Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

14.08.2018

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q1/18

485 355,6

558 666,3

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q1/18

425 935,9

495 329,9

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q1/18

10 536,2

10 573,1

   ** Przemysł Industry "

Q1/18

123 028,2

145 579,0

   ** Budownictwo Construction "

Q1/18

22 538,3

42 924,2

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q1/18

269 833,2

296 253,6

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q1/18

59 419,7

63 336,4

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q1/18

309 463,0

280 747,3

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q1/18

85 434,1

109 591,8

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q1/18

58 987,9

136 440,2

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q1/18

16 233,4

13 549,7

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q1/18

15 235,8

18 263,0

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q1/18

482 109,4

548 873,9

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q1/18

426 243,3

483 548,0

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q1/18

10 531,1

10 546,9

     ** Przemysł Industry "

Q1/18

124 344,0

141 425,0

     ** Budownictwo Construction "

Q1/18

22 457,4

42 056,4

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q1/18

268 910,8

289 519,7

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q1/18

55 866,1 65 325,9
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q1/18

306 549,8

272 720,7

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q1/18

84 384,2

106 839,4

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q1/18

58 548,0

134 362,6

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q1/18

16 249,1

13 968,7

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q1/18

16 376,8

20 908,3

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Czerwiec 2018
June 2018

119,0

114,2

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q2/18

6529,0

6500,5

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Czerwiec 2018
June 2018
967,9

1002,2

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q2/18

4812,84

4700,11

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Lipiec 2018
July 2018

174,5

174,8

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Czerwiec 2018
June 2018

105,4

105,1

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 2/10/11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2016 719 344 700 460
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2016 746 748 712 231
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2016 13 999 28 180
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2016 -27 404 -11 770
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2016 18 466 35 718
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2016 -45 870 -47 489
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2016 35 053 -155
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2016 1 610 -7 347
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2016 33 443 7 192
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2016 81 392 46 545
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2016 13 205 4 048
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2016 68 187 42 497
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
52 721 60 944
*  Płatności kasowe na działalnością operacyjną Cash payments for operatng activities mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
49 797 54 929
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
2 924 6 015
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
382 346
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
2 542 5 669
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
1 582 -634
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
1 576 -765
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
6 131
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
3 272 -11 125
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
8 446 -5 843
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
-5 174 -5 282
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
4 232 -4 822

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
661 313,6 653 452,5
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
76 694,5 81 023,6
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
336 878,7 331 951,0
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
222 133,7 215 281,9
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
25 606,6 25 195,9
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
661 313,6 653 452,5
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
0,0 0,0
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
257 886,3 250 462,0
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
206 064,6 204 638,4
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
197 362,7 198 352,0
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q1/18

25 500,4 26 301,2

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
300 709,4 295 287,5
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
28 409,1 27 404,6
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
126 480,8 125 311,9
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
145 819,5 142 571,0
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
300 709,4 295 287,5
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
223 581,2 219 377,4
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
223 581,2 219 377,4
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
0,0 0,0
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
77 113,2 75 895,0
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
0,0 0,0
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
45 307,2 45 454,8
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
30 893,9 30 440,1
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
15,1 15,1
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q1/18

93 615,7 90 577,4

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
962 023,0 948 740,0
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
482 589,8 473 535,0
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
   
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
273 110,6 265 947,6
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
209 479,2 207 587,4
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Maj 2018
May 2018
479 433,2 475 205,0

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q1/18

989 179,6 961 818,8
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q1/18

920 996,0 892 277,0
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q1/18

919 467,9 890 687,1
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q1/18

1 528,0 1 590,0
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q1/18

68 118,3 69 476,7
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q1/18

64 383,3 65 786,5
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q1/18

3 734,9 3 690,2
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q1/18

65,3 65,1

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Czerwiec 2018
June 2018

1 352 491,9

1 346 708,1

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Czerwiec 2018
June 2018

254 500,5

243 347,9

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Czerwiec 2018
June 2018

1 221 192,5

1 214 564,7

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Czerwiec 2018
June 2018

266 234,4

269 760,5

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Lipiec 2018
July 2018

257 445,9

239 931,7

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Lipiec 2018
July 2018

-18 428,8

-12 791,2

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Lipiec 2018
July 2018

375 631,7

380 134,8

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q1/2018

458

-686

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q1/2018

63 424

60 845

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q1/2018

64 517

61 637

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2018

15 227

16 723

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q1/2018

9 597

10 856

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2018

4 561

2 634

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2018

8 399

8 711

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2018

1 797

2 349

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2018

2 038

2 033

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q1/2018

1 677

3 946

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2018

1 763

4 145

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2018

86

199

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q1/2018

882

770

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2018

1 664

2 308

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2018

1 470

175

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2018

194

2 133

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q1/2018

4 968

4 289

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2018

2 524

5 072

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2018

2 444

-783

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2018

1 247

-242

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

187

-584

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q1/2018

1 060

342

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q1/2018

1 307

965

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

636

531

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

671

434

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2018

1 456

2 739

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

-152

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2018

5

0

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2018

-243

1 377

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2018

1 694

1 514

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q1/2018

1 753

-47

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q1/2018

1 457

-167

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2018

1 263

-150

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2018

-1 654

-1 039

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2018

687

1 309

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

-235

-348

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

4 778

1 520

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q1/2018

-1 253

-2 490

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Lipiec 2018
July 2018

112 146

108 970

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Lipiec 2018
July 2018

4 109

4 140

   SDR mln US$
USD million

Lipiec 2018
July 2018

419

422

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Lipiec 2018
July 2018

656

659

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Lipiec 2018
July 2018

106 962

103 749

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Czerwiec 2018
June 2018

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Czerwiec 2018
June 2018

21 056,2

22 590,0
*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Czerwiec 2018
June 2018

21 610,3

22 086,6

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2018

288 229

273 890

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q1/2018

75 394

72 871

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2018

31 330

29 577

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2018

44 064

43 294

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

39 968

35 362

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

25 784

22 530

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

14 184

12 832

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

14 176

12 785

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q1/2018

8

47

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

4 754

4 818

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q1/2018

48 642

47 561

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2018

40

40

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2018

3 330

3 287

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2018

13 769

13 694

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2018

31 503

30 540

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

119 471

113 278

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q1/2018

635 754

621 175

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q1/2018

288 279

282 593

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2018

187 663

186 334

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2018

100 616

96 259

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

186 199

183 148

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

52 436

51 671

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

133 763

131 477

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

133 753

131 350

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q1/2018

10

127

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

3 360

3 481

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q1/2018

157 916

151 953

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2018

12 530

11 062

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2018

26 682

24 725

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2018

51 990

51 960

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2018

66 714

64 206

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q1/2018

-347 525

-347 285

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q1/2018

392 174

379 886

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2018

150 226

146 475

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q1/2018

9

24

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

9

24

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q1/2018

150 217

146 451

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

123 544

121 750

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2018

26 568

24 596

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2018

105

105

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2018

12 530

11 062

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2018

10 632

9 201

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2018

10 632

9 165

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

36

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2018

1 898

1 861

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q1/2018

1 898

1 861

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2018

59 060

58 497

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2018

16 997

17 070

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q1/2018

13 364

14 235

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2018

2 275

1 706

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2018

1 358

1 129

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2018

42 063

41 427

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2018

8 905

8 436

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

7 070

6 537

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2018

25 953

26 317

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2018

135

137

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2018

69 742

67 593

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2018

25 480

24 731

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2018

15

19

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

10

127

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2018

4 460

4 781

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

19 911

18 781

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2018

1 084

1 023

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2018

44 262

42 862

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

3 139

3 063

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2018

40 189

38 912

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2018

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q1/2018

670

603

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2018

264

284

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2018

100 616

96 259

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q1/2018

43 154

40 567

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q1/2018

8 088

7 776

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q1/2018

49 374

47 916

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q1/18 38 412 38 434 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

10/ Dane dotyczące 2014 roku opracowane przez GUS zgodnie z ESA 2010; dane za 2013 rok opracowane przez MF pozostały bez zmian w stosunku  do poprzednio opublikowanych.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter