Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
pazdz

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 roku

W 2016 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2004,0 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 5,2% w skali roku oraz o 16,8% w stosunku do roku 2010.
Czytaj dalej
5
pazdz

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2017

Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące kondycję finansową tych przedsiębiorstw, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto, wskaźnik płynności, majątek obrotowy i źródła finansowania majątku oraz nakłady na środki trwałe, także na wartości niematerialne i prawne.
Czytaj dalej
9
pazdz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r.

Podstawowe informacje charakteryzujące placówki wsparcia dziennego, instytucjonalną pieczę zastępczą (placówki opiekuńczo- wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).
Czytaj dalej
10
pazdz

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2016 roku (aneks)

Przepływy pieniężne netto razem powszechnych towarzystw emerytalnych na koniec grudnia 2016 r. zamknęły się ujemnym saldem w kwocie 175,5 mln zł, w porównaniu z 2015 r. ujemne saldo przepływów poprawiło się o 87,2 mln zł. Na poprawę tego salda w porównaniu z poprzedzającym rokiem wpłynęło głównie zmniejszenie wartości ujemnego salda przepływów pieniężnych z działalności finansowej.
Czytaj dalej
10
pazdz

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa.
Czytaj dalej
12
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wrześniu 2017 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 r. w stosunku do sierpnia 2017 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).
Czytaj dalej
12
pazdz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (w tym towarów – o 0,6%, przy spadku cen usług – o 0,2%).
Czytaj dalej
12
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2017 r. w stosunku do września 2011 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2017 r. w stosunku do września 2011 r. wyniósł 105,2 (wzrost cen o 5,2%).
Czytaj dalej
12
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I–III kwartału 2017 r. w stosunku do I–III kwartału 2016 r. wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9%).
Czytaj dalej
12
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r. wyniósł 99,8 (spadek cen o 0,2%).
Czytaj dalej
12
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6%).
Czytaj dalej
12
pazdz

Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w Polsce w 2015 r.

Notatka informacyjna opracowana została na podstawie wyników badania GUS SU-2 „Sprawozdanie o ustawicznym szkoleniu zawodowym w przedsiębiorstwach za rok 2015”, które przeprowadzone zostało w kwietniu 2016 r. Badanie jest europejskim badaniem statystycznym realizowanym cyklicznie co 5 lat. Podmiotem badania były przedsiębiorstwa zatrudniające 10 i więcej osób, prowadzące podstawową działalność zaliczaną do 20 wytypowanych grup sekcji według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007). Badanie zrealizowano na losowo dobranej próbie, która wyniosła 20000 jednostek, następnie wyniki uogólniono na całą populację. Analiza wstępnych wyników badania pozwoliła na określenie stopnia zaangażowania pracodawców w podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób pracujących w 2015 r. w zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz klasy wielkości przedsiębiorstwa.
Czytaj dalej
13
pazdz

Rocznik Demograficzny 2017

Jubileuszowa, 50. edycja publikacji. Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2016 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowo zawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i struktury ludności. Informacje o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności oraz porównania międzynarodowe, pozwalające na ocenę zmian demograficznych w Polsce na tle innych krajów.
Czytaj dalej
13
pazdz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń sierpień 2017 roku

W okresie styczeń – sierpień 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 562 515,7 mln zł, a import 558 742,4 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3 773,3 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 12 403,4 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 7,7%, a import o 9,6%.
Czytaj dalej
16
pazdz

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2016

W końcu 2016 roku poza granicami Polski przebywało czasowo około 2515 tys. mieszkańców naszego kraju, tj. o 118 tys. (4,7%) więcej niż w 2015 roku. W Europie w 2016 r. przebywało około 2214 tys. osób, przy czym zdecydowana większość – około 2096 tys. – w krajach członkowskich UE.
Czytaj dalej
16
pazdz

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2016 roku

Badaniem objętych zostało 40 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które prowadziły działalność operacyjną w końcu 2016 r. Wartość pożyczek udzielonych członkom SKOK w ciągu 2016 r. wyniosła 3 614 mln zł, jednocześnie kasy przyjęły depozyty na kwotę 8 298 mln zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2017 roku

We wrześniu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5% r/r i wyniosło 6030,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,0% r/r i wyniosło 4473,06 zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2017 r. wyniosło 4472,83 zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2017 r. wyniosło 4473,06 zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 4509,57 zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w III kwartale 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 4510,86 zł.
Czytaj dalej
18
pazdz

Życie kobiet i mężczyzn w Europie - Portret statystyczny

Nowa publikacja cyfrowa Eurostatu, przygotowana przez we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi państw UE i EFTA, w tym GUS, jest dostępna w większości języków urzędowych państw Unii Europejskiej, na stronie Eurostat i na stronach narodowych urzędów statystycznych.
Czytaj dalej
18
pazdz

Koniunktura konsumencka. Październik 2017 roku

18
pazdz

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2017 roku

18
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe - wrzesień 2017

18
pazdz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2017 roku

18
pazdz

Dynamika sprzedaży detalicznej ww wrześniu 2017 r.

18
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018

19
pazdz

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2017 roku

20
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 roku

20
pazdz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2017 roku

20
pazdz

500 lat reformacji w Polsce

20
pazdz

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku

20
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku

23
pazdz

Notyfikacja fiskalna

23
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Sierpień 2017 r.

24
pazdz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju I-III kwartał 2017 r.

24
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2017 roku

24
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2017

24
pazdz

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2016 rok

27
pazdz

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w 2016 r

27
pazdz

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2015 i 2016

27
pazdz

Wiadomości Statystyczne nr 10/2017 (677)

27
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2016 r.

30
pazdz

Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym - 2016

30
pazdz

Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r.

31
pazdz

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017

31
pazdz

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2016 r.

31
pazdz

Infrastruktura komunalna w 2016 r.

31
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2017 roku

31
pazdz

Obrót nieruchomościami w 2016 r.

31
pazdz

Wypadki przy pracy w 2016 r.

31
pazdz

Gospodarka materiałowa w 2016 r.

31
pazdz

Gospodarka mieszkaniowa w 2016 r.

31
pazdz

Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

31
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2017

31
pazdz

Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2013-2015 na poziomie województw (NTS2) i podregionów (NTS3)

31
pazdz

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r.

31
pazdz

Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług

Publikacje urzędów statystycznych

6
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2016 r.
Czytaj dalej
10
pazdz

Opole w liczbach w latach 2015 i 2016

Urząd Statystyczny w Opolu

W publikacji zaprezentowano dane o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola w 2016 r. oraz w odniesieniu do 2010 r.
Czytaj dalej
10
pazdz

Portret migranta. Migracje wewnętrzne w miastach subregionalnych województwa mazowieckiego w latach 2005–2015

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce do końca 1998 r. były stolicami województw. Obecnie są to ośrodki subregionalne województwa mazowieckiego. Od 1999 r. w większości z tych miast notuje się spadek liczby mieszkańców, głównie na skutek migracji. Jedną z przyczyn ubytku ludności jest proces suburbanizacji i odpływ ludności do strefy podmiejskiej.
Czytaj dalej
10
pazdz

Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na tle zmian demograficznych w gminach województwa mazowieckiego w latach 2004–2009 oraz 2010–2015

Urząd Statystyczny w Warszawie

Gospodarka wodna oraz rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej są ważnym przedmiotem polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Odpowiednio rozwinięta sieć wodno-ściekowa znacząco wpływa na stan środowiska naturalnego oraz jakość życia mieszkańców. W procesie rozwoju wpływa na atrakcyjność osiedleńczą i inwestycyjną.
Czytaj dalej
11
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za sierpień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
12
pazdz

14 października. Dzień Edukacji Narodowej

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
13
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

W opracowaniu przedstawione zostały dane o dochodach i wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2016 r. zaprezentowane według działów i rodzajów. Informacje dotyczą budżetów: jednostek samorządu terytorialnego ogółem, gmin (z wyłączeniem gmin mających również status miast na prawach powiatu), powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa.
Czytaj dalej
13
pazdz

13 października. Dzień Ratownictwa Medycznego

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
16
pazdz

17 października. Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej
20
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

26
pazdz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2017 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (za wrzesień 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

27
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (wrzesień 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - wrzesień 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

27
pazdz

Kobiety w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - wrzesień 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
pazdz

Statystyka Warszawy. Wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
pazdz

Rynek pracy we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
pazdz

Bezrobocie rejestrowane w końcu września 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
pazdz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
pazdz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
pazdz

Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra w III kwartale 2017 r. – Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
pazdz

Gospodarka mieszkaniowa w województwie małopolskim w latach 2015 i 2016

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
pazdz

Aglomeracja Opolska w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
pazdz

Euroregion Puszcza Białowieska w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2014-2016

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
pazdz

Edukacja i wychowanie w województwie śląskim w latach szkolnych 2013/2014-2016/2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
pazdz

Popyt na pracę w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
pazdz

Stan i ruch naturalny ludności w województwie lubelskim I półrocze 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
pazdz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim wg stanu w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
pazdz

Łódzki Obszar Metropolitalny w latach 2010-2015

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
pazdz

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2016

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
pazdz

Ceny w Euroregionie Nysa w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
pazdz

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - sierpień 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii.
Czytaj dalej
13
pazdz

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej, publikowane w formie tabeli i arkusza excelowego.
Czytaj dalej
20
pazdz

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - sierpień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
pazdz

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - sierpień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
pazdz

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - sierpień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
pazdz

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - sierpień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
pazdz

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - sierpień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
pazdz

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - sierpień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
pazdz

Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

20
pazdz

Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

25
pazdz

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

25
pazdz

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

25
pazdz

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

27
pazdz

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - wrzesień 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

27
pazdz

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
pazdz

Szybki Monitoring NBP: Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw

Narodowy Bank Polski

31
pazdz

Statystyka elektroenergetyki polskiej 2016

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

31
pazdz

Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
pazdz

Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
pazdz

Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

31
pazdz

Bilans zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

Do góry

Newsletter