Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za wrzesień 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,8% (wskaźnik cen 101,8).
Czytaj dalej
1
pazdz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2018 roku

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu br., jak i bieżąca (czerwiec 2018 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się nie-korzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na II półrocze 2018 r. Należy podkreślić, że tak negatywnych opinii rolników nie odnotowano od 2015 r.
Czytaj dalej
3
pazdz

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2017 roku

W 2017 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2073,6 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 3,5% rok do roku oraz o 20,8% w stosunku do roku 2010.
Czytaj dalej
3
pazdz

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2017 rok

Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2017 r. wzrósł realnie o 4,8%, w porównaniu z 2016 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 4,6 %.
Czytaj dalej
4
pazdz

Atlas statystyczny województwa zachodniopomorskiego

Ukazujący się po raz pierwszy „Atlas statystyczny województwa zachodniopomorskiego” przygotowany został z okazji przypadającej w 2018 r. setnej rocznicy powstania Głównego Urzędu Statystycznego. W tym wyjątkowym opracowaniu wykorzystane zostało szerokie spektrum graficznych metod prezentacji danych umożliwiających zobrazowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz zróżnicowanie zjawisk w ujęciu przestrzennym.
Czytaj dalej
4
pazdz

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
4
pazdz

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do lipca 2018 r.

Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce.
Czytaj dalej
5
pazdz

Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2018 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2018 roku

W pierwszym półroczu 2018 roku, w porównaniu do I półrocza 2017 roku, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 6,3% oraz liczby udzielonych noclegów – o 6,7%. Jednocześnie zanotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 6,7% oraz liczby spędzonych przez nich nocy o 8,5%.
Czytaj dalej
8
pazdz

Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2014-2017

Informacje o drogach wodnych śródlądowych, taborze żeglugi śródlądowej, przewozach ładunków pasażerów śródlądowym transportem wodnym, relacjach ekonomicznych w przedsiębiorstwach, pracujących oraz o wypadkach w żegludze śródlądowej.
Czytaj dalej
8
pazdz

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Tablice z danymi miesięcznymi i kwartalnymi od 2010 roku.
Czytaj dalej
9
pazdz

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wrzesień 2018

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
10
pazdz

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2018

Charakterystyka wielkości i struktury przychodów, kosztów i wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w tym podmiotów z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym.
Czytaj dalej
10
pazdz

Poland Quarterly Statistics No. 2/2018

Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej
11
pazdz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2018 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – sierpniu br. wyniosły w cenach bieżących 607,7 mld zł w eksporcie oraz 615,8 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 8,1 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 4,4 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 5,4%, a import o 7,7%.
Czytaj dalej
12
pazdz

Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 30 VI

Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku we wszystkich jednostkach terytorialnych i administracyjnych kraju wg stanu w dniu 30 VI 2018 r. Ogólna informacja o sytuacji demograficznej w I półroczu 2018 r.
Czytaj dalej
12
pazdz

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2017 roku - Aneks

Przepływy pieniężne netto razem powszechnych towarzystw emerytalnych na koniec grudnia 2017 r. zamknęły się ujemnym saldem w kwocie 46,0 mln zł wobec ujemnego salda 103,1 mln zł w roku poprzednim. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpiła poprawa przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i finansowej, a pogorszenie przepływów z działalności inwestycyjnej.
Czytaj dalej
15
pazdz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (w tym towary – o 0,5%, przy spadku cen usług – o 0,5%). W porównaniu z analo¬gicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,9% (w tym towarów – o 2,0% i usług – o 1,5%).
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I–III kwartału 2018 r. w stosunku do I–III kwartału 2017 r. wyniósł 101,7 (wzrost cen o 1,7%).
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2018 r. w stosunku do września 2012 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2018 r. w stosunku do września 2012 r. wyniósł 103,5 (wzrost cen o 3,5 %).
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 r. w stosunku do sierpnia 2018 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w trzecim kwartale 2018 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2018 r. w stosunku do II kwartału 2018 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2018 r. w stosunku do II kwartału 2018 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2018 r. w stosunku do II kwartału 2018 r. wyniósł 99,9 (spadek cen o 0,1%).
Czytaj dalej
15
pazdz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2017 roku

Podstawowe informacje charakteryzujące zakłady stacjonarne pomocy społecznej. Wybrane dane o beneficjentach oraz kwotach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej przyznanych na podstawie decyzji. Dane z zakresu świadczeń na rzecz rodziny.
Czytaj dalej
15
pazdz

Produkcja budowlano-montażowa w 2017 roku

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w gospodarce narodowej, w tym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg działów, grup i form własności, rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót (województw); sprzedaż produkcji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, indeksy cen produkcji budowlano-montażowej.
Czytaj dalej
16
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 roku

We wrześniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,2% r/r i wyniosło 6224,9 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,7% r/r i wyniosło 4771,86 zł.
Czytaj dalej
16
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
16
pazdz

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2017 roku

Badaniem objęte zostały 34 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które prowadziły działalność operacyjną w końcu 2017 r. Wartość pożyczek udzielonych członkom SKOK w ciągu 2017 r. wyniosła 3 016 mln zł, jednocześnie kasy przyjęły depozyty na kwotę 5 921 mln zł.
Czytaj dalej
16
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 r. wyniosło 4771,86 zł.
Czytaj dalej
16
pazdz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2018 r. wyniosło 4771,71 zł.
Czytaj dalej
16
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale w 2018 r. wyniosło 4822,83 zł.
Czytaj dalej
16
pazdz

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2018 r. wyniosło 4821,80 zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Różne oblicza ubóstwa w Polsce w 2015 r. i 2018 r. na podstawie Badania spójności społecznej

17
pazdz

Koniunktura konsumencka. Październik 2018 roku

17
pazdz

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2018 roku

17
pazdz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2018 roku

18
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

19
pazdz

Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2018 r.

19
pazdz

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2018 roku

19
pazdz

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2018 roku

19
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku

22
pazdz

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku

22
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 roku

22
pazdz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2018 roku

23
pazdz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 1-3 kwartale 2018 r.

23
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2018 roku

23
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2018

23
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Sierpień 2018 r.

24
pazdz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - październik 2018

24
pazdz

Praca nierejestrowana

26
pazdz

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2017 roku

26
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2017 roku

29
pazdz

Wiadomości Statystyczne nr 10/2018 (689)

29
pazdz

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2015-2017

30
pazdz

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2016 rok

30
pazdz

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2017 roku

31
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za październik 2018 roku

31
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2018 roku

31
pazdz

Wypadki przy pracy w 2017 roku

31
pazdz

Rynek wewnętrzny w 2017 r.

31
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2018

31
pazdz

Gospodarka mieszkaniowa w latach 2013-2017

31
pazdz

Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym 2018

31
pazdz

Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016 na poziomie województw (NTS2) i podregionów (NTS3)

Publikacje urzędów statystycznych

3
pazdz

Województwo podlaskie w niepodległej Polsce w świetle danych statystycznych

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Publikacja pt. „Województwo podlaskie w niepodległej Polsce w świetle danych statystycznych” powstała z okazji jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setnej rocznicy powstania Głównego Urzędu Statystycznego.
Czytaj dalej
5
pazdz

Miasta w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie „Miasta w województwie opolskim w 2017 r.” zawiera informacje dotyczące terytorialnego zróżnicowania sieci miast i sytuacji demograficznej w województwie opolskim.
Czytaj dalej
8
pazdz

Województwo opolskie w liczbach w latach 2016-2017

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczną i gospodarczą województwa opolskiego oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju i innych województw.
Czytaj dalej
9
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacje dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego opracowano w Głównym Urzędzie Statystycznym na podstawie sprawozdawczości budżetowej Ministerstwa Finansów. Prezentowane dane o dochodach i wydatkach według działów obejmują wszystkie paragrafy dochodowe/wydatkowe zrealizowane w danym dziale.

Czytaj dalej
9
pazdz

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2017 r. wojewoda wielkopolski wydał 21,0 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców, co stanowiło 8,9% wszystkich zezwoleń wydanych w kraju (8,0% w 2016 r.). Liczba wydanych zezwoleń była 2-krotnie wyższa niż przed rokiem i 6-krotnie wyższa niż w 2015 r. Najwięcej zezwoleń na pracę cudzoziemców wydawanych jest w województwie mazowieckim (75,3 tys.), a następnie śląskim (23,2 tys.) i małopolskim (22,2 tys.). Województwo wielkopolskie w tej kategorii zajmuje 4. miejsce w kraju. Przewaga województwa mazowieckiego jest wyraźna, jednak udział tego województwa w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń systematycznie maleje (z 49,4% w 2015 r. do 31,9% w 2017 r.).
Czytaj dalej
9
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
12
pazdz

Województwo podlaskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
15
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wyniku budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2017 r., zaprezentowane według działów i rodzajów, a także w odniesieniu do poprzedniego roku. Dane dotyczą budżetów: jednostek samorządu terytorialnego ogółem, w tym gmin (z wyłączeniem gmin mających również status miast na prawach powiatu), powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa.
Czytaj dalej
18
pazdz

Europejski Dzień Statystykii - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

19
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

23
pazdz

Powiaty w województwie śląskim w latach 2013-2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

23
pazdz

Warunki życia ludności w województwie opolskim w latach 2016-2017

Urząd Statystyczny w Opolu

25
pazdz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2018 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w wrześniu 2018 r

Urząd Statystyczny w Białymstoku

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (wrzesień 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - wrzesień 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
pazdz

Statystyka Warszawy. Wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
pazdz

Rynek pracy we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
pazdz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
pazdz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
pazdz

Działalność organizacji non-profit w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - październik 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
pazdz

Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu teryto-rialnego w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Stan i ruch naturalny ludności w województwie lubelskim I półrocze 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
pazdz

Edukacja w województwie lubelskim w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
pazdz

Wybrane zagadnienia z gospodarki komunalnej dla podregionu chełmsko-zamojskiego w latach 2016-2017

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
pazdz

Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa w województwie łódzkim w latach 2012 -2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim I-III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Edukacja w województwie lubuskim w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Ceny w Euroregionie Nysa w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
pazdz

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce.
16
pazdz

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej.
Czytaj dalej
19
pazdz

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - wrzesień 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

19
pazdz

Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

19
pazdz

Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych

Narodowy Bank Polski

25
pazdz

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

26
pazdz

Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2017 roku

Ministerstwo Zdrowia

29
pazdz

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
pazdz

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

31
pazdz

Bilans zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

Do góry

Newsletter