Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

Środa, 21.06.2017

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania

Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q1/17

453 771,9

521 033,0

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q1/17

398 839,6

461 571,4

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q1/17

9 842,3


10 211,9

   ** Przemysł Industry "

Q1/17

116 824,8

131 728,3

   ** Budownictwo Construction "

Q1/17

17 826,0

37 727,6

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q1/17

254346,4

281 903,6

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q1/17

54 932,3

59 461,6

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q1/17

294 585,6

260 897,1

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q1/17

80 195,4

102 117,4

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q1/17

53 049,9

127 302,7

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q1/17

8 847,9

13 903,6

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q1/17

17 027,0

16 795,1

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q1/17

446 565,0

523 314,5

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q1/17

399 134,2

464 424,5

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q1/17

10 150,0

10 694,0

     ** Przemysł Industry "

Q1/17

116 717,8

132 380,7

     ** Budownictwo Construction "

Q1/17

18 583,4

38 490,6

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q1/17

253 451,2

282 859,2

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q1/17

47 430,8 58 890,0
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q1/17

289 270,1

260 724,0

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q1/17

78 779,1

102 359,5

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q1/17

52 605,5

126 620,8

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q1/17

8 107,2

14 369,9

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q1/17

17 738,1

19 223,2

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2010 = 100

Maj 2017
May 2017

130,0

123,3

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q1/17

6260,7

6065,2

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Kwiecień 2017
April 2017
1252,7

1324,2

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q1/17

4390,54

4277,03

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Maj 2017
May 2017

171,4 171,4 Metadane
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2010 = 100

Maj 2017
May 2017

108,2

108,7

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 2/10/11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2015 700 326 665 167
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2015 710 360 692 352
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2015 29 724 12 204
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2015 -10 033 -27 185
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2015 35 942 31 796
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2015 -45 976 -58 980
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2015 1 629 14 903
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2015 -7 347 14 082
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2015 8 976 821
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2015 46 842 73 321
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2015 4 048 14 727
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2015 42 794 58 594
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
53 482 46 506
*  Płatności kasowe na działalnością operacyjną Cash payments for operatng activities mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
52 251 50 897
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
1 231 -4 391
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
236 192
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
995 -4 583
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
-321 9
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
-417 -111
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
96 120
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
1 858 4 375
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
-1 833 -2 520
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
3 691 6 895
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 20177
3 174 -217

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
643 216,2 639 484,5
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
80 445,4 71 840,8
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
326 904,3 322 280,0
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
213 089,8 223 521,9
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
22 776,7 21 841,8
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
643 216,2 639 484,5
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
0,0 0,0
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
247 698,3 249 825,1
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
185 280,6 184 613,7
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
210 237,4 205 045,7
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q1/17

28 935,3 28 978,2

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
299 331,4 301 943,8
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
8 152,8 9 218,8
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
137 197,5 137 987,1
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
153 981,1 154 737,9
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
299 331,4 301 943,8
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
225 681,8 228 171,1
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
225 681,8 228 171,1
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
0,0 0,0
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
73 585,2 73 708,3
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
0,0 0,0
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
42 499,7 42 602,2
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
31 085,5 31 106,1
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
64,4 64,4
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q1/17

91 402,9 95 535,5

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
942 547,6 941 428,3
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
447 386,2 448 696,0
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
   
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
261 068,8 263 025,6
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
186 317,3 185 670,4
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Kwiecień 2017
April 2017
495 161,5 492 732,3

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q1/17

975 274,3 965 198,1
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q1/17

906 381,7 895 558,2
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q1/17

904 767,0 893 893,3
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q1/17

1 614,7 1 665,0
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q1/17

68 823,9 69 560,8
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q1/17

65 114,0 65 843,1
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q1/17

3 710,0 3 717,7
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q1/17

68,7 79,1

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Maj 2017
May 2017

1 263 532,6

1 257 181,0

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Maj 2017
May 2017

221 725,2

220 829,2

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Maj 2017
May 2017

1 142 481,7

1 141 784,0

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Maj 2017
May 2017

230 061,4

232 448,1

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Maj 2017
May 2017

225 871,6

220 371,6

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Maj 2017
May 2017

-34 200,6

-33 273,6

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Maj 2017
May 2017

363 110,0

373 315,1

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q4/2016

-389

-2 332

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q4/2016

49 734

47 967

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q4/2016

49 602

48 695

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2016

13 067

12 880

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q4/2016

9 128

9 142

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2016

2 653

3 104

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2016

6 733

8 124

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2016

1 717

1 538

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2016

2 097

1 860

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q4/2016

2 186

43

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2016

2 514

123

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2016

328

80

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q4/2016

845

-2 202

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2016

5 666

1 016

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2016

4 155

874

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2016

1 511

142

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q4/2016

4 208

2 553

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2016

3 019

3 297

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2016

1 189

-744

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2016

-6 106

-772

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

-5 529

-922

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q4/2016

-577

150

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q4/2016

-1 953

-380

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

-2 732

-1 462

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

779

1 082

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2016

836

-900

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q4/2016

245

0

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2016

6

27

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2016

663

-934

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2016

-78

7

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q4/2016

3 998

1 044

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q4/2016

3 550

1 538

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2016

890

-155

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2016

-366

-852

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2016

-76

513

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

243

-75

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

6 459

1 746

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q4/2016

-952

87

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Maj 2017
May 2017

109 727

109 418

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Maj 2017
May 2017

4 184

4 189

   SDR mln US$
USD million
Maj 2017
May 2017

413

411

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Maj 2017
May 2017

617

613

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Maj 2017
May 2017

104 513

104 205

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Maj 2017
May 2017

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Kwiecień 2017
April 2017

16230,7

19289,2

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Kwiecień 2017
April 2017

         15906,0 

19045,3

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2016

245 141

250 907

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q4/2016

63 384

61 991

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2016

29 594

26 731

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2016

33 790

35 260

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

24 890

33 550

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

16 835

24 285

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

8 055

9 265

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

8 023

9 160

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q4/2016

32

105

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

3 499

3 507

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q4/2016

38 978

39 940

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2016

315

37

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2016

3 009

3 106

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2016

11 615

11 599

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2016

24 039

25 198

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

114 390

111 919

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q4/2016

519 547

548 104

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q4/2016

224 497

237 683

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2016

142 566

151 502

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2016

81 931

86 181

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

145 271

156 944

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

36 029

38 158

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

109 242

118 786

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

109 240

118 786

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q4/2016

2

0

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

4 927

4 973

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q4/2016

144 852

148 504

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2016

21 414

18 092

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2016

22 327

22 738

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2016

48 734

51 839

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2016

52 377

55 835

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q4/2016

-274 406

-297 197

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q4/2016

335 941

353 383

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2016

127 546

138 011

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q4/2016

6

2

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

6

2

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q4/2016

127 540

138 009

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

105 219

115 273

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2016

22 203

22 584

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2016

118

152

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2016

21 414

18 092

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2016

19 644

16 274

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2016

19 341

16 242

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2016

303

32

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2016

1 770

1 818

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q4/2016

1 770

1 818

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2016

51 790

54 192

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2016

12 873

13 057

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q4/2016

10 347

10 389

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2016

1 692

1 792

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2016

834

876

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2016

38 917

41 135

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2016

6 675

7 210

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

3 056

2 353

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2016

29 059

31 445

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2016

127

127

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2016

53 260

56 907

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2016

19 051

19 076

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2016

2

23

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

2

0

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2016

3 331

3 313

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

14 892

14 780

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2016

824

960

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2016

34 209

37 831

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

965

1 160

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2016

32 538

35 817

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2016

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q4/2016

450

490

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2016

256

364

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2016

81 931

86 181

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q4/2016

33 732

35 232

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q4/2016

7 467

7 966

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q4/2016

40 732

42 983

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q1/17 38 417 38 427 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

10/ Dane dotyczące 2014 roku opracowane przez GUS zgodnie z ESA 2010; dane za 2013 rok opracowane przez MF pozostały bez zmian w stosunku  do poprzednio opublikowanych.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter