Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

Środa, 24.08.2016

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania

Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q1/16

426181,6

508440,9

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q1/16

382251,0

451209,6

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing " Q1/16

11489,6

11350,2

   ** Przemysł Industry "

Q1/16

107576,7

127138,0

   ** Budownictwo Construction "

Q1/16

18108,0

43362,7

   ** Usługi ogółem Services Total " Q1/16

245076,7

258115,5

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q1/16

43930,6

57231,3

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q1/16

272791,8

248369,4

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure " Q1/16

77403,6

102109,7

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q1/16

56842,3

139898,9

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories " Q1/16

3262,7

3035,0

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q1/16

15839,8

14983,1

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100
Q1/16

425577,2

502021,5

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q1/16

380287,3

446828,3

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing " Q1/16

11457,9

11345,7

     ** Przemysł Industry "

Q1/16

107012,8

125467,5

     ** Budownictwo Construction "

Q1/16

17581,4

41040,1

     ** Usługi ogółem Services Total " Q1/16

244235,2

268975

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q1/16

45289,9

55193,2
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q1/16

275685,5

252790,6

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
" Q1/16

78222,7

102167,3

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q1/16

56697,6

138717,2

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories " Q1/16

3282,8

3043,3

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q1/16

11648,8

5257,7

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2010 = 100

Lipiec 2016
July 2016

115,1

127,9

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q2/16

6014,1

5974,4

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Lipiec 2016
July 2016
1361,5

1392,5

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q2/16

4246,21

4201,91

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Lipiec 2016
July 2016

168,0 168,5 Metadane
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2010 = 100

Lipiec 2016
July 2016

105,6

105,7

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 2/10/11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2014 667 698 628 202
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2014 693 314 672 366
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2014 13 519 -15 667
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2014 -25 615 -44 164
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2014 31 151 21 406
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2014 -56 767 -65 570
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2014 16 909 -14 998
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2014 10 947 -19 572
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2014 5 962 4 574
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2014 73 042 50 572
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2014 16 242 11 962
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2014 56 800 38 610
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

41 817 43 578
*  Płatności kasowe na działalnością operacyjną Cash payments for operatng activities mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

46 460 45 786
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

-4 643 -2 208
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

523 439
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

-5 166 -2 647
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

46 249
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

195 102
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

-149 147
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

3 588 9 509
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

-115 5 804
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

3 703 3 705
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

-1 624 6 613

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

592 249,3 588 305,5
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

81 998,3 81 870,8
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

302 136,0 301 149,0
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

187 124,3 183 808,6
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

20 990,8 21 477,1
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

592 249,3 588 305,5
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

0,0 0,0
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

224 868,0 224 904,9
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

170 830,1 170 812,3
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

196 551,3 192 588,4
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q2/16

31 122,1 31 208,0

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

306 739,5 302 409,1
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

14 805,4 14 388,9
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

110 264,6 108 254,3
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

181 669,4 179 766,0
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

306 739,5 302 409,1
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

231 588,9 227 920,9
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

231 588,9 227 920,9
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

0,0 0,0
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

75 029,1 74 482,8
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

0,0 0,0
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

42 477,9 42 158,6
         *** Inne Other mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

32 551,3 32 324,2
    ** Inne Other mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

121,5 5,4
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q2/16

95 379,6

86 744,8

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

898 988,8 890 714,6
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

413 389,6 413 415,6
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

   
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

241 399,3 241 338,1
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

171 990,4 172 077,5
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million

Czerwiec
2016
June 2016

485 599,2 477 299,0

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q1/16

899 308,9 877 289,8
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q1/16

828 463,0 805 099,7
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q1/16

826 866,9 803 371,9
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q1/16

1 596,1 1 727,8
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q1/16

70 764,7 72 089,3
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q1/16

67 180,4 68 352,0
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q1/16

3 584,3 3 737,3
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q1/16

81,1 100,9

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Lipiec 2016
July 2016

1 204 040,5

1 200 886,0

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Lipiec 2016
July 2016

224 247,3

224 622,5

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Lipiec 2016
July 2016

1 102 462,0

1 102 113,8

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Lipiec 2016
July 2016

212 280,7

215 055,6

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Lipiec 2016
July 2016

206 528.9

214 236.3

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Lipiec 2016
July 2016

-30 970.1

-29 761.9

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Lipiec 2016
July 2016

366 659.2

372 916.8

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q1/2016

329

-518

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q1/2016

47 808

49 096

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q1/2016

46 484

47 870

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2016

10 087

11 445

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q1/2016

7 148

8 816

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2016

2 727

1 930

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2016

6 131

5 779

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2016

1 489

1 358

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2016

2 019

1 882

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q1/2016

2 672

853

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2016

2 811

1 247

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2016

139

394

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q1/2016

1 540

257

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2016

1 563

-1 005

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2016

452

-1 670

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2016

1 111

665

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q1/2016

4 598

504

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2016

2 740

2 035

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2016

1 858

-1 531

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2016

-579

3 335

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

-476

3 517

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q1/2016

-103

-182

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q1/2016

-6 404

3 151

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

390

2 195

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

-6 794

956

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2016

47

1 739

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

1

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2016

3

2

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2016

-1 166

-322

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2016

1 210

2 058

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q1/2016

5 014

-5 310

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q1/2016

4 722

-1 991

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2016

-749

1 166

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2016

1 168

-4 352

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2016

-127

-133

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

71

16

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

3 646

-5 483

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q1/2016

-1 461

-78

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Lipiec 2016
July 2016

109 024

110 267

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Lipiec 2016
July 2016

4 410

4 359

   SDR mln US$
USD million
Lipiec 2016
July 2016

435

438

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Lipiec 2016
July 2016

636

640

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Lipiec 2016
July 2016

103 543

104 830

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Lipiec 2016
July 2016

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Czerwiec 2016
June 2016

17291,8

17036,6

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Czerwiec 2016
June 2016

16414,9

16036,1

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2016

238 622

226 921

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q1/2016

63 510

 

59 874

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2016

28 582

27 323

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2016

34 928

32 551

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

31 285

30 804

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

22 984

22 717

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

8 301

8 087

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

8 257

8 050

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q1/2016

44

37

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

4 565

4 679

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q1/2016

38 730

36 642

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2016

38

38

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2016

2 936

2 879

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2016

10 797

11 575

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2016

24 959

22 150

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

100 532

94 922

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q1/2016

540 092

514 907

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q1/2016

236 886

221 751

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2016

152 892

142 335

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2016

83 994

79 416

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

153 784

153 007

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

40 549

37 002

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

113 235

116 005

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

113 222

116 005

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q4/2015

13

0

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

6 038

6 531

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q1/2016

143 384

133 618

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2016

10 049

5 469

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2016

23 390

23 265

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2016

56 076

52 994

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2016

53 869

51 890

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q1/2016

-301 470

-287 986

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q1/2016

340 515

328 446

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2016

133 544

136 404

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q1/2016

19

5

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

13

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

6

5

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q1/2016

133 525

136 399

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

110 141

113 139

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2016

23 362

23 212

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2016

22

48

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2016

10 049

5 469

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2016

8 209

3 660

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2016

8 171

3 636

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2016

38

24

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2016

1 840

1 809

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q1/2016

1 840

1 809

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2016

57 870

54 626

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2016

16 259

15 107

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q1/2016

12 968

11 748

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2016

1 834

2 076

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2016

1 457

1 283

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2016

41 611

39 519

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2016

6 992

6 349

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

1 794

1 632

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2016

32 176

30 894

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2016

649

644

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2016

55 058

52 720

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2016

17 937

17 900

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2016

2

87

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2016

3 265

3 241

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

14 142

14 092

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2016

528

480

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2016

37 121

34 820

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

1 287

1 251

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2016

35 083

33 000

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2016

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q1/2016

501

319

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2016

250

250

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2016

83 994

79 227

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q1/2016

33 585

31 333

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q1/2016

7 350

7 419

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q1/2016

43 059

40 475

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q4/15 38 437 38 458 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

10/ Dane dotyczące 2014 roku opracowane przez GUS zgodnie z ESA 2010; dane za 2013 rok opracowane przez MF pozostały bez zmian w stosunku  do poprzednio opublikowanych.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter