Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

20.02.2018

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q3/17

487 361,6

476 198,7

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q3/17

424 616,7

416 121,5

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q3/17

9 050,7

10 506,6

   ** Przemysł Industry "

Q3/17

104 876,3

103 652,6

   ** Budownictwo Construction "

Q3/17

36 927,4

31 713,6

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q3/17

273 762,3

270 248,7

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q3/17

62 744,9

60 077,3

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q3/17

291 171,0

281 326,6

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q3/17

85 349,2

86 102,0

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q3/17

82 752,1

76 992,7

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q3/17

6 955,6

11 104,1

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q3/17

21 054,2

20 609,3

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q3/17

476 489,5

467 979,9

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q3/17

416 954,7

410 825,1

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q3/17

9 132,6

10 778,9

     ** Przemysł Industry "

Q3/17

101 721,3

102 122,2

     ** Budownictwo Construction "

Q3/17

36 946,4

31 874,1

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q3/17

269 154,4

266 049,9

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q3/17

59 534,8 57 154,8
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q3/17

287 005,3

276 724,5

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q3/17

83 726,3

84 801,0

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q3/17

81 915,3

76 391,9

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q3/17

7 111,0

11 185,9

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q3/17

16 653,5

18 813,8

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Styczeń 2018

111,1

106,8

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q4/17

6349,7

6321,7

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Grudzień 2017 1081,7

1067,7

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q4/17

4530,47

4510,86

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices 3/

1998 = 100

Styczeń 2018

173,9 173,4 Metadane
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Styczeń 2018

103,1

103,0

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 2/10/11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2016 719 344 700 460
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2016 746 748 712 231
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2016 13 999 28 180
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2016 -27 404 -11 770
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2016 18 466 35 718
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2016 -45 870 -47 489
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2016 35 053 -155
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2016 1 610 -7 347
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2016 33 443 7 192
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2016 81 392 46 545
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2016 13 205 4 048
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2016 68 187 42 497
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
50 591 50 200
*  Płatności kasowe na działalnością operacyjną Cash payments for operatng activities mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
64 843 52 350
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
-14 252 -2 150
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
4 279 1 015
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
-18 531 -3 165
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
2 871 2 179
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
2 971 2 366
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
-100 -187
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
-5 340 3 454
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
-5 923 6 461
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
583 -3 007
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
-26 742 -1 890

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
646 064,2 637 934,6
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
74 633,0 82 271,4
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
342 634,3 315 289,3
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
205 424,0 217 292,2
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
23 372,9 23 081,8
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
646 064,2 637 934,6
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
0,0 0,0
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
249 891,8 243 676,5
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
196 134,8 192 333,3
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
200 037,6 201 924,8
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q3/17

27 993,3 28 835,3

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
288 942,2 294 073,7
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
20 393,1 19 615,9
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
120 602,7 123 534,1
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
147 946,5 150 923,7
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
288 942,2 294 073,7
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
217 241,6 221 064,8
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
217 241,6 221 064,8
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
0,0 0,0
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
71 614,8 72 923,0
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
0,0 0,0
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
41 139,1 41 870,5
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
30 475,7 31 052,5
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
85,9 85,9
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q3/17

89 631,8 90 920,4

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
935 006,5 932 008,3
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
462 639,7 452 869,5
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
   
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
264 994,5 258 999,1
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
197 645,2 193 870,4
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Listopad 2017
November 2017
472 366,7 479 138,8

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q3/17

972 207,5 977 234,8
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q3/17

904 882,1 909 714,7
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q3/17

903 150,8 908 003,2
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q3/17

1 731,3 1 711,4
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q3/17

67 256,4 67 447,9
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q3/17

63 249,7 63 625,6
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q3/17

4 006,7 3 822,3
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q3/17

68,9 72,2

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Grudzień  2017
December 2017

1 324 383,3

1 295 827,1

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Grudzień  2017
December 20177

268 846,7

241 677,6

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Grudzień  2017
December 2017

1 175 814,3

1 176 049,8

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Grudzień  2017
December 2017

232 521,9

229 224,7

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Styczeń 2018
January 2018

241 313,9

231 964,3

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Styczeń 2018
January 2018

-26 134,8

-18 138,8

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Styczeń 2018
January 2018

356 765,4

355 982,5

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q3/2017

130

-879

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q3/2017

56 536

54 043

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q3/2017

55 996

53 819

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2017

16 028

14 155

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q3/2017

10 631

8 875

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2017

2 807

2 937

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2017

8 514

8 942

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2017

1 706

1 393

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2017

1 806

1 771

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q3/2017

1 221

979

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2017

1 310

1 149

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2017

89

170

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q3/2017

-514

-502

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2017

252

473

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2017

142

282

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2017

110

191

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q3/2017

2 893

-1 949

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2017

2 628

-2 980

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2017

265

1 031

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2017

464

-659

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

473

-504

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q3/2017

-9

-155

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q3/2017

817

1 482

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

567

39

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

250

1 443

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2017

1 327

-926

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q3/2017

151

0

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2017

19

-6

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2017

345

-1 459

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2017

812

539

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q3/2017

-3 633

-3 983

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q3/2017

-2 621

-3 253

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2017

-190

-199

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2017

-1 706

-663

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2017

884

132

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

-92

-544

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

-2 388

-3 296

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q3/2017

-1 865

-602

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Styczeń 2018
January 2018

117 540

113 279

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Styczeń 2018
January 2018

4 448

4 292

   SDR mln US$
USD million

Styczeń 2018
January 2018

436

428

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Styczeń 2018
January 2018

537

530

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Styczeń 2018
January 2018

112 119

108 029

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Grudzień 2017
December 2017

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Grudzień 2017
December 2017

17 556,9

21 595,2

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Grudzień 2017
December 2017

19 213,1

21 705,6

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2017

262 632

257 598

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q3/2017

69 210

67 964

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2017

28 567

27 436

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2017

40 643

40 528

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

34 588

32 881

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

22 659

21 064

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

11 929

11 817

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

11 837

11 506

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q3/2017

92

311

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

3 877

3 741

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q3/2017

43 607

41 288

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/2017

188

38

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2017

3 220

3 173

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2017

12 036

11 396

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2017

28 163

26 681

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

111 350

111 724

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q3/2017

593 795

580 680

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q3/2017

265 048

256 556

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2017

170 486

164 472

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2017

94 562

92 084

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

176 861

171 480

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

49 961

47 111

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

126 900

124 369

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

126 892

124 346

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q3/2017

8

23

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

3 708

4 069

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q3/2017

148 178

148 575

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/2017

11 203

13 685

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2017

24 345

23 783

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2017

51 718

52 714

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2017

60 912

58 393

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q3/2017

-331 163

-323 082

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q3/2017

369 450

364 965

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2017

143 198

143 065

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q3/2017

13

23

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

21

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

13

2

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q3/2017

143 185

143 042

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

118 853

119 261

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2017

24 216

23 664

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2017

116

117

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/2017

11 203

13 685

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2017

9 358

11 872

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2017

9 109

11 824

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2017

249

48

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2017

1 845

1 813

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q3/2017

1 845

1 813

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2017

56 933

56 344

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2017

15 244

14 968

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q3/2017

12 663

11 824

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

2

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2017

1 533

1 663

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2017

1 046

1 481

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2017

41 689

41 376

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2017

7 520

7 517

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

5 213

3 630

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2017

28 822

30 105

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2017

134

124

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2017

63 554

59 788

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2017

22 718

21 301

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2017

27

23

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

6

2

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2017

4 119

4 019

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

17 527

16 423

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2017

1 039

834

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2017

40 836

38 487

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

2 826

1 455

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2017

37 171

36 187

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2017

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q3/2017

552

558

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2017

287

287

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2017

94 562

92 083

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q3/2017

40 584

39 963

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q3/2017

7 059

6 479

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q3/2017

46 919

45 641

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q3/17 38 436 38 422 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

10/ Dane dotyczące 2014 roku opracowane przez GUS zgodnie z ESA 2010; dane za 2013 rok opracowane przez MF pozostały bez zmian w stosunku  do poprzednio opublikowanych.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter