Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Publikacje GUS

1
lut

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2016

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów, finanse przedsiębiorstw, zatrudnienie i wydajność pracy, czas pracy i warunki pracy, wynagrodzenia, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, handel zagraniczny wyrobami przemysłowymi, bilanse paliwowo-energetyczne, zużycie niektórych paliw i energii elektrycznej oraz wybranych materiałów w przemyśle, technika i wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, zagrożenie i ochrona środowiska.
Czytaj dalej
2
lut

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2015 r.

Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów1) na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 14 911,3 mln zł (o 5,3% więcej niż na koniec roku 2014), z tego 92,5% stanowiły aktywa trwałe, a 7,5% aktywa obrotowe. Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 12,2%, a koszty uzyskania tych przychodów o 9,1% od osiągniętych w 2014 r. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 91,3 mln zł (wobec minus 115,1 mln zł w 2014 r.).
Czytaj dalej
7
lut

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2017

Rozpoczęte na przełomie lat 80-tych i 90-tych przemiany gospodarcze wymagały wdrożenia nowych narzędzi statystycznych służących do obserwacji i opisu zjawisk ekonomicznych. Jednym z nich był test koniunktury wykorzystywany z dużym powodzeniem w wielu krajach do diagnozowania i krótkookresowego prognozowania sytuacji gospodarczej.
Czytaj dalej
7
lut

Jakość życia w Polsce w 2015 roku. Wyniki badania spójności społecznej

Publikacja „Jakość życia w Polsce w 2015 r.” jest obszernym raportem analityczno-metodologicznym ze zrealizowanego w 2015 r. badania spójności społecznej.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2016 roku

Kwota bazowa, o której mowa w art. 19 powołanej ustawy, w 2016 r. wyniosła 3536,87 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 roku

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniosło 4047,21 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. w stosunku do 2015 r.

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 4,2 %.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2016 roku

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło 4218,92 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2016 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło 4217,23 zł.
Czytaj dalej
13
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2017 roku

W styczniu 2017 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych, według wstępnych danych, były wyższe o 0,4% niż w grudniu ub. roku oraz o 1,8% w porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku.
Czytaj dalej
13
lut

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2017 roku

Według wstępnych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2017 r. w stosunku do grudnia 2016 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).
Czytaj dalej
14
lut

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016

Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje przedstawiające sytuację dochodową w rolnictwie.
Czytaj dalej
14
lut

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2016 r.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za IV kwartał 2016 r., który zostanie opublikowany w dniu 28.02.2017
Czytaj dalej
15
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń grudzień 2016 roku

W okresie styczeń – grudzień 2016 r. (według danych wstępnych) eksport w cenach bieżących wyniósł 798199,1 mln zł, a import 777539,2 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 20659,9 mln zł, natomiast w 2015 r. wyniosło 9862,5 mln zł. W porównaniu z 2015 r. eksport wzrósł o 6,3%, a import był wyższy o 4,9%.
Czytaj dalej
16
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2017 roku

W styczniu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5% r/r i wyniosło 5959,7 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,3% r/r i wyniosło 4277,32 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2017 r. wyniosło 4277,32 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2017 r. wyniosło 4277,14 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2016 r. i w drugim półroczu 2016 r.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2016 r. wyniosło 3536,87 zł, a w drugim półroczu 2016 r. wyniosło 3622,05 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Turyści w bazie noclegowej. Grudzień 2016 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
17
lut

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w styczniu 2017 roku

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 9,0% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,3%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 2,1% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 8,6%.
Czytaj dalej
17
lut

Budownictwo mieszkaniowe - styczeń 2017

W styczniu 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż w styczniu 2016 roku. Wzrosła również liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
17
lut

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2017 roku

Według wstępnych danych w styczniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 4,1% w porównaniu ze styczniem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej – o 0,3%.
Czytaj dalej
17
lut

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2017 r.

W styczniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 9,6% (wobec wzrostu o 6,1% przed miesiącem oraz o 3,2% w styczniu 2016 r.). W porównaniu z grudniem ub. roku miał miejsce sezonowy spadek sprzedaży detalicznej o 22,3% (wobec spadku przed rokiem o 24,9%).
Czytaj dalej
20
lut

Ceny produktów rolnych w styczniu 2017 roku

20
lut

Rejestr TERYT i rejestr REGON w internecie

20
lut

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2016 r.

21
lut

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2017 roku

22
lut

Koniunktura konsumencka. Luty 2017 roku

22
lut

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Grudzień 2016 r.

22
lut

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2016 r.

23
lut

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2017 r.

23
lut

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2017 roku

23
lut

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2017

23
lut

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna Informacja o rynku pracy

24
lut

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2016 r.

27
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw czwarty kwartał 2016 roku

27
lut

Turystyka w Unii Europejskiej

27
lut

Informator GUS 2017 (folder)

28
lut

Produkt krajowy brutto w czwartym kwartale 2016 roku

28
lut

Wiadomości Statystyczne nr 2/2017 (669)

28
lut

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

28
lut

Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2016 r.

Publikacje urzędów statystycznych

3
lut

Rozwój zrównoważony

Urząd Statystyczny w Warszawie

Dużym wyzwaniem dla działań polityki regionalnej jest niwelowanie dysproporcji rozwojowych występujących pomiędzy regionami. Szczególnie, w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju konieczne jest znalezienie takiego rozwiązania, które wspierałoby rozwój społeczny i gospodarczy z uwzględnieniem stanu środowiska przyrodniczego.
Czytaj dalej
6
lut

Plan Wydawniczy 2017

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
9
lut

Światowy Dzień Chorego - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
10
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Dynamika podmiotów gospodarki narodowej. Podmioty gospodarki narodowej wg liczby pracujących, sektorów własności, w ujęciu terytorialnym, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ruch rejestracyjny podmiotów gospodarki narodowej.
Czytaj dalej
10
lut

Bezrobotni zarejestrowani w dzielnicach Warszawy w końcu IV kwartału 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla dzielnic m.st. Warszawy
Czytaj dalej
17
lut

Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Prezentowane dane w opracowaniu dotyczą podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego i zostały opracowane na podstawie formularza KZ - roczne sprawozdanie statystyczne podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.
Czytaj dalej
17
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2016 r.
Czytaj dalej
17
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez Prezesa GUS w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1068) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. poz. 2009).
Czytaj dalej
20
lut

22 lutego. Europejski Dzień Ofiar Przestępstw

Urząd Statystyczny w Warszawie

24
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim (stan na koniec 2016 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

24
lut

Euroregion Nysa 2017 – wybrane informacje statystyczne

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

27
lut

Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2015

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
lut

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2017 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - styczeń 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
lut

Tereny wiejskie w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (za styczeń 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - styczeń 2017

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
lut

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - IV kwartał 2016

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lut

Biuletyn statystyczny miasta Krakowa - IV kwartał 2016

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego styczeń 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie lubelskim 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
lut

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim wg stanu w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (styczeń 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lut

Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Opolu 2016

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - luty 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lut

Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Rynek pracy w województwie podkarpackim w latach 2011-2015

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego styczeń 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - styczeń 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Rynek pracy w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Bezrobocie rejestrowane w końcu stycznia 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - styczeń 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w 2016 r. Bydło i owce według stanu w czerwcu, trzoda chlewna – stan w grudniu 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

9
lut

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zestawienie informacji miesięcznych o świadczeniobiorcach i świadczeniach wypłacanych przez ZUS prezentowanych w ciągu czasowym, poczynając od grudnia roku poprzedniego. Podstawowe dane dotyczące liczby, kwoty wypłat i przeciętnych wysokości świadczeń pozwolą śledzić na bieżąco zmiany zachodzące w tym zakresie.
Czytaj dalej
20
lut

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - grudzień 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego. Prezentuje dane dotyczące polityki zatrudnieniowej realizowanej w sektorze i jej wpływ na wyniki produkcyjne. W raporcie przedstawiane są również dane dotyczące przepracowanego czasu, nakładów na wynagrodzenia, jak też poziomu i struktury przeciętnego zatrudnienia i poziom przeciętnego wynagrodzenia.
20
lut

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - grudzień 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie realizowane jest na podstawie formularzy statystycznych: G - 09.5 – sprawozdanie o przychodach, koszach i wynikach z działalności górnictwa węgla kamiennego, G - 09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego, G - 09.8 – sprawozdanie o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego.
20
lut

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - grudzień 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.4 – Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski. W raporcie w syntetyczny sposób przedstawiane są dane dotyczące cen oraz parametrów jakościowych węgla kamiennego importowanego/nabywanego wewnątrzunijnie na polski obszar celny.
20
lut

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - grudzień 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Sprawozdanie jest opracowywane na podstawie formularza statystycznego G - 09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla. Prezentuje efekty procesu wzbogacania urobku węglowego (w układzie miesięcznym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego.
20
lut

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - grudzień 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym. Zawiera w formie tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji, sprzedaży i kaloryczności wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku.
20
lut

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - grudzień 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie jest sporządzane na podstawie formularza statystycznego G - 09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym. Zawiera w formie opisowej i tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji i sprzedaży węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku w porównaniu do analogicznych okresów roku ubiegłego na poziomie sektora. Prezentuje wysokość cen zbytu węgla kamiennego do poszczególnych odbiorców w porównywalnych okresach.
24
lut

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

27
lut

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

28
lut

Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego - IV kwartał 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

28
lut

Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce - IV kwartał 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

28
lut

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - styczeń 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

28
lut

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
lut

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
lut

Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski

28
lut

Raport o sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter