Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

22.06.2018

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q1/18

485 355,6

558 666,3

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q1/18

425 935,9

495 329,9

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q1/18

10 536,2

10 573,1

   ** Przemysł Industry "

Q1/18

123 028,2

145 579,0

   ** Budownictwo Construction "

Q1/18

22 538,3

42 924,2

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q1/18

269 833,2

296 253,6

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q1/18

59 419,7

63 336,4

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q1/18

309 463,0

280 747,3

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q1/18

85 434,1

109 591,8

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q1/18

58 987,9

136 440,2

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q1/18

16 233,4

13 549,7

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q1/18

15 235,8

18 263,0

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q1/18

482 109,4

548 873,9

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q1/18

426 243,3

483 548,0

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q1/18

10 531,1

10 546,9

     ** Przemysł Industry "

Q1/18

124 344,0

141 425,0

     ** Budownictwo Construction "

Q1/18

22 457,4

42 056,4

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q1/18

268 910,8

289 519,7

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q1/18

55 866,1 65 325,9
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q1/18

306 549,8

272 720,7

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q1/18

84 384,2

106 839,4

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q1/18

58 548,0

134 362,6

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q1/18

16 249,1

13 968,7

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q1/18

16 376,8

20 908,3

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Maj 2018
May 2018

114,4

112,6

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q1/18

6500,5

6349,7

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Kwiecień 2018
April 2018
1042,5

1092,2

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q1/18

4700,11

4530,47

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Maj 2018
May 2018

174,6

174,3

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Maj 2018
May 2018

104,9

103,8

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 2/10/11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2016 719 344 700 460
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2016 746 748 712 231
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2016 13 999 28 180
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2016 -27 404 -11 770
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2016 18 466 35 718
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2016 -45 870 -47 489
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2016 35 053 -155
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2016 1 610 -7 347
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2016 33 443 7 192
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2016 81 392 46 545
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2016 13 205 4 048
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2016 68 187 42 497
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 60 944 51 788
*  Płatności kasowe na działalnością operacyjną Cash payments for operatng activities mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 54 929 52 953
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 6 015 -1 165
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 346 286
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 5 669 -1 451
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 -634 67
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 -765 -70
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 131 137
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 -11 125 5 572
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 -5 843 3 387
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 -5 282 2 185
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 -4 822 4 054

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 653 452,5 664 034,9
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 81 023,6 74 855,1
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 331 951,0 350 917,1
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 215 281,9 213 645,1
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 25 195,9 24 617,6
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 653 452,5 664 034,9
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 0,0 0,0
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Kwiecień
2018
250 462,0 255 800,5
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 204 638,4 204 752,6
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 198 352,0 203 481,8
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q1/18

25 500,4 26 301,2

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 295 287,5 294 091,0
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 27 404,6 27 550,1
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 125 311,9 124 415,9
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 142 571,0 142 124,9
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 295 287,5 294 091,0
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 219 377,4 218 184,8
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 219 377,4 218 184,8
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 0,0 0,0
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 75 895,0 75 891,1
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 0,0 0,0
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 45 454,8 45 536,8
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 30 440,1 30 354,3
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 15,1 15,1
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q1/18

93 615,7 90 577,4

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 948 740,0 958 125,9
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 473 535,0 477 774,1
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018    
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 270 943,4 265 947,6
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 207 587,4 206 830,9
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Kwiecień 2018 475 205,0 480 351,5

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q1/18

989 179,6 961 818,8
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q1/18

920 996,0 892 277,0
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q1/18

919 467,9 890 687,1
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q1/18

1 528,0 1 590,0
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q1/18

68 118,3 69 476,7
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q1/18

64 383,3 65 786,5
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q1/18

3 734,9 3 690,2
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q1/18

65,3 65,1

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Maj 2018
May 2018

1 346 708,1

1 328 848,5

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Maj 2018
May 2018

243 347,9

237 044,1

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Maj 2018
May 2018

1 214 564,7

1 196 186,6

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Maj 2018
May 2018

269 760,5

256 287,5

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Maj 2018
May 2018

229 477,3

248 494,9

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Maj 2018
May 2018

-20 875,9

-22 993,5

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Maj 2018
May 2018

386 204,3

369 085,7

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q4/2017

24

279

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q4/2017

60 845

57 376

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q4/2017

61 637

56 632

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2017

16 723

15 980

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q4/2017

10 855

10 526

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2017

2 514

2 794

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2017

7 881

8 610

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2017

2 347

1 713

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2017

2 032

1 816

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q4/2017

3 946

1 223

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2017

4 145

1 310

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2017

199

87

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q4/2017

1 726

-394

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2017

2 964

251

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2017

924

447

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2017

2 040

-196

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q4/2017

3 100

2 868

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2017

4 214

2 696

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2017

-1 114

172

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2017

-259

486

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

-586

479

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q4/2017

327

7

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q4/2017

1 048

758

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

614

567

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

434

191

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2017

2 165

1 573

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q4/2017

-152

151

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2017

-37

19

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2017

1 377

345

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2017

977

1 058

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q4/2017

198

-3 448

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q4/2017

-167

-2 621

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2017

-197

-190

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2017

-1 039

-1 706

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2017

1 601

1 069

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

-318

-138

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

1 520

-2 388

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q4/2017

-2 244

-1 896

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Maj 2018
May 2018

111 762

113 228

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Maj 2018
May 2018

4 299

4 357

   SDR mln US$
USD million

Maj 2018
April 2018

423

431

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Maj 2018
May 2018

513

528

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Maj 2018
May 2018

106 527

107 912

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Maj 2018
May 2018

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Kwiecień 2018
April 2018

20 702,1

23 281,8

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Kwiecień 2018
April 2018

20 507,8

23 398,9

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2017

274 836

264 097

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q4/2017

74 377

70 138

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2017

31 018

29 003

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2017

43 359

41 135

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

35 281

34 849

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

22 498

22 686

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

12 783

12 163

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

12 736

12 070

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q4/2017

47

93

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

4 823

3 864

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q4/2017

47 077

43 896

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2017

40

188

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2017

3 249

3 220

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2017

13 694

12 036

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2017

30 094

28 452

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

113 278

111 350

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q4/2017

620 585

593 920

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q4/2017

282 072

264 919

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2017

186 337

170 673

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2017

95 735

94 246

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

183 602

177 005

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

52 141

50 111

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

131 461

126 894

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

131 455

126 886

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q4/2017

6

8

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

3 481

3 704

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q4/2017

151 430

148 292

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2017

11 062

11 203

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2017

24 636

24 345

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2017

51 723

51 718

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2017

64 009

61 026

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q4/2017

-345 749

-329 823

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q4/2017

378 560

369 372

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2017

146 368

143 197

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q4/2017

23

13

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

23

13

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q4/2017

146 345

143 184

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

121 732

118 852

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2017

24 508

24 216

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2017

105

116

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2017

11 062

11 203

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2017

9 201

9 358

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2017

9 165

9 109

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2017

36

249

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2017

1 861

1 845

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q4/2017

1 861

1 845

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2017

58 260

56 933

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2017

16 833

15 244

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q4/2017

13 998

12 663

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

2

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2017

1 706

1 533

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2017

1 129

1 046

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2017

41 427

41 689

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2017

8 436

7 520

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

6 537

5 213

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2017

26 317

28 822

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2017

137

134

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2017

67 136

63 792

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2017

24 451

22 961

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2017

22

33

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

6

6

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2017

4 722

4 281

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

18 683

17 614

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2017

1 018

1 027

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2017

42 685

40 831

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

3 186

2 821

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2017

38 632

37 166

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2017

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q4/2017

591

551

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2017

276

293

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2017

95 734

94 247

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q4/2017

40 464

40 177

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q4/2017

7 810

7 038

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q4/2017

47 460

47 032

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q1/18 38 412 38 434 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

10/ Dane dotyczące 2014 roku opracowane przez GUS zgodnie z ESA 2010; dane za 2013 rok opracowane przez MF pozostały bez zmian w stosunku  do poprzednio opublikowanych.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter