Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

15.02.2019

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q3/18

525 299,4

507 063,2

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q3/18

457 108,4

443 444,6

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q3/18

12 444,3

13845,7

   ** Przemysł Industry "

Q3/18

109 199,7

107 124,7

   ** Budownictwo Construction "

Q3/18

40 752,3

36 692,7

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q3/18


285 781,4


* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q3/18

68 191,0

63 618,9

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q3/18

311 111,2

300 266,0

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q3/18

92 287,8

91 812,4

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q3/18

93 280,5

8 2571,3

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q3/18

11 292,9

9 139,8

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q3/18

17 189,3

23 134,3

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q3/18

516 236,4

502 987,7

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q3/18

450 115,8

439 087,9

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q3/18

12 350,5

13 738,7

     ** Przemysł Industry "

Q3/18

106 692,6

105 786,6

     ** Budownictwo Construction "

Q3/18

39 290,5

35 810,0

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q3/18

291 782,2

283 752,6

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q3/18

66 120,6 63 899,8
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q3/18

306 226,4

296 266,0

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q3/18

90 760,5

90 475,4

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q3/18

91 965,6

81 675,0

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q3/18

11 216,9

11 452,5

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q3/18

15 931,6

22 981,8

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Grudzień 2018
December 2018

109,7

124,0

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q4/18

6538,4

6530,3

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Grudzień 2018
December 2018
968,9

950,5

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q4/18

4852,29

4822,83

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Styczeń 2019
January 2019

175,7

175,5

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Grudzień 2018
December 2018

105,1

106,1

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 2/11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2017 789 630 723 433
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2017 788 027 748 283
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2017 46 632 18 492
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2017 1 603 -24 850
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2017 29 573 16 757
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2017 -27 970 -41 607
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2017 3 473 39 281
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2017 -10 742 1 610
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2017 14 215 37 671
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2017 31 830 81 356
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2017 -7 964 13 205
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2017 39 794 68 151
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
57 731 60 329
*  Płatności kasowe na działalnością operacyjną Cash payments for operatng activities mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
52 235 59 491
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
5 496 838
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
1 414 1 071
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
4 082 -233
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
-399 -3 288
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
-142 -3 386
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
-257 98
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
-2 955 6 030
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
439 4 082
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
-3 394 1 948
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
1 526 9 085

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
672 191,9 671 567,1
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
72 734,1 80 256,7
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
343 392,3 342 465,4
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
230 101,7 222 907,3
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
25 963,8 25 937,8
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
672 191,9 671 567,1
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
0,0 0,0
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
263 631,0 262 943,1
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
216 355,9 216 348,4
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
192 205,1 192 275,6
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q3/18

25 018,9 25 427,8

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
281 944,9 288 294,6
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
30 747,4 32 418,9
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
109 672,2 111 918,9
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
141 525,4 143 956,8
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
281 944,9 288 294,6
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
211 545,4 216 494,7
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
211 545,4 216 494,7
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
0,0 0,0
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
70 399,5 71 799,9
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
0,0 0,0
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
40 386,7 41 141,1
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
30 012,8 30 658,8
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
   
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q3/18

97 553,4 100 136,6

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
954 136,9 959 861,8
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
500 306,4 498 915,1
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
   
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
277 778,4 277 020,8
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
222 528,0 221 894,3
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Listopad 2018
November 2018
453 830,5 460 946,7

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q3/18

977 948,5 985 150,3
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q3/18

908 521,2 917 130,4
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q3/18

906 840,3 915 500,6
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q3/18

1 680,8 1 629,8
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q3/18

69 362,2 67 956,3
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q3/18

65 184,0 63 978,5
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q3/18

4 178,1 3 977,8
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q3/18

65,2 63,6

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Grudzień 2018
December 2018

1 446 093,5

1 409 695,8

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Grudzień 2018
December 2018

275 714,8

251 032,0

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Grudzień 2018
December 2018

1 264 563,1

1 254 983,8

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Grudzień 2018
December 2018

290 225,2

287 391,5

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Styczeń 2019
January 2018

266 012,1

292 144,7

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Styczeń 2019
January 2018

-27 608,4

-26 145,1

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Styczeń 2019
January 2018

393 511,3

392 619,3

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q3/2018

-2 946

800

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q3/2018

60 332

63 346

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q3/2018

61 827

63 714

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2018

17 466

17 327

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q3/2018

11 361

10 334

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2018

2 995

3 244

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2018

10 055

8 875

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2018

1 698

1 582

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2018

2 194

1 776

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q3/2018

2 719

1 852

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2018

3 126

2 137

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2018

407

285

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q3/2018

-1 944

1 998

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2018

94

-1 403

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2018

1 324

-1 832

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2018

-1 230

429

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q3/2018

5 590

757

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2018

4 372

-97

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2018

1 218

854

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2018

581

-705

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

29

-824

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q3/2018

552

119

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q3/2018

-1 182

-3 363

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

1

439

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

-1 183

-3 802

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2018

62

3 883

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2018

66

16

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2018

-571

3 563

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2018

567

304

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q3/2018

1 921

-4 461

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q3/2018

2 698

-4 632

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2018

-1 123

-470

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2018

280

-130

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2018

66

771

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

-1 144

16

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

4 792

-6 860

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q3/2018

-1 717

-654

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Styczeń 2019
January 2018

113 676

116 965

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Styczeń 2019
January 2018

5 469

5 301

   SDR mln US$
USD million

Styczeń 2019
January 2018

415

413

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Styczeń 2019
January 2018

867

857

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Styczeń 2019
January 2018

106 925

110 394

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Grudzień 2018
December 2018

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Grudzień 2018
December 2018

17 621,7

23 313,2

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Grudzień 2018
December 2018

19 381,3

23 357,5

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2018

274 681

270 304

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q3/2018

68 785

69 471

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2018

27 166

26 920

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2018

41 619

42 551

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

38 864

37 670

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

24 406

24 019

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

14 458

13 651

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

14 200

13 530

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q3/2018

258

121

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

4 740

4 365

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q3/2018

49 412

49 828

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/2018

38

38

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2018

3 296

3 206

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2018

15 880

16 403

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2018

30 198

30 181

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

112 880

108 970

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q3/2018

597 054

583 580

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q3/2018

274 862

265 396

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2018

175 756

167 954

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2018

99 106

97 442

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

171 539

169 460

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

50 837

48 364

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

120 702

121 096

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

120 695

121 092

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q3/2018

7

4

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

3 093

3 711

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q3/2018

147 560

145 013

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/2018

10 126

7 478

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2018

23 572

24 676

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2018

49 885

49 122

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2018

63 977

63 737

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q3/2018

-322 373

-313 276

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q3/2018

367 245

363 438

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2018

132 260

134 794

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q3/2018

11

8

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

11

8

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q3/2018

132 249

134 786

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

108 688

110 118

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2018

23 461

24 567

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2018

100

101

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/2018

10 126

7 478

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2018

8 310

5 635

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2018

8 310

5 635

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2018

1 816

1 843

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q3/2018

1 816

1 843

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2018

59 004

57 521

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2018

16 547

16 324

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q3/2018

13 021

12 834

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2018

1 946

1 944

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2018

1 580

1 546

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2018

42 457

41 197

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2018

7 993

8 233

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

9 119

8 399

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2018

24 831

24 044

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2018

514

521

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2018

66 750

66 204

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2018

25 015

24 755

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2018

13

36

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

7

4

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2018

4 432

4 530

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

19 176

18 999

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2018

1 387

1 186

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2018

41 735

41 449

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

2 888

2 575

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2018

38 008

37 970

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2018

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q3/2018

580

613

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2018

259

291

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2018

99 105

97 441

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q3/2018

44 143

44 570

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q3/2018

8 204

7 753

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q3/2018

46 758

45 118

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q3/18 38 423 38 413 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter