W dniach 18-19 kwietnia 2018r. w Genewie odbyło się spotkanie ekspertów ds. Statystyk na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzedzone dwudniowym posiedzeniem Grupy Sterującej.

 

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i jej 17 Celów (Sustainable Development Goals - SDGs) stanowią krok milowy w walce o lepszą przyszłość społeczeństw i planety: zmniejszenie ubóstwa, ochrona naturalnych zasobów Ziemi, zwiększenie dobrostanu - to tylko niektóre z założeń Agendy.

Każde państwo powinno przyczyniać się do realizacji celów Agendy w myśl zasady „Leave no one behind”. Wszystkie grupy społeczne, począwszy od rządów, przez organizacje pozarządowe, skończywszy na obywatelach, mogą wdrażać założenia strategii poprzez codzienne działania. Obecnie kraje podejmują kroki w celu opracowywania wewnętrznych strategii zrównoważonego rozwoju oraz poddają się dobrowolnym przeglądom, które mają ustalić stopień zaawansowania danego państwa w realizacji SDGs.

 

Kluczową rolę na tym polu odgrywa statystyka publiczna. Krajowe Urzędy Statystyczne pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły wyzwanie opracowania zestawu wskaźników, dzięki którym możliwe będzie mierzenie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i, co za tym idzie, podejmowanie przez rządzących decyzji w oparciu o solidne podstawy w myśl zasad polityki opartej na dowodach (evidence-based policy).

 

Spotkanie Ekspertów ds. Statystyk na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju dotyczyło prac nad monitorowaniem celów Agendy 2030, prowadzonych na szczeblach globalnym i europejskim. Tematyka ta stanowi jeden z flagowych kierunków aktywności GUS na forach międzynarodowych. Przedstawicielka Urzędu została wybrana nową Współprzewodniczącą Grupy Sterującej ds. statystyk na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Podczas spotkania omówiono strategie najbardziej efektywnego włączenia się statystyki w opracowywanie krajowych raportów z wdrażania SDGs na potrzeby zbliżającego się przeglądu VNR (voluntary national review).

Przegląd Polski przewidziany jest podczas lipcowego Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ (High Level Political Forum-HLPF). GUS, jako koordynator krajowego procesu raportowania wskaźników mierzących cele w ramach Agendy 2030, uczestniczy w pracach dotyczących przygotowania raportu dla Polski w zakresie aneksu statystycznego i prowadzi współpracę z właściwymi jednostkami polskiej administracji publicznej. Ustalenia podjęte na spotkaniu w Genewie zostaną wykorzystane we wspomnianych pracach.

 

Spotkanie ekspertów było ponadto okazją do uczczenia 100-lecia GUS w gronie przyjaciół statystyków oraz Pana Ambasadora Zbigniewa Czecha - Stałego Przedstawiciela RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie.

 

W swoim przemówieniu Prezes GUS dr Dominik Rozkrut podkreślił istotę współpracy i przyjaźni jako wartości, które składają się na sukces każdego przedsięwzięcia - będąc równocześnie podwalinami współczesnych relacji międzynarodowych w statystyce.