Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Forma prawna

Nazwa angielska: Legal form

Definicja:

Rodzaj bytu prawnego, jaki przybierają podmioty gospodarki narodowej wynikający z przepisów prawnych określających status prawny i zasady funkcjonowania podmiotów. W rejestrze REGON forma prawna jest określana jednoznacznie przez wskazanie podstawowej formy prawnej oraz szczególnej formy prawnej.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Podstawowa forma prawna określa, czy podmiot jest:

a) osobą prawną (kod 1),

b) jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej (kod 2),

c) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (kod 9).

Szczególna forma prawna służy do określania, czy podmiot jest zaklasyfikowany do jednej z niżej wymienionych grup:

 1. spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (kod 019),
 2. spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (kod 023),
 3. uczelnie (kod 044),
 4. fundusze (kod 049),
 5. Kościół Katolicki (kod 050),
 6. inne kościoły i związki wyznaniowe (kod 051),
 7. europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (kod 053),
 8. stowarzyszenia niewpisane do KRS (kod 055),
 9. organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (kod 060),
 10. partie polityczne (kod 070),
 11. samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (kod 076),
 12. przedstawicielstwa zagraniczne (kod 080),
 13. wspólnoty mieszkaniowe (kod 085),
 14. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (kod 099),
 15. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych (kod 114),
 16. spółki akcyjne (kod 116),
 17. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 117),
 18. spółki jawne (kod 118),
 19. spółki partnerskie (kod 115),
 20. spółki komandytowe (kod 120),
 21. spółki komandytowo-akcyjne (kod 121),
 22. spółki europejskie (kod 122),
 23. przedsiębiorstwa państwowe (kod 124),
 24. towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (kod 126),
 25. instytucje gospodarki budżetowej (kod 132),
 26. związki zawodowe rolników indywidualnych (kod 133),
 27. towarzystwa reasekuracji wzajemnej (kod 134),
 28. główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji (kod 135),
 29. główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń (kod 136),
 30. ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe (kod 137),
 31. ogólnokrajowe związki międzybranżowe (kod 138),
 32. spółdzielnie (kod 140),
 33. spółdzielnie europejskie (kod 142),
 34. związki rolników, kółek i organizacji rolniczych (kod 143),
 35. związki rolniczych zrzeszeń branżowych (kod 145),
 36. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (kod 146),
 37. cechy rzemieślnicze (kod 147),
 38. fundacje (kod 148),
 39. izby rzemieślnicze (kod 152),
 40. Związek Rzemiosła Polskiego (kod 154),
 41. stowarzyszenia (kod 155),
 42. związki stowarzyszeń (kod 156),
 43. stowarzyszenia kultury fizycznej (kod 157),
 44. związki sportowe (kod 158),
 45. polskie związki sportowe (kod 159),
 46. inne organizacje społeczne lub zawodowe (kod 160),
 47. kolumny transportu sanitarnego (kod 161),
 48. stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym (kod 162),
 49. zrzeszenia handlu i usług (kod 163),
 50. zrzeszenia transportu (kod 164),
 51. instytuty badawcze (kod 165),
 52. jednostki badawczo-rozwojowe (kod 141),
 53. ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług (kod 166),
 54. ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu (kod 167),
 55. inne organizacje podmiotów gospodarczych (kod 168),
 56. izby gospodarcze (kod 169),
 57. przedsiębiorstwa zagraniczne (kod 171),
 58. związki zawodowe (kod 172),
 59. związki pracodawców (kod 174),
 60. federacje/konfederacje związków pracodawców (kod 175),
 61. kółka rolnicze (kod 177),
 62. rolnicze zrzeszenia branżowe (kod 178),
 63. oddziały zagranicznych przedsiębiorców (kod 179),
 64. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (kod 180),
 65. stowarzyszenia ogrodowe (kod 181),
 66. związki stowarzyszeń ogrodowych (kod 182),
 67. jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną (kod 183),
 68. jednostki organizacyjne związków zawodowych posiadające osobowość prawną (kod 184)
 69. przedszkola publiczne (kod 381),
 70. przedszkola niepubliczne (kod 382),
 71. publiczne szkoły podstawowe (kod 383),
 72. publiczne gimnazja (kod 384),
 73. publiczne szkoły ponadpodstawowe (kod 385),
 74. publiczne szkoły ponadgimnazjalne (kod 386),
 75. publiczne szkoły artystyczne (kod 387),
 76. niepubliczne szkoły podstawowe (kod 388),
 77. niepubliczne gimnazja (kod 389),
 78. niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (kod 390),
 79. niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne (kod 391),
 80. niepubliczne szkoły artystyczne (kod 392),
 81. publiczne placówki systemu oświaty (kod 393),
 82. niepubliczne placówki systemu oświaty (kod 394),
 83. inne publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 395),
 84. inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 396),
 85. publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 397),
 86. niepubliczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 398),
 87. organy władzy, administracji rządowej (kod 401),
 88. organy kontroli państwowej i ochrony prawa (kod 402),
 89. wspólnoty samorządowe (kod 403),
 90. sądy i trybunały (kod 406),
 91. Skarb Państwa (kod 409),
 92. państwowe jednostki organizacyjne (kod 428),
 93. gminne samorządowe jednostki organizacyjne (kod 429),
 94. powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (kod 430),
 95. wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (kod 431),
 96. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)) (kod 439),
 97. bez szczególnej formy prawnej (kod 999).

Źródło definicji:
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
  Miejsce publikacji: (Dz. U. poz. 2009, z późn. zm.)

Dziedzina:
Rejestry urzędowe (REGON , TERYT)

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Programowania, Koordynacji Badań i Rejestrów
e-mail:
Do góry

Newsletter