Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

13
czer

Atlas statystyczny województwa wielkopolskiego

Rok 2018 jest czasem wyjątkowych jubileuszy, które w dziejach kraju wiążą się ze 100-leciem odzyskania niepodległości, w losach regionu – z setną rocznicą powstania wielkopolskiego, zaś w historii polskiej statystyki oznaczają 100. rocznicę utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego.
Czytaj dalej
4
czer

Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do IV kwartału 2017 r.

Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do IV kwartału 2017 r.
Czytaj dalej
7
czer

Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016

Usługi społeczne dostarczane przez organizacje non-profit zostały scharakteryzowane w publikacji w dziedzinach: pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem, integracja społeczno-zawodowa, ochrona zdrowia, edukacja, kultura i sport. W publikacji zostały uwzględnione dwie perspektywy – międzysektorowa oraz wewnątrzsektorowa. Do opracowania publikacji wykorzystano dane z badania „Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe”, realizowanego na formularzu SOF-1 oraz z innych badań statystyki publicznej i administracyjnych źródeł danych.
Czytaj dalej
7
czer

Atlas statystyczny województwa podkarpackiego

Publikacja zawiera mapy i wykresy statystyczne prezentujące stan oraz zmiany w czasie zagadnień związanych z kapitałem ludzkim, jakością życia, gospodarką oraz środowiskiem w układzie gmin lub powiatów, województw, a także wybrane dane dla regionów NUTS 2 Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
8
czer

Budownictwo niemieszkaniowe w pierwszym kwartale 2018 roku

W I kwartale 2018 r. liczba nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania oraz ich powierzchnia użytkowa była mniejsza niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zmniejszyła się również liczba budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, natomiast odnotowano wzrost ich powierzchni użytkowej.
Czytaj dalej
8
czer

Budownictwo mieszkaniowe I kwartał 2018 roku

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej
8
czer

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON maj 2018

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
11
czer

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2018 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - kwietniu br.wyniosły w cenach bieżących 293,3 mld zł w eksporcie oraz 296,2 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 2,9 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 4,9 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 1,3%, a import o 4,1%.
Czytaj dalej
11
czer

Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2018 roku

W końcu I kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 152,4 tys. i była wyższa niż w IV kwartale 2017 r. o 34,6 tys., tj. o 29,4%. W porównaniu z I kwartałem 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy była wyższa o 33,6 tys., tj. o 28,3%. W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 37,1 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W I kwartale 2018 r. utworzono o 80,4% więcej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 14,4% więcej niż rok wcześniej. W okresie I kwartału 2018 r. zlikwidowano o 41,0% więcej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale i o 11,3% więcej niż w I kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
14
czer

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (w tym towarów – o 0,3%, przy spadku cen usług – o 0,3%).
Czytaj dalej
14
czer

Turyści w bazie noclegowej. Kwiecień 2018 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
14
czer

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2018 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2018 r. w stosunku do kwietnia 2018 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%)
Czytaj dalej
14
czer

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 1/2018

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
15
czer

Miasta w liczbach 2016

Analiza procesu starzenia się ludności miast w oparciu o strukturę wiekową ich mieszkańców w 2016 r.
Czytaj dalej
15
czer

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2017/2018 (dane wstępne)

Według stanu w dniu 30 listopada 2017 r. w szkołach wyższych studiowało 1 291,9 tys. osób, czyli o 56,9 tys. mniej w stosunku do poprzedniego roku, w tym 75,1% w szkołach publicznych.
Czytaj dalej
15
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2006-2016

W Polsce w latach 2006-2016 nastąpiła poprawa efektywności energetycznej. Energochłonność pierwotna obniżała się w tym okresie średnio o ponad 3% rocznie, a energochłonność finalna o ponad 2%. Najszybsze tempo poprawy efektywności energetycznej odnotowano w przemyśle. W 2016 roku zaobserwowano spowolnienie tempa poprawy efektywności wykorzystania energii.
Czytaj dalej
15
czer

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. – dane wstępne

Liczba osób pracujących w gospodarce narodowej ukształtowała się na poziomie 15,7 mln osób, oznacza to wzrost o 2,8 % w stosunku do 2016 r.
Czytaj dalej
18
czer

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 roku

W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% r/r i wyniosło 6210,2 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,0% r/r i wyniosło 4696,59 zł.
Czytaj dalej
18
czer

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2018 r. wyniosło 4695,31 zł.
Czytaj dalej
18
czer

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 r. wyniosło 4696,59 zł.
Czytaj dalej
18
czer

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2018 roku

W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2018 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
18
czer

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2017 roku

W 2017 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia ponad 3,2 mln osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało blisko 4,8 mln osób. W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie jednego dnia leczonych było 1,3 mln osób, a w trybie stacjonarnym – 80 tys. osób.
Czytaj dalej
18
czer

Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2013-2017

Rachunki narodowe wg ESA 2010. Za pomocą mierników makroekonomicznych pokazane wyniki całokształtu działalności gospodarki w Polsce, w tym: wartość produktu krajowego brutto, elementy jego tworzenia i rozdysponowania.
Czytaj dalej
19
czer

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju 2018 roku

W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,4% w porównaniu z majem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 20,8%. W okresie styczeń–maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,2%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 24,0% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 4,5%.
Czytaj dalej
19
czer

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2018 roku

Według wstępnych danych w maju 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,1% wyższe w porównaniu z kwietniem 2018 r.
Czytaj dalej
19
czer

Energia 2018 (folder)

Folder zawierający podstawowe informacje dotyczące energii w 2017 r. w Polsce.
Czytaj dalej
20
czer

Koniunktura konsumencka. Czerwiec 2018 roku

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był wyższy o 0,2 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 6,1.
Czytaj dalej
20
czer

Ceny produktów rolnych w maju 2018 roku

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, żywca wo-łowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego) w maju 2018 r. wyniósł 99,1 (co oznacza spadek o 0,9%).
Czytaj dalej
20
czer

Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2018 roku

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
20
czer

Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2018

Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2018
Czytaj dalej
20
czer

Popyt na pracę w 2017 roku

Liczba pracujących osób oraz liczba i struktura wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych. Informacje o zlikwidowanych miejscach pracy.
Czytaj dalej
21
czer

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2018 r.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju br. była wyższa niż przed rokiem o 6,1% (wobec wzrostu o 7,4% w maju ub. roku). W porównaniu z kwietniem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 2,2%.
Czytaj dalej
22
czer

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2017 roku

W 2017 r. badaniem zostało objętych 50 podmiotów prowadzących działalność faktoringową. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 17,1% i wyniosła 222 490 mln zł. Z usług faktoringowych skorzystało 12 424 klientów, tj o 10,2% więcej niż rok wcześniej.
Czytaj dalej
22
czer

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2018 roku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w czerwcu 2018 r. wynosi 109,0 i kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego przed miesiącem, ale wyższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten od grudnia 2016 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.
Czytaj dalej
22
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-III 2018 roku

W pierwszym kwartale 2018 r. wyniki finansowe w badanych instytucjach kultury były korzystniejsze od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody z całokształtu działalności (przychody ogółem) wzrosły w tym czasie o 8,9%, a koszty uzyskania tych przychodów (koszty ogółem) o 6,8%.
Czytaj dalej
22
czer

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2017 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 314,1 mld zł (wzrost o 7,2% w stosunku do roku poprzedniego). W 2017 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 15,5 mld zł (o 14,5 mld zł mniej niż rok wcześniej). Wartość lokat funduszy zwiększyła się do 279,4 mld zł (o 9,1%). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2,3 mld zł (spadek o 2,9%). Wynik finansowy netto TFI wyniósł na koniec 2017 r. 0,7 mld zł i był wyższy o 34,6% niż przed rokiem.
Czytaj dalej
22
czer

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2017 roku

Na koniec 2017 r. działalność leczniczą prowadziło 271 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które w ciągu roku przyjęły 808,1 tys. kuracjuszy, w tym 734,4 tys. leczonych stacjonarnie. W 25 stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej opieką medyczną objęto 64,2 tys. pacjentów.
Czytaj dalej
22
czer

Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2018 roku

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy oraz stażu pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Czytaj dalej
22
czer

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Kwiecień 2018 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
25
czer

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2018 r.

25
czer

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2018 roku

25
czer

Biuletyn Statystyczny Nr 5/2018

25
czer

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - czerwiec 2018

25
czer

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2018 roku

25
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2018 roku

27
czer

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2018 roku

28
czer

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2017 roku

28
czer

Wiadomości Statystyczne nr 6/2018 (685)

28
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2012-2016

29
czer

Poland Quarterly Statistics No. 1/2018

29
czer

Turystyka w 2017 roku

29
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2018 r.

29
czer

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w Polsce w 2017 roku

29
czer

Działalność organizacji kultury fizycznej i polskich związków sportowych w 2017 roku

29
czer

BAEL – zeszyt metodyczny

29
czer

Rynek dzieł sztuki i antyków w 2017 roku

29
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2017 roku

29
czer

Przemysł - wyniki działalności w 2017 roku

Publikacje urzędów statystycznych

1
czer
1
czer

Przegląd Statystyczny Warszawy. I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje dotyczące: geografii, meteorologii i środowiska, demografii, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, cen, rynku pracy, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i działalności kulturalnej oraz finansów. Ponadto porównania międzynarodowe Warszawy z wybranymi miastami i stolicami Europy.
Czytaj dalej
4
czer

Małopolska w 100-letniej historii GUS

Urząd Statystyczny w Krakowie

Czytaj dalej
11
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja prezentuje podstawowe informacje statystyczne o stanie i strukturze ludności, małżeństwach, ruchu naturalnym oraz migracjach. Dane ujęto w przekroju terytorialnym według podregionów, powiatów i gmin. Ponadto, sytuację demograficzną województwa opolskiego przedstawiono na tle kraju oraz innych województw, a także w porównaniu z latami 2005, 2010 i 2016.
Czytaj dalej
11
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za kwiecień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
12
czer
13
czer

Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W czerwcu 2017 r. w województwie mazowieckim było 215,1 tys. gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 2244,5 tys. ha. W porównaniu z 2016 r. zwiększyła się zarówno ogólna powierzchnia gospodarstw, jak i powierzchnia użytków rolnych. W grudniu 2017 r. odnotowano wzrost w skali roku liczebności stada bydła i trzody chlewnej, natomiast spadek liczby owiec.
Czytaj dalej
14
czer
15
czer

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja zawiera wyniki wiosennej oceny stanu upraw w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
15
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu kolejną edycję ukazującej się corocznie publikacji „Ludność, ruch naturalny ludności i migracje w województwie łódzkim”. W opracowaniu zaprezentowano sytuację demograficzną województwa łódzkiego w 2017 r. na tle lat poprzednich.

Czytaj dalej
18
czer

Piecza zastępcza, placówki wsparcia dziennego oraz zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie zawiera informacje nt. rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej funkcjonujących w województwie opolskim.
Czytaj dalej
25
czer

Województwo śląskie statystycznie - historia i teraźniejszość

Urząd Statystyczny w Katowicach

25
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

26
czer

Piecza zastępcza, placówki wsparcia dziennego oraz zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

26
czer

Biuletyn Statystyczny Szczecina I kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
czer

Żłobki i kluby dziecięce w województwie małopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
czer

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2018 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w maju 2018 r

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (maj 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - maj 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
czer

Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
czer

Statystyka Warszawy. Maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
czer

Rynek pracy w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
czer

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
czer

Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim I kw 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
czer

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
czer

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
czer

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
czer

Rolnictwo w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

11
czer

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. Publikacja dostępna w wersji papierowej.
12
czer

Biuletyn ciepłownictwa - I kwartał 2018 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Informacje statystyczne o produkcji ciepła zużywanego na cele grzewcze i technologiczne oraz dystrybucji ciepła przez przedsiębiorstwa ciepłownicze w podziale na grupy wytwórców: elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie i ciepłownie niezawodowe, przedsiębiorstwa produkcyjno-dystrybucyjne i ciepłownie zawodowe. Publikacja dostępna w wersji papierowej. Dodatkowo informacje o kosztach wytwarzania ciepła (w edycji za IV kw.), cenach i sprzedaży ciepła oraz cenach zakupu węgla energetycznego przez producentów ciepła.
15
czer

Sytuacja w elektroenergetyce

Ministerstwo Energii

Informacje statystyczne dot. produkcji i zużycia energii elektrycznej w kraju. Dane techniczno-ekonomiczne dot. wykorzystania mocy, wskaźników określających sprawność realizowanych przemian energetycznych oraz dane ekonomiczno-finansowe o przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej, kosztach jej dostarczania do odbiorców i cenach sprzedaży. Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu. Publikacja dostępna w wersji papierowej.
15
czer

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej.
Czytaj dalej
20
czer

Biuletyn Monitoringu Przyrody

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

Publikacja prezentuje wyniki Monitoringu Ptaków Polski prowadzonego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska z lat 2017 (monitoring wiosenny, letni i późnojesienny) – 2018 (monitoring zimowy).
20
czer

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - maj 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
27
czer

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
czer

Monitoring skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych –raport 2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

29
czer

Wykonywanie pomiarów w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.–raport 2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

29
czer

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

29
czer

Informacja o zasobach węgla kamiennego

Ministerstwo Energii, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w K

29
czer

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

29
czer

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
czer

Sprawozdanie roczne i półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament P

29
czer

Informacja w zakresie instytucjonalnej obsługi rynku pracy w 2017 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament R

29
czer

Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2017 roku

Ministerstwo Zdrowia

29
czer

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

29
czer

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

29
czer

Bilans zasobów wód podziemnych w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

29
czer

Bilans złóż kopalin w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

29
czer

Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w 2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

29
czer

Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

Do góry

Newsletter