Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

11.12.2018

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q3/18

525 299,4

507 063,2

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q3/18

457 108,4

443 444,6

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q3/18

12 444,3

13845,7

   ** Przemysł Industry "

Q3/18

109 199,7

107 124,7

   ** Budownictwo Construction "

Q3/18

40 752,3

36 692,7

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q3/18


285 781,4


* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q3/18

68 191,0

63 618,9

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q3/18

311 111,2

300 266,0

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q3/18

92 287,8

91 812,4

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q3/18

93 280,5

8 2571,3

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q3/18

11 292,9

9 139,8

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q3/18

17 189,3

23 134,3

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q3/18

516 236,4

502 987,7

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q3/18

450 115,8

439 087,9

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q3/18

12 350,5

13 738,7

     ** Przemysł Industry "

Q3/18

106 692,6

105 786,6

     ** Budownictwo Construction "

Q3/18

39 290,5

35 810,0

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q3/18

291 782,2

283 752,6

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q3/18

66 120,6 63 899,8
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q3/18

306 226,4

296 266,0

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q3/18

90 760,5

90 475,4

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q3/18

91 965,6

81 675,0

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q3/18

11 216,9

11 452,5

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q3/18

15 931,6

22 981,8

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Październik 2018
October 2018

128,7

117,2

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q3/18

6530,3

6529,0

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Październik 2018
October 2018
937,3

947,4

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q3/18

4822,83

4812,84

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Październik 2018
October 2018

175,5

174,8

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Październik 2018
October 2018

106,5

106,0

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 2/10/11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2016 719 344 700 460
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2016 746 748 712 231
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2016 13 999 28 180
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2016 -27 404 -11 770
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2016 18 466 35 718
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2016 -45 870 -47 489
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2016 35 053 -155
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2016 1 610 -7 347
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2016 33 443 7 192
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2016 81 392 46 545
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2016 13 205 4 048
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2016 68 187 42 497
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
52 312 55 196
*  Płatności kasowe na działalnością operacyjną Cash payments for operatng activities mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
50 052 52 582
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
2 260 2 614
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
785 625
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
1 475 1 989
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
-1 325 313
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
-1 208 154
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
-117 159
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
4 377 424
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
4 985 3 051
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
-608 -2 627
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
7 177 2 100

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
666 391,3 661 500,8
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
74 193,4 74 341,0
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
332 240,8 330 046,1
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
232 940,3 230 621,7
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
27 016,9 26 491,9
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
666 391,3 661 500,8
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
0,0 0,0
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
262 052,9 261 256,4
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
213 717,2 211 715,2
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
190 621,2 188 529,2
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q3/18

25 018,9 25 427,8

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
283 263,2 287 434,4
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
29 982,8 32 477,8
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
111 711,8 112 319,6
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
141 568,6 142 637,1
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
283 263,2 287 434,4
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
212 015,7 213 228,9
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
212 015,7 213 228,9
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
0,0 0,0
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
71 232,5 74 190,4
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
0,0 0,0
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
40 785,4 43 566,2
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
30 447,1 30 624,2
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
15,1 15,1
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q3/18

97 553,4 100 136,6

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
949 654,5 948 935,2
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
494 373,2 491 341,5
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
   
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
275 545,7 274 481,4
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
218 827,5 216 860,2
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2018
September 2018
455 281,3 457 593,6

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q2/18

985 150,3 989 195,8
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q2/18

917 130,4 920 996,0
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q2/18

915 500,6 919 467,9
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q2/18

1 629,8 1 528,0
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q2/18

67 956,3 68 134,5
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q2/18

63 978,5 64 399,6
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q2/18

3 977,8 3 734,9
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q2/18

63,6 65,3

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Październik 2018
October 2018

1 394 706,1

1 376 164,8

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Październik 2018
October 2018

242 078,6

264 725,1

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Październik 2018
October 2018

1 249 965,1

1 240 236,4

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Październik 2018
October 2018

286 199,1

265 914,1

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Listopad 2018
November 2018

269 168,3

257 614,9

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Listopad 2018
November 2018

-18 593,9

-19 550,5

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Listopad 2018
November 2018

386 730,4

390 566,3

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q2/2018

699

700

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q2/2018

62 989

64 292

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q2/2018

63 022

65 661

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2018

16 985

16 061

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q2/2018

10 290

9 686

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2018

3 227

4 401

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q2/2018

9 047

8 424

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2018

1 588

1 772

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q2/2018

1 731

2 055

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q2/2018

1 852

1 677

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2018

2 138

1 763

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q2/2018

286

86

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q2/2018

1 958

337

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2018

-1 332

1 348

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2018

-1 841

822

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2018

509

526

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q2/2018

906

5 359

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2018

-141

2 999

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2018

1 047

2 360

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2018

-706

1 266

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

-823

184

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q2/2018

117

1 082

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q2/2018

-3 346

1 082

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

454

411

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

-3 800

671

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2018

3 907

1 681

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2018

16

5

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2018

3 563

-243

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2018

328

1 919

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q2/2018

-4 563

2 040

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q2/2018

-4 632

1 457

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2018

-470

1 263

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2018

-160

-1 644

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2018

699

964

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

-54

-255

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

-6 860

4 778

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q2/2018

-593

-2 040

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Listopad 2018
November 2018

113 835

111 417

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Listopad 2018
November 2018

5 047

5 036

   SDR mln US$
USD million

Listopad 2018
November 2018

411

410

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Listopad 2018
November 2018

697

696

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Listopad 2018
November 2018

107 680

105 275

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Październik
2018
October 2018

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Październik
2018
October 2018

23 084,1

21 342,4

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Październik
2018
October 2018

23 975,0

21 440,4

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2018

270 257

288 563

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q2/2018

69 347

75 342

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2018

26 878

30 705

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2018

42 469

44 637

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

37 522

39 997

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

23 979

25 789

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

13 543

14 208

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

13 422

14 196

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q2/2018

121

12

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

4 531

4 743

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q2/2018

49 887

49 010

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q2/2018

38

40

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2018

3 206

3 330

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2018

16 403

13 769

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2018

30 240

31 871

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

108 970

119 471

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q2/2018

582 342

638 625

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q2/2018

265 624

291 483

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2018

168 589

188 834

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2018

97 035

102 649

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

168 216

185 211

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

47 119

51 448

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

121 097

133 763

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

121 093

133 753

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q2/2018

4

10

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

3 705

3 367

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q2/2018

144 797

158 564

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q2/2018

7 478

12 530

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2018

24 676

26 729

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2018

49 094

52 537

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2018

63 549

66 768

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q2/2018

-312 085

-350 062

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q2/2018

362 827

394 863

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2018

134 794

150 273

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q2/2018

8

9

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

8

9

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q2/2018

134 786

150 264

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

110 118

123 544

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2018

24 567

26 615

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2018

101

105

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q2/2018

7 478

12 530

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2018

5 635

10 632

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2018

5 635

10 632

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2018

1 843

1 898

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q2/2018

1 843

1 898

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2018

57 493

59 607

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2018

16 324

16 998

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q2/2018

12 834

13 364

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2018

1 944

2 275

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2018

1 546

1 359

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2018

41 169

42 609

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2018

8 233

8 905

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

8 399

7 070

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2018

24 044

25 953

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2018

493

681

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2018

66 028

69 804

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2018

24 822

25 620

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2018

36

15

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

4

10

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2018

4 497

4 469

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

19 120

20 035

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2018

1 165

1 091

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2018

41 206

44 184

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

2 576

3 139

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2018

37 733

40 113

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2018

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q2/2018

614

670

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2018

283

262

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2018

97 034

102 649

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q2/2018

42 851

44 295

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q2/2018

7 745

8 066

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q2/2018

46 438

50 288

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q3/18 38 423 38 413 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

10/ Dane dotyczące 2014 roku opracowane przez GUS zgodnie z ESA 2010; dane za 2013 rok opracowane przez MF pozostały bez zmian w stosunku  do poprzednio opublikowanych.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter