Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Organizacja pożytku publicznego

Nazwa angielska: Public benefit organisation

Definicja:

Organizacja pozarządowa1 lub jednostka z nią zrównana2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego ze statusem "organizacja pożytku publicznego" (OPP). Organizacja taka prowadzi działalność pożytku publicznego3 i może korzystać ze zwolnień podatkowych4 oraz przywilejów5 na zasadach wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Przepisy ustawy służą zagwarantowaniu odpowiedniego wykorzystania pozyskanych przez OPP środków na działalność społecznie użyteczną służącą zaspokojeniu potrzeb nie tylko swoich członków, pod nadzorem wewnętrznych i zewnętrznych organów kontroli6 oraz zapewniają jawność corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności organizacji.

1Z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, samorządów zawodowych i fundacji utworzonych przez partie polityczne.
2Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, podmioty kościelne lub wyznaniowe, podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, ani nie dzielą go między swoich członków, udziałowców, czy pracowników, wydatkują wszystkie dochody na działalność pożytku publicznego – wszystkie te kryteria musza być spełnione aby status OPP mogła otrzymać spółka z ograniczoną lub spółka akcyjna, w tym klub sportowy.
3Zadania publiczne wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4Organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:
1) podatku dochodowego od osób prawnych,
2) podatku od nieruchomości,
3) podatku od czynności cywilnoprawnych,
4) opłaty skarbowej,
5) opłat sądowych
- w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.
5Możliwość uzyskiwania odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, możliwość nabywania na szczególnych zasadach prawa do użytkowania lokali będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, możliwość nieodpłatnego informowanie o swojej działalności w publicznej radiofonii i telewizji, możliwość korzystania z nieodpłatnej pracy osób odbywających zastępczą służbę wojskową.
6Odpowiednio komisja rewizyjna lub inny kolegialny organ kontroli wewnętrznej oraz minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.

Dziedzina:
Gospodarka społeczna

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Ariadna Auriga-Borówko
e-mail:
Do góry

Newsletter