31 lipca br. Sejm przyjął projekt ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020, ustawa została przekazana do Senatu.

Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR), zgodnie z projektem ustawy, będzie realizowany od 1 września do 30 listopada 2020 r. 

Spisem rolnym objęte będą gospodarstwa rolne użytkowane przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

W spisie zbierane będą dane dotyczące: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej oraz aktywności ekonomicznej.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania odpowiedzi.

Projekt ustawy dostępny jest na stronie: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3598