Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

Środa, 25.05.2016

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania

Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q4/15

504767,0

438582,5

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q4/15

450276,3

386320,1

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing " Q4/15

11318,6

10005,2

   ** Przemysł Industry "

Q4/15

122552,5

89086,1

   ** Budownictwo Construction "

Q4/15

44832,1

33520,3

   ** Usługi ogółem Services Total " Q4/15

271573,0

253708,5

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q4/15

54490,7

52262,4

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q4/15

249180,9

263299,2

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure " Q4/15

98250,1

80849,8

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q4/15

140024,3

84710,7

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories " Q4/15

3224,6

2215,5

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q4/15

14042,0

7465,0

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100
Q4/15

499454,8

438358,4

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q4/15

444430,7

386257,0

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing " Q4/15

11314,2

10084,7

     ** Przemysł Industry "

Q4/15

123155,4

89380,4

     ** Budownictwo Construction "

Q4/15

38310,6

33549,5

     ** Usługi ogółem Services Total " Q4/15

271650,5

253242,4

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q4/15

55024,1 52101,4
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q4/15

253089,7

264759,7

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
" Q4/15

98815,9

81425,8

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q4/15

138627,8

84097,4

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories " Q4/15

3296,6

2267,7

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q4/15

5578,8

5765,1

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2010 = 100

Kwiecień 2016
April 2016

124,1

128,1

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q1/16

5974,4

5866,8

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Kwiecień 2016
April 2016
1521,8

  1600,5

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q1/16

4201,91

4121,41

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Kwiecień 2016
April 2016

168,0 167,5 Metadane
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2010 = 100

Kwiecień 2016
April 2016

104,2

103,9

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 2/10/11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2014 667 698 628 202
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2014 693 314 672 366
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2014 13 519 -15 667
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2014 -25 615 -44 164
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2014 31 151 21 406
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2014 -56 767 -65 570
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2014 16 909 -14 998
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2014 10 947 -19 572
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2014 5 962 4 574
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2014 73 042 50 572
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2014 16 242 11 962
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2014 56 800 38 610
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

41 233 45 520
*  Płatności kasowe na działalnością operacyjną Cash payments for operatng activities mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

47 912 50 869
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

-6 679 -5 349
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

229 136
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

-6 908 -5 485
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

330 200
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

69 35
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

261 165
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

9 572 14 815
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

8 475 33 458
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

1 097 -18 643
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

2 334 9 130

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

574 572,0 563 190,6
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

78 078,5 84 453,5
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

285 286,4 279 847,3
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

191 246,1 179 662,9
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

19 961,1 19 226,9
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

574 572,0 563 190,6
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

0,0 0,0
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

218 288,0 210 507,8
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

166 056,8 166 072,1
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

190 227,3 186 610,6
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q4/15

31 418,4 32 531,4

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

283 851,4 294 810,3
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

12 198,9 5 841,4
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

98 718,7 101 786,1
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

172 933,8 187 182,8
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million

Luty
2016
February 2016

283 851,4 294 810,3
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

210 789,3 217 737,4
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

210 789,3 217 737,4
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

0,0 0,0
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

73 056,7 77 066,4
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

0,0 0,0
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

41 440,1 44 779,4
         *** Inne Other mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

31 616,6 32 287,0
    ** Inne Other mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

5,4 6,5
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q4/15

81 783,9 80 618,6

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

858 423,4 858 000,9
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

400 352,7 392 619,5
* Bank centralny Central ban mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

   
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

233 510,1 225 699,5
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

166 842,7 166 920,0
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million

Marzec
2016
March 2016

458 070,7 465 381,4

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q4/15

877 275,5 876 402,8
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q4/15

805 090,4 805 733,1
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q4/15

803 362,5 803 944,0
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q4/15

1 727,9 1 789,1
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q4/15

72 084,3 70 567,0
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q4/15

68 346,6 66 843,4
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q4/15

3 737,7 3 723,6
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q4/15

100,9 102,6

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Kwiecień 2016
April 2016

1 177 681,3

1 162 603,0

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Kwiecień 2016
April 2016

215 551,1

226 295,6

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Kwiecień 2016
April 2016

1 094 635,5

1 079 658,1

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Kwiecień 2016
April 2016

177 440,8

171 829,1

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Kwiecień 2016
April 2016

202 230,0

206 026,0

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Kwiecień 2016
April 2016

-26 628,9

-13 770,9

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Kwiecień 2016
April 2016

36 4552,2

340 281,5

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q4/2015

-466

-2 614

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q4/2015

49 096

46 520

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q4/2015

47 870

47 468

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2015

11 445

11 352

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q4/2015

8 816

8 699

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2015

1 795

2 301

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2015

5 594

6 733

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2015

1 358

1 462

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2015

1 880

1 349

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q4/2015

853

5 093

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2015

1 247

5 211

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2015

394

118

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q4/2015

2 071

1 552

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2015

-1 016

1 153

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2015

-1 581

2 286

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2015

565

-1 133

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q4/2015

-568

2 683

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2015

1 307

2 841

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2015

-1 875

-158

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2015

3 352

3 159

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

3 552

2 190

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q4/2015

-200

969

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q4/2015

3 077

1 275

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

2 121

34

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

956

1 241

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2015

2 003

256

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q4/2015

1

0

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2015

-26

35

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2015

-322

441

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2015

2 350

-220

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q4/2015

-5 713

-2 489

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q4/2015

-1 991

-1 131

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2015

1 166

17

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2015

-4 475

-1 244

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2015

-413

-131

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

11

-433

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

-5 483

-1 114

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q4/2015

1 684

-927

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Kwiecień 2016
April 2016

105 004

100 531

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Kwiecień 2016
April 2016

4 218

4 083

   SDR mln US$
USD million
Kwiecień 2016
April 2016

443

442

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Kwiecień 2016
April 2016

647

651

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Kwiecień 2016
April 2016

99 696

95 355

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Kwiecień 2016
April 2016

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Marzec 2016
March 2016

16963,0

15998,9  

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Marzec 2016
March 2016

16347,7

15284,0  

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2015

230 451

235 302

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q4/2015

63 161

 

65 056

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2015

30 342

31 860

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2015

32 819

33 196

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

30 879

27 087

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

22 800

18 654

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

8 079

8 433

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

8 042

8 394

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q4/2015

37

39

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

4 674

5 561

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q4/2015

36 815

36 127

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2015

38

38

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2015

2 851

2 921

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2015

11 575

12 155

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2015

22 351

21 013

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

94 922

101 471

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q4/2015

514 369

535 967

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q4/2015

221 611

231 538

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2015

142 383

147 968

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2015

79 228

83 570

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

152 938

154 709

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

36 916

36 610

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

116 022

118 099

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

116 022

118 099

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

6 526

7 531

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q4/2015

133 294

142 189

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2015

5 469

7 610

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2015

23 265

22 662

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2015

52 994

58 789

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2015

51 566

53 128

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q4/2015

-283 918

-300 665

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q4/2015

328 446

343 764

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2015

136 404

137 679

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q4/2015

5

6

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

5

6

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q4/2015

136 399

137 673

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

113 139

115 017

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2015

23 212

22 607

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2015

48

49

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2015

5 469

7 610

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2015

3 660

5 774

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2015

3 636

5 738

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2015

24

36

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2015

1 809

1 836

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q4/2015

1 809

1 836

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2015

54 626

60 444

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2015

15 107

17 798

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q4/2015

11 748

14 483

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2015

2 076

2 022

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2015

1 283

1 293

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2015

39 519

42 646

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2015

6 349

8 669

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

1 632

1 655

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2015

30 894

31 675

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2015

644

647

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2015

52 720

54 461

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2015

17 900

18 766

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2015

87

2

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2015

3 241

3 632

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

14 092

14 216

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2015

480

916

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2015

34 820

35 695

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

1 251

1 427

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2015

33 000

33 591

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2015

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q4/2015

319

392

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2015

250

285

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2015

79 227

83 570

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q4/2015

31 333

33 886

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q4/2015

7 419

7 413

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q4/2015

40 475

42 271

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q1/15 38 458 38 479 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

10/ Dane dotyczące 2014 roku opracowane przez GUS zgodnie z ESA 2010; dane za 2013 rok opracowane przez MF pozostały bez zmian w stosunku  do poprzednio opublikowanych.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Uwagi i komentarze dotyczące tej strony prosimy kierować do koordynatora krajowego: m.boniewicz@stat.gov.pl 

Do góry

Newsletter