Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Publiczne konsultacje w sprawie zmiany europejskich ram prawnych dotyczących statystyki

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
10.10.2022

Europejskie ramy prawne

Komisja Europejska (Eurostat) rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie zmian ram prawnych, w których tworzona, przetwarzana oraz udostępniana jest statystyka publiczna. Ramy te są zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 223/2009 w sprawie statystyk europejskich zmodyfikowanym w 2015 r., uaktualnienia dotyczyły głównie:

  • potwierdzenia roli koordynacyjnej szefów krajowych urzędów statystycznych (KUS) w krajowych systemach statystycznych (NSS),
  • wzmocnienie przepisów dot. niezależności zawodowej szefów Krajowych Urzędów Statystycznych UE poprzez szczegółowe określenie ich kompetencji i procedur naboru (przejrzystych i opartych wyłącznie na kryteriach fachowości), jak również powodów odwoływania (nienaruszających niezależności zawodowej),
  • potwierdzenia gwarancji jakości danych produkowanych w Europejskim Systemie Statystycznym poprzez wzmocnienie zapisów dot. wdrażania Europejskiego Kodeksu Praktyk Statystycznych (EKPS)
  • wzmocnienia przepisów dotyczących dostępu do danych administracyjnych.

Dlaczego potrzebna jest kolejna rewizja?

Od momentu wypracowania zasad produkcji statystycznej określonych w  Rozporządzeniu 223/2009 nastąpiły istotne zmiany w obszarze środowiska danych wynikające z postępu technologicznego, w tym szeroko pojętej transformacji cyfrowej, jak również zmiany środowiska prawnego UE, którego elementem są dane statystyczne. Nadążenie za nimi jest kluczowe dla rozwoju statystyki europejskiej ukierunkowanej na tworzenie aktualnych i terminowych statystyk zaspakajających ewoluujące (rosnące) zapotrzebowanie użytkowników. Służyć ma również poprawie efektywności procesu tworzenia statystyk, optymalizacji nakładu pracy podmiotów dostarczających dane, w tym instytucji publicznych państw członkowskich, jak również obniżeniu kosztów przez nie ponoszonych.

W szczególności celem planowanej rewizji Rozporządzenia 223/2009 jest:

  • odblokowanie potencjału wykorzystania nowych źródeł danych w tworzeniu statystyki publicznej, w tym danych w gestii podmiotów sektora prywatnego  generowanych przy użyciu produktów cyfrowych lub powiązanych usług;
  • zwiększenie zdolności reagowania Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) w celu tworzenia nowej statystyki publicznej i opracowań statystycznych w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby, zwłaszcza związane ze stanami niebezpieczeństwa publicznego;
  • sprzyjanie bezpiecznemu i trwałemu udostępnianiu danych w ramach ESS - w celu tworzenia wiarygodnych i terminowych statystyk dotyczących zjawisk transgranicznych oraz zmniejszenia obciążenia dostawców danych wynikającego z wielokrotnego zwracania się do nich o te same dane;
  • aktualizacja ról i zadań Eurostatu i krajowych organów statystycznych w celu wspierania dalszego rozwoju ekosystemów danych w Europie.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje są otwarte do 25 października 2022 i są dostępne pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13332-Europejski-System-Statystyczny-dostosowanie-do-wymogow-przysz%C5%82osci/public-consultation_pl .

Po wejściu na stronę należy zalogować się na swoje konto przy pomocy EU Login, lub zarejestrować swoje konto na tym portalu. Po zalogowaniu (lub rejestracji) będzie możliwe wypełnienie kwestionariusza w każdym z języków urzędowych UE i wykorzystanie oprócz opcji odpowiedzi instytucjonalnej również opcji „ Udzielam odpowiedzi jako obywatel Unii Europejskiej” dla indywidualnych odpowiedzi.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach – każdy głos jest istotny dla przyszłości statystyki publicznej, jako że przyczyni się do oceny i właściwego zaplanowania zakresu rewizji rozporządzenia 223/2009.

Do góry

Newsletter