Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Lasy ochronne

Nazwa angielska: Protective forests

Definicja:

Obszary leśne podlegające ochronie ze względu na spełniane funkcje.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Za ochronne mogą być uznane lasy, które:

a) chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie się ziemi, obrywanie się skał lub lawin;

b) chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne w zlewni oraz na obszarach wododziałów;

c) ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków;

d) są trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu;

e) stanowią drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin podlegających ochronie gatunkowej;

f) mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronności i bezpieczeństwa państwa;

g) są położone:

- w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców,

- w strefach ochronnych uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej,

- w strefie górnej granicy lasów.

Uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru następuje w drodze decyzji ministra właściwego do spraw środowiska na wniosek: Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, po zasięgnięciu opinii rady gminy, w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, a w odniesieniu do pozostałych lasów - wojewody na wniosek starosty, uzgodniony z właścicielem lasu i zaopiniowany przez radę gminy.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)

Dziedzina:
Leśnictwo i łowiectwo

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Tomasz Pac
e-mail:
Do góry

Newsletter