Aplikacja jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników zrównoważonego rozwoju w trzech modułach: krajowym (Polska, kraje członkowskie UE), regionalnym (NTS1, NTS2) oraz lokalnym (NTS4). Wskaźniki zostały pogrupowane według dziedzin w ramach czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego.

Analizę informacji ułatwiają narzędzia do wizualizacji danych w formie wykresów i map, a także obszerny zestaw metadanych, w tym tzw. metryki wskaźników.

Dodatkowo w zasobach systemu znajdują się m.in. słownik pojęć, ścieżki dostępu do krajowych i międzynarodowych aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, a także odesłania do stron internetowych organizacji zajmujących się przedmiotową tematyką.

PRZEJDŹ DO APLIKACJI