Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja GUS nt. planowanej rewizji miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.09.2022

Główny Urząd Statystyczny informuje, że we wrześniu i w październiku 2022 r. opublikowana zostanie rewizja miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla Polski ogółem, województw i powiatów.

Rewizja stopy bezrobocia rejestrowanego dokonywana jest każdego roku na przełomie września i października, przy czym:

  • co roku obejmuje zweryfikowane dane o pracujących poza rolnictwem indywidualnym,
  • co 10 lat dodatkowo aktualizacji podlegają dane o pracujących w rolnictwie indywidualnym (dotychczas uwzględniane były wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r.),
  • dane o liczbie bezrobotnych pozostają bez zmian.

Zaplanowana w 2022 r. rewizja miesięcznej stopy bezrobocia[1]  dla grudnia  2021 r. oraz miesięcy od stycznia do sierpnia 2022 r.  uwzględniać będzie:

  • ostateczne dane dotyczące liczby osób pracujących poza rolnictwem indywidualnym uzyskane ze sprawozdawczości przedsiębiorstw i jednostek sfery budżetowej oraz
  • ostateczne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dotyczące liczby osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych.

Nie ulegną natomiast zmianie opublikowane dotychczas dane o liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Zgodnie z powszechnie przyjętą metodologią, stopa bezrobocia oznacza udział liczby osób bezro­botnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo. Do ludności aktywnej zawodowo zalicza się osoby pracujące i bezrobotne. Nie uwzględnia się tu osób biernych zawodowo (tzn. będących poza rynkiem pracy).

Na potrzeby publikowania stopy bezrobocia rejestrowanego Główny Urząd Statystyczny wykorzystuje dane o liczbie osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne (według stanu w końcu poprzedniego miesiąca) oraz dane o liczbie osób pracujących na podstawie wyników badań GUS, dostępnych w danym okresie.

Konieczność prezentowania tego wskaźnika co miesiąc do poziomu powiatów wymusza dokonywanie szacunków, z uwagi na ograniczenia płynące z dostępności źródeł danych o pracujących. Natomiast raz w roku, we wrześniu, dostępne są ostateczne dane o pracujących poza rolnictwem indywidualnym w roku poprzednim, a co 10 lat - dane o pracujących w rolnictwie, dla których źródłem jest Powszechny Spis Rolny.

Obecnie stopa bezrobocia rejestrowanego jest publikowana na bieżąco z częstotliwością miesięczną na stronie internetowej GUS, w obszarze tematycznym: Rynek Pracy – Bezrobocie rejestrowane

Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Rynek pracy / Bezrobocie rejestrowane

W końcu września br. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski“ oraz w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zostaną opublikowane ostateczne wartości dotyczące przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na 30 czerwca br. (zobowiązanie ustawowe dla GUS[2]), natomiast w październiku zaprezentowana zostanie zbiorcza korekta danych miesięcznych obejmująca okres od grudnia 2021 r. do sierpnia 2022 r. dla Polski ogółem, województw i powiatów. Dane za wrzesień br., opublikowane w październiku, bazować już będą na najnowszych wynikach badań GUS.

Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom analitycznym i umożliwiając porównania danych w dłuższej retrospekcji, stopa bezrobocia rejestrowanego przeliczona zostanie dodatkowo dla Polski ogółem i województw dla poszczególnych miesięcy od grudnia 2020 r. do listopada 2021 r.

Dane zostaną udostępnione na Portalu Informacyjnym GUS w obszarze tematycznym Rynek Pracy‑Bezrobocie rejestrowane w dniu ukazania się Biuletynu Statystycznego nr 9/2022 (z danymi za wrzesień 2022 r.) tj. 25.10.2022 r.

 

[1] Kalendarz rewizji danych statystycznych w 2022 r.  jest zamieszczony na stronie internetowej GUS: https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/polityka-rewizji-danych-statystycznych-oraz-zasady-postepowania-z-bledami-publikacyjnymi/.

[2] art.82 ustawy z dnia 20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującej od 01.06.2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.)

Do góry

Newsletter