Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 roku

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarce polskiej. Bilanse nośników energii ze źródeł odnawialnych w 2016 r. w latach poprzednich. Produkcja energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych. Moce osiągalne urządzeń wykorzystujących źródła odnawialne do produkcji energii elektrycznej. Polska na tle innych krajów UE, wybrane dane za lata 2012-2015.
Czytaj dalej
4
gru

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2017 roku

Szczegółowe wyniki badań wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (korzystanie z komputerów i urządzeń mobilnych, Internetu oraz różnorodnych usług internetowych lub systemów informatycznych).
Czytaj dalej
4
gru

Sytuacja materialna i dochodowa gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 r.

W 2016 r. w Polsce było około 13,5 mln prywatnych gospodarstw domowych z czego ok. 35% stanowiły gospodarstwa emerytów i rencistów, a w grupie tej ok. 82% to gospodarstwa emerytów (w składzie tych gospodarstw mogły się znajdować zarówno osoby w wieku 60 lat i więcej, jak i młodsze). Przynajmniej jedną osobę starszą w wieku 60 lat lub więcej miało w swoim składzie prawie co drugie gospodarstwo domowe w Polsce, a co czwarte gospodarstwo składało się wyłącznie z osób starszych.
Czytaj dalej
5
gru

Zużycie paliw i nośników energii w 2016 roku

Prezentacja danych dotyczących zużycia 7 wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego, ciepła i energii elektrycznej.
Czytaj dalej
7
gru

Wypadki przy pracy w okresie I-III kwartał 2017 roku - dane wstępne

W okresie I—III kwartał 2017 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 56140 osób i była o 0,7% większa niż w analogicznym okresie ub. roku.
Czytaj dalej
8
gru

Gospodarka morska w Polsce w latach 2015-2016

Obraz polskiej gospodarki morskiej – stan i struktura podmiotów gospodarczych, liczba pracujących, wyniki ekonomiczne, morska i przybrzeżna flota transportowa oraz przewozy dokonane przez polskich przewoźników morskich, obroty ładunkowe, ruch pasażerów i statków w portach morskich, przemysł stoczniowy, rybołówstwo morskie i przetwórstwo rybne, szkolnictwo morskie i nauka.
Czytaj dalej
8
gru

Popyt na pracę w trzecim kwartale 2017 roku

W końcu III kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 131,2 tys. i była wyższa niż w II kwartale o 9,1 tys., tj. o 7,5%.
Czytaj dalej
8
gru

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2017

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i okresach narastających.
Czytaj dalej
8
gru

Budownictwo mieszkaniowe I-III kwartał 2017 roku

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej
8
gru

Wyniki finansowe banków w okresie styczeń-wrzesień 2017 roku

Wynik finansowy netto sektora bankowego1 za trzy kwartały 2017 r. wyniósł 10,6 mld zł, tj. o 7,1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 5,2% i wyniosła 1 752,3 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 4,3% do 1 042,7 mld zł, a depozytów o 5,0% do kwoty 1 019,0 mld zł.
Czytaj dalej
11
gru

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2017 roku

W okresie styczeń – październik 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 721 486,7 mln zł, a import 712 186,7 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 9 300,0 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 14 166,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 8,9%, a import o 9,9%.
Czytaj dalej
11
gru

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5% (w tym towarów – o 0,6%, a usług – o 0,1%).
Czytaj dalej
11
gru

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 r. w stosunku do października 2017 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%).
Czytaj dalej
12
gru

Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2017 r.

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe ...
Czytaj dalej
12
gru

Jakość życia w Polsce. Edycja 2017

W folderze zaprezentowano zaktualizowany zestaw podstawowych wskaźników umożliwiających ocenę najważniejszych obszarów jakości życia takich jak: sytuacja materialna, praca, zdrowie, edukacja, czas wolny i relacje społeczne, bezpieczeństwo osobiste, jakość państwa i podstawowe prawa, jakość środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania, a także tzw. subiektywny dobrobyt.
Czytaj dalej
15
gru

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2016 roku

15
gru

Budownictwo niemieszkaniowe I-III kwartał 2017 r.

18
gru

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 roku

18
gru

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 roku

18
gru

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2017 roku

19
gru

Ceny produktów rolnych w listopadzie 2017 roku

19
gru

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń listopad 2017

19
gru

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w listopadzie 2017 roku

19
gru

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2017 roku

19
gru

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2017 r.

20
gru

Koniunktura konsumencka. Grudzień 2017 roku

20
gru

Beneficjenci świadczeń rodzinnych w 2016 roku

21
gru

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2017 roku

21
gru

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 roku

21
gru

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017

22
gru

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w listopadzie 2017 r.

22
gru

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2017 roku

22
gru

Biuletyn Statystyczny Nr 11/2017

22
gru

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2016 r.

22
gru

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Październik 2017 r.

22
gru

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie styczeń-wrzesień 2017 roku

27
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2016

27
gru

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2017 roku

28
gru

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2016 r.

28
gru

Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym - 2016

29
gru

Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2015 r.

29
gru

Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2017 r.

29
gru

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2016)

29
gru

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 r.

29
gru

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r.

29
gru

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2016 r.

29
gru

Handel zagraniczny. I-IX 2017 r.

29
gru

Poland Quarterly Statistics No. 3/2017

29
gru

Polski rynek ubezpieczeniowy 2016

29
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2017

29
gru

Rocznik Statystyczny Pracy 2017

29
gru

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017

29
gru

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017

29
gru

Rocznik Statystyczny Województw 2017

29
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2017

29
gru

Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2016 roku

29
gru

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2016

29
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2017 r.

29
gru

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r.

29
gru

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2016 r.

29
gru

Wskaźniki jakości pracy 2017

Publikacje urzędów statystycznych

1
gru

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie opolskim w latach 2010–2016

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie sygnalne dotyczy problematyki osób niepełnosprawnych w województwie opolskim. Prezentuje zmiany jakie zaszły w sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy na przestrzeni lat 2010–2016.
Czytaj dalej
1
gru

Infografika - Niepełnosprawni

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Czytaj dalej
4
gru

Przegląd Statystyczny Warszawy. III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje dotyczące: geografii, meteorologii i środowiska, demografii, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, cen, rynku pracy, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i działalności kulturalnej oraz finansów. Ponadto porównania międzynarodowe Warszawy z wybranymi miastami i stolicami Europy.
Czytaj dalej
8
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.
Czytaj dalej
8
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
11
gru

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze gospodarki województwa śląskiego w latach 2010-2015 dokonaną na podstawie charakterystyki zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju podregionów.
Czytaj dalej
11
gru
11
gru

Ochrona środowiska w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W opracowaniu została przedstawiona statystyczna charakterystyka komponentów środowiska w województwie opolskim w 2016 r.
Czytaj dalej
12
gru

Turystyka w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
12
gru

470 Lat Miasta Siedlce

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla m. Siedlce
Czytaj dalej
15
gru

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie opolskim

Urząd Statystyczny w Opolu

15
gru

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

15
gru

Ochrona środowiska w województwie dolośląskim w latach 2013-2016

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

18
gru

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

18
gru

Województwo Zachodniopomorskie 2017 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Szczecinie

18
gru

Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

20
gru

Województwo opolskie 2017 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Opolu

20
gru

Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w latach 2010-2015

Urząd Statystyczny w Warszawie

20
gru

Ceny detaliczne wybranych towarów - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

21
gru

Województwo Podlaskie 2017 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Białymstoku

22
gru

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2017 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

22
gru

Potencjał społeczno-gospodarczy województwa świętokrzyskiego na tle wybranych województw Polski Wschodniej w latach 2010-2016

Urząd Statystyczny w Kielcach

22
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2013-2016

Urząd Statystyczny w Olsztynie

22
gru

Województwo Podkarpackie. Podregiony, powiaty, gminy 2017

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

22
gru

Województwo Dolnośląskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2017

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

27
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w latach 2014-2016

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

27
gru

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
gru

Województwo Wielkopolskie 2017. Podregiony, Powiaty, Gminy.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
gru

Gospodarka mieszkaniowa w województwie zachodniopomorskim w latach 2015 i 2016

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
gru

Rocznik Statystyczny Szczecina 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
gru

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2017 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
gru

Środki trwałe i działalność inwestycyjna w województwie dolnośląskim w latach 2013-2016

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
gru

Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Przemysł i działalność innowacyjna w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Województwo pomorskie 2017 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
gru

Województwo Śląskie 2017 – Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
gru

Nakłady na środki trwałe w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
gru

Rocznik Statystyczny Krakowa 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
gru

Województwo Małopolskie 2017 - Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
gru

Lublin w latach 2010-2016

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
gru

Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
gru

Potencjał rozwojowy lubelskiego obszaru metropolitalnego w latach 2006-2016

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2017

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
gru

Województwo Lubelskie 2017. Podregiony, powiaty, gminy.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
gru

Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej a spójność społeczna, ekonomiczna i terytorialna powiatów województwa lubelskiego

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (III kwartał 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
gru

Ochrona środowiska w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2014-2016

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
gru

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2017 - Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - grudzień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim (III kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Rocznik Statystyczny Poznania 2017

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2017

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2017

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
gru

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
gru

Województwo Mazowieckie - Podregiony, Powiaty, Gminy 2017

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2017

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2017

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2017

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Województwo Lubuskie 2017 – podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2017

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
gru

Ochrona zdrowia i opieka społeczna w województwie dolnośląskim w latach 2014-2016

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

7
gru

Raport o stabilności systemu finansowego

Narodowy Bank Polski

Przedstawienie wyników analiz stabilności systemu finansowego w Polsce, w tym oceny jego odporności na ewentualne zaburzenia. Opis najważniejszych uwarunkowań działalności instytucji finansowych w Polsce, ocena stabilności sektora bankowego i niebankowych instytucji finansowych.
Czytaj dalej
11
gru

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - październik 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
11
gru

Informacja o świadczeniach pieniężnych z FUS oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zestawienie informacji miesięcznych o świadczeniobiorcach i świadczeniach wypłacanych przez ZUS prezentowanych w ciągu czasowym, poczynając od grudnia roku poprzedniego. Podstawowe dane dotyczące liczby, kwoty wypłat i przeciętnych wysokości świadczeń pozwolą śledzić na bieżąco zmiany zachodzące w tym zakresie.
Czytaj dalej
12
gru

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej, publikowane w formie tabeli i arkusza excelowego.
Czytaj dalej
15
gru

Ocena stanu środowiska polskich obszarów morskich Bałtyku na podstawie danych monitoringowych z roku 2016 na tle dziesięciolecia 2006-2015

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

15
gru

Tablice wynikowe z badania Zachorowania i leczeni na wybrane choroby (sprawozdanie MZ-19)

Instytut Psychiatrii i Neurologii

15
gru

Tablice wynikowe z badania Zachorowania i leczeni na wybrane choroby (sprawozdanie MZ-15)

Instytut Psychiatrii i Neurologii

15
gru

Sytuacja w elektroenergetyce - III kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

20
gru

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - październik 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
gru

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - październik 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
gru

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - październik 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
gru

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - październik 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
gru

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - październik 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
gru

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - październik 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

22
gru

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii - III kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

22
gru

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

27
gru

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

27
gru

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

29
gru

Wyniki badań osadów dennych rzek i jezior w latach 2015-2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

29
gru

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - listopad 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

29
gru

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
gru

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych w 2016 roku. Zestawienia statystyczne

Ministerstwo Zdrowia

29
gru

Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 roku

Ministerstwo Zdrowia

29
gru

Szczepienia ochronne w Polsce w 2016 roku

Ministerstwo Zdrowia

29
gru

Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 roku

Ministerstwo Zdrowia

29
gru

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter