25 listopada 2014 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym odbyło się seminarium  pt. „Statystyczny pomiar jakości życia”, prowadzone przez Prezesa GUS prof. dr. hab. Janusza Witkowskiego. W seminarium wzięło udział ponad 100 osób, będących przedstawicielami świata nauki, administracji publicznej (min. Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) oraz statystyki publicznej. Celem spotkania była prezentacja dorobku GUS, statystyki międzynarodowej oraz ośrodków naukowych w zakresie prac nad koncepcją jakości życia. Szczególną uwagę zwrócono na jej wieloaspektowy charakter, wymagający integracji bardzo wielu istotnych dziedzin, bezpośrednio odnoszących się do życia osób, rodzin i społeczności. Zastosowanie takiego podejścia może odegrać ogromną rolę w badaniu społeczno-gospodarczego rozwoju naszego kraju, zachodzących zjawisk i procesów oraz monitorowaniu i ocenie realizacji programów współfinansowanych ze środków UE.

Podczas debaty wielokrotnie podkreślano wagę prac związanych z pomiarem jakości życia oraz dorobek GUS w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem roli wieloaspektowego „Badania spójności społecznej”, którego II edycja zaplanowana jest na rok 2015. Wypracowana przez GUS koncepcja jakości życia obejmuje 9 głównych domen, odnoszących się do najważniejszych aspektów życia jednostek i społeczności. Domenami tymi są: (1) materialne warunki życia; (2) główny rodzaj aktywności, praca; (3) zdrowie; (4) edukacja; (5) czas wolny i relacje społeczne; (6) bezpieczeństwo ekonomiczne i fizyczne; (7) państwo, podstawowe prawa, aktywność obywatelska; (8) jakość środowiska w miejscu zamieszkania oraz (9) subiektywny dobrobyt. Należy zwrócić uwagę, że takie podejście zostało wypracowane z uwzględnieniem wszelkich zaleceń przyjętych przez międzynarodowe zespoły zajmujące się problematyką jakości życia i jest zgodne z koncepcją funkcjonującą w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego.

Podczas dyskusji kierunek prac obrany przez GUS został uznany za właściwy, a problematyka pomiaru jakości życia wzbudziła ogromne zainteresowanie zarówno wśród przedstawicieli instytucji publicznych, jaki i ośrodków naukowych. Wielu uczestników debaty podkreślało, że wypracowanie spójnej koncepcji i miar jakości życia umożliwi integrację wiedzy dotyczącej wielu zróżnicowanych dziedzin oraz stworzenie znakomitego narzędzia do podejmowania decyzji dot. rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.