Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
sier

Turystyka w 2017 roku

Analityczny opis wzbogacony o tabelaryczne i graficzne ujęcie danych.
Czytaj dalej
1
sier

Atlas statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego

Publikacja zawiera mapy i wykresy statystyczne, prezentujące stan oraz zmiany w czasie, zagadnień związanych z kapitałem ludzkim, jakością życia, gospodarką oraz środowiskiem w układzie gmin lub powiatów, województw, a także wybrane dane dla regionów NUTS 2 Unii Europejskiej. Podstawowy zakres informacji przedstawiono na mapach dla 2016 r. , częściowo także w odniesieniu do 2000 lub 2010 r. W celu zobrazowania zmian oraz poszerzenia zakresu tematycznego o dodatkowe informacje, wybrane zagadnienia zaprezentowano na wykresach, przeważnie w retrospekcji.
Czytaj dalej
3
sier

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2017 r.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2017 roku według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 882,6 mld zł w eksporcie oraz 880,1 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2,5 mld zł, podczas gdy w 2016 r. wyniosło 17,0 mld zł. W porównaniu z 2016 rokiem eksport wzrósł o 9,8%, a import o 11,9%.
Czytaj dalej
3
sier

Rolnictwo w 2017 roku

Ocena sytuacji w rolnictwie pod kątem zmian warunków produkcyjno-ekonomicznych oraz wyników produkcyjnych (wielkość zbiorów, tendencje zmian w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz poziom produkcji i podaży rynkowej produktów zwierzęcych) z uwzględnieniem zużycia środków produkcji.
Czytaj dalej
6
sier

Atlas statystyczny województwa dolnośląskiego

Atlas jest pierwszym opracowaniem graficznym przygotowanym przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu przedstawiającym w ujęciu przestrzennym, szeroki zakres informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa.
Czytaj dalej
8
sier

Atlas statystyczny województwa lubuskiego

W opracowaniu, za pomocą kartogramów i kartodiagramów oraz licznych wykresów, zaprezentowano zagadnienia związane z kapitałem ludzkim, jakością życia, gospodarką oraz środowiskiem, a także wybrane dane dla regionów (NUTS 2) Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
9
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2018 roku

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2018 r. wyniosło 4521,08 zł.
Czytaj dalej
9
sier

Trwanie życia w 2017 r.

Tablice trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw i podregionów.
Czytaj dalej
9
sier

Sytuacja demograficzna Polski do 2017 roku. Urodzenia i dzietność

Informacja analityczna o przebiegu procesów demograficznych w ostatnich latach oraz o sytuacji demograficznej w 2017 r. Kompleksowa informacja o zmianach w trendzie urodzeń, dzietności oraz zastępowalności pokoleń – komentarz analityczny wraz z prezentacją graficzną.
Czytaj dalej
10
sier

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2017 roku

Badaniem objętych zostało 95 przedsiębiorstw prowadzących w 2017 r. działalność leasingową. Badane przedsiębiorstwa w ciągu całego 2017 r. zawarły 469 tys. nowych umów leasingu na 636 tys. środków (przedmiotów) oddanych w leasing o wartości 58 186 mln zł.
Czytaj dalej
10
sier

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2013-2016

Rachunki narodowe wg ESA 2010. Za pomocą mierników makroekonomicznych systemu rachunków narodowych pokazane wyniki całokształtu działalności gospodarki w Polsce w latach 2013-2016. Syntetyczny bilans tworzenia i wykorzystania PKB w kraju ogółem.
Czytaj dalej
13
sier

Atlas statystyczny województwa łódzkiego

W 2018 r. mija 100 lat od utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego. Z tej okazji Urząd Statystyczny w Łodzi przygotował „Atlas statystyczny województwa łódzkiego” prezentujący różne aspekty życia społeczno-gospodarczego w regionie.
Czytaj dalej
14
sier

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za drugi kwartał 2018 roku

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 5,1 % rok do roku, wobec 4,0% w analogicznym okresie 2017 r
Czytaj dalej
14
sier

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2018 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - czerwiec br. wyniosły w cenach bieżących 452,5 mld zł w eksporcie oraz 457,7 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 5,2 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 4,3 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 3,3%, a import o 5,5%.
Czytaj dalej
14
sier

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (w tym towarów – o 0,4%, przy wzroście cen usług – o 0,5%). W porównaniu z analo¬gicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,0% (w tym towarów – o 2,1% i usług – o 1,4%).
Czytaj dalej
14
sier

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2018 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2018 r. w stosunku do czerwca 2018 r. wyniósł 99,8 (spadek cen o 0,2%).
Czytaj dalej
14
sier

Turyści w bazie noclegowej. Czerwiec 2018 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
14
sier

Regiony Polski 2018

Folder zawierający charakterystykę zjawisk społeczno-gospodarczych w przekrojach terytorialnych, tempo zmian w ostatnich latach oraz relacje w stosunku do przeciętnych wielkości dla kraju.
Czytaj dalej
16
sier

Atlas statystyczny województwa pomorskiego

Publikacja zawiera mapy i wykresy statystyczne prezentujące dane z zakresu kapitału ludzkiego, jakości życia, gospodarki oraz środowiska. Informacje zostały zaprezentowane w układzie gmin, a także powiatów i województw. Opracowanie zawiera również wybrane dane dla regionów NUTS 2 Unii Europejskiej. Aspekty społeczno-gospodarcze i środowiskowe ujęte w publikacji stanowią bardzo istotny element polityki spójności. Podstawowy zakres informacji przedstawiono na mapach głównie dla 2016 r., a dla wybranych danych również w odniesieniu do 2000 lub 2010 r. W celu zobrazowania zmian oraz poszerzenia zakresu tematycznego o dodatkowe informacje, część zagadnień zaprezentowano na wykresach, przeważnie w retrospekcji od 2010 r.
Czytaj dalej
17
sier

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2018 roku

W lipcu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,5% r/r i wyniosło 6231,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,2% r/r i wyniosło 4825,02 zł.
Czytaj dalej
17
sier

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2018 r. wyniosło 4825,02 zł.
Czytaj dalej
17
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2018 r. wyniosło 4822,48 zł.
Czytaj dalej
20
sier

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-lipiec 2018 roku

20
sier

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lipcu 2018 roku

20
sier

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2018 roku

20
sier

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2018 roku

21
sier

Ceny produktów rolnych w lipcu 2018 roku

22
sier

Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2018 r.

22
sier

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Czerwiec 2018 r.

22
sier

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-czerwiec 2018 roku

23
sier

Koniunktura konsumencka. Sierpień 2018 roku

23
sier

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2018 roku

24
sier

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lipcu 2018 r.

24
sier

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2018 roku

24
sier

Biuletyn Statystyczny Nr 7/2018

24
sier

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, półrocze 2018 roku

24
sier

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw drugi kwartał 2018 roku

24
sier

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - sierpień 2018

24
sier

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2018 r.

27
sier

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2018 roku

28
sier

Wiadomości Statystyczne nr 8/2018 (687)

30
sier

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2018 roku

31
sier

Produkt krajowy brutto w drugim kwartale 2018 roku

31
sier

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za sierpień 2018 roku

31
sier

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2018 roku

31
sier

Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2017 roku

31
sier

Produkcja budowlano-montażowa w 2017 roku

Publikacje urzędów statystycznych

9
sier
9
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
10
sier

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie „Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2017 r.” zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wyniku budżetów jednostek samorządu terytorialnego ogółem, w tym gmin, powiatów, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Dane zaprezentowano według rodzajów i działów na tle roku poprzedniego, a w niektórych przypadkach także w odniesieniu do 2010 r.
Czytaj dalej
14
sier

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Celem publikacji jest zaprezentowanie danych dotyczących zmian ilościowych i jakościowych w stanie i strukturze populacji, a także danych o: małżeństwach, separacjach, rozwodach, urodzeniach, zgonach oraz migracjach ludności, które dają możliwość zdiagnozowania sytuacji demograficznej województwa mazowieckiego w 2017 roku. Ponadto umożliwiają dokonanie analiz w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, np. dane o ludności według edukacyjnych i ekonomicznych grup wieku pozwalają określić oddziaływanie czynnika demograficznego na przyszłą sytuację w szkolnictwie, na rynku pracy oraz w sferze świadczeń emerytalno-rentowych.
Czytaj dalej
16
sier

Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu 2017 r. świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w ramach środków publicznych, realizowało 3028 przychodni oraz 307 praktyk lekarskich i stomatologicznych, w których udzielono 48,1 mln porad. Z kolei na miejscu zdarzenia w ciągu minionego roku zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych 479,3 tys. osób. Według stanu w końcu 2017 r. działalność prowadziło 1795 aptek ogólnodostępnych i 143 punkty apteczne.
Czytaj dalej
17
sier
22
sier

Osoby niepełnosprawne w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
sier

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2018 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lipcu 2018 r

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
sier

Biuletyn statystyczny miasta Krakowa - II kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - II kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego II kawartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (lipiec 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - lipiec 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – II kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego (II kwartał 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Statystyka Warszawy. Lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Rynek pracy w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I-II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
sier

Infografika o mieście Wrocławiu

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
sier

Szkoły wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2017/2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
sier

Województwo wielkopolskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego II kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w I półroczu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Pracujący w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
sier

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie lubelskim I półrocze 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
sier

Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim I półrocze 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
sier

Rynek nieruchomości w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego II kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Leśnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Edukacja w województwie opolskim w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Działalność instytucji kultury w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Turystyka w województwie wielkopolskim w latach 2014-2017

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - II kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
sier

Witaj szkoło! Wyprawka ucznia - ceny w woj. mazowieckim i Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Warunki pracy w województwie lubuskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

1
sier

Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu i bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2017 roku

Państwowa Agencja Atomistyki

Opracowanie zawiera sprawozdanie z działalności urzędu oraz omówienie stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju w poprzednim roku. W raporcie przedstawiono zarówno potencjalne źródła zagrożenia radiacyjnego, jak i działania mające na celu kontrolę i ograniczenie narażenia radiacyjnego naszego społeczeństwa, a także oceniono wpływ różnych czynników na stan bezpieczeństwa radiacyjnego. Ponadto, omówiono szereg innych zagadnień należących do zakresu działalności Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i kierowanego przezeń urzędu.
9
sier

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce
16
sier

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej.
20
sier

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - lipiec 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

24
sier

Biuletyn ciepłownictwa - II kwartał 2018 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

28
sier

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
sier

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
sier

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego za II kwartał 2018 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych przez samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce II kwartał

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Zatrudnienie, wydajność, płace i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

31
sier

Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter