34 098

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q1/2017

5 855

7 444

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q1/2017

42 690

40 890

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q1/17 38 417 38 427 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

10/ Dane dotyczące 2014 roku opracowane przez GUS zgodnie z ESA 2010; dane za 2013 rok opracowane przez MF pozostały bez zmian w stosunku  do poprzednio opublikowanych.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter