Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu

Nazwa angielska: Price index of sold production of industry

Definicja:

Wskaźnik obrazujący zmiany cen bazowych w przemyśle tj. w czterech sekcjach wg PKD 2007: "Górnictwo i wydobywanie", "Przetwórstwo przemysłowe", "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę" oraz "Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja". Opracowywany jest na podstawie miesięcznych badań cen reprezentantów wyrobów i usług (ok. 30 tys. w miesiącu), uzyskiwanych przez, dobrane w sposób celowy podmioty gospodarcze (ok. 3,3 tys. w miesiącu), w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. Obserwacją obejmuje się dane dotyczące cen (dwóch kategorii: producenta i bazowej) oraz wartości sprzedaży reprezentantów. Wskaźniki cen przy podstawie miesiąc poprzedni =100 obliczane są następująco: - dla szczebla przedsiębiorstwa - jako średnie ważone indywidualnych wskaźników cen reprezentantów przy zastosowaniu, jako systemu wag, wartości ich sprzedaży w badanym miesiącu; - dla szczebla grup, działów i sekcji - jako średnie wskaźników cen agregatów niższego szczebla, ważone ich pełną wartością sprzedaży w badanym miesiącu. Wskaźniki cen przy innych podstawach obliczone są jako średnie wskaźników cen agregatów niższych szczebli, ważone wartością ich sprzedaży z roku bazowego (zmiana co 5 lat, np. 2010, 2015), która jest aktualizowana miesięcznie o zmiany cen i zmiany struktury sprzedaży zachodzące w kolejnych miesiącach roku, którego dotyczą wskaźniki cen.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:
W przypadku meldunku DG-1 zmienna ma charakter meldunkowy; podaje się szacunkowy wskaźnik cen produkcji sprzedanej za miesiąc sprawozdawczy w stosunku do miesiaca poprzedniego dla przedsiębiorstwa ogółem. Do szacowania wskaźnika przyjmuje się dane o wartościach sprzedaży bez podatku VAT i podatku akcyzowego. Wskażnik jest ostatecznie opracowywany na podstawie poziomów cen reprezentantów wyrobów i usług wykazywanych przez przedsiębiorstwo na formularzu C-01.

Źródło definicji:
  • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1-15)
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: GUS, Warszawa 2014 r.

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Ceny

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Handlu i Usług
e-mail:
Do góry

Newsletter