Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Instrument finansowy

Nazwa angielska: Financial instrument

Definicja:

Instrumentami finansowymi są:

1) papiery wartościowe;

2) niebędące papierami wartościowymi:

a. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania;

b. instrumenty rynku pieniężnego;

c. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne;

d. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne, lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron;

e. opcje, kontrakty terminowe, swapy, oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu;

f. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, kontrakt terminowy, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych;

g. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego;

h. kontrakty na różnicę;

i. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward, dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Przepisów ustawy nie stosuje się do weksli i czeków w rozumieniu przepisów prawa wekslowego i czekowego.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.)

Definicja normatywna:

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR 32): instrument finansowy jest to każdy kontrakt, który skutkuje powstaniem składnika aktywów finansowych u jednej jednostki i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej jednostki.


Źródło definicji normatywnej:
  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.)

Dziedzina:
Rynek finansowy

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów
e-mail:
Do góry

Newsletter