Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
wrz

Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2017 roku

W I półroczu 2017 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 39093 osoby i była o 0,4% mniejsza niż w I półroczu 2016 r.
Czytaj dalej
5
wrz

Kultura w 2016 roku

Sieć i działalność instytucji kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną: teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych, kin, muzeów i instytucji paramuzealnych, bibliotek publicznych, naukowych, fachowych i pedagogicznych, galerii sztuki oraz domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic. Dane o organizacji masowych imprez artystyczno-rozrywkowych oraz wybrane informacje o rynku dzieł sztuki. Dane o produkcji wydawniczej i filmowej oraz abonentach radiowych i telewizyjnych. Wybrane informacje o finansowaniu kultury oraz wydatkach na kulturę poniesionych przez gospodarstwa domowe. Wybrane dane o placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych kołach artystycznych, uczestnikach artystycznych zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w szkołach dla dzieci i młodzieży. Wybrane dane o szkolnictwie artystycznym.
Czytaj dalej
7
wrz

Sportowe imprezy masowe w 2016 roku

Na podstawie informacji zebranych z urzędów miast i gmin, właściwych ze względu na miejsce przeprowadzania imprezy masowej, w 2016 roku odnotowano 6 480 imprez masowych (artystyczno-rozrywkowych, interdyscyplinarnych i sportowych), czyli o 3,2% więcej niż w roku 2015.
Czytaj dalej
8
wrz

Popyt na pracę w drugim kwartale 2017 roku

W końcu II kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 122,0 tys. i była wyższa niż w I kwartale o 3,2 tys., tj. o 2,7%.
Czytaj dalej
8
wrz

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 roku

Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosła 455,3 kg, a mleka 885 litrów wobec odpowiednio 423,3 kg oraz 884 litrów w 2015 r.
Czytaj dalej
8
wrz

Budownictwo mieszkaniowe I-II kwartał 2017 roku

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej
8
wrz

Wyniki finansowe banków w pierwszym półroczu 2017 roku

Wynik finansowy netto sektora bankowego w I półroczu 2017 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 5,3% i wyniosła 1 745,4 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 3,9% do 1 029,3 mld zł, a depozytów o 4,7% do kwoty 1 008,8 mld zł.
Czytaj dalej
8
wrz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 2/2017

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i okresach narastających.
Czytaj dalej
8
wrz

Zamachy samobójcze w 2016 r.

W Polsce w 2016 r. śmiercią samobójczą zginęło więcej osób niż w wypadkach drogowych. W 2016 r.
Czytaj dalej
8
wrz

Wypadki tonięcia w 2016 r.

W 2016 r. w Polsce odnotowano 517 wypadków tonięcia (blisko 14% mniej niż w roku poprzednim), w wyniku których śmierć poniosły 504 osoby (12,0% ofiar śmiertelnych mniej niż w 2015 r.)
Czytaj dalej
8
wrz

Ochrona przeciwpożarowa w 2016 r.

W 2016 r. w Polsce jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 446819 zdarzeniach (o 8,8% mniej niż w 2015 r.).
Czytaj dalej
11
wrz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń lipiec 2017 roku

W okresie styczeń – lipiec 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 492 195,9 mln zł, a import 489 413,8 mln zł.
Czytaj dalej
11
wrz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2017 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (w tym towarów – o 0,3%, przy wzroście cen usług – o 0,2%).
Czytaj dalej
11
wrz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2017 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2017 r. w stosunku do lipca 2017 r. wyniósł 99,9 (spadek cen o 0,1%).
Czytaj dalej
12
wrz

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2016 r. na tle procesów w gospodarce światowej

Celem opracowania jest przedstawienie pogłębionej analizy zjawisk makroekonomicznych w Polsce w 2016 r. w szerokim kontekście uwarunkowań gospodarki światowej, w tym Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
12
wrz

Nakłady i wyniki przemysłu w I-II kwartale 2017 r.

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
14
wrz

Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych 2016

Tablice prezentują podstawowe dane uzyskane w reprezentacyjnym badaniu struktury gospodarstw rolnych (formularz R-SGR), które GUS przeprowadził w czerwcu i lipcu ub. r. zgodnie z kalendarzem i wymogami UE określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 oraz potrzebami krajowymi.
Czytaj dalej
15
wrz

Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2017 r.

Według wstępnych danych* pogłowie bydła w czerwcu 2017 r. liczyło 6 143,1 tys. sztuk, i było wyższe o 3,4% w stosunku do czerwca ubiegłego roku.
Czytaj dalej
15
wrz

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2017 r.

Według wstępnych danych pogłowie świń w czerwcu 2017 r. liczyło 11 352,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 4,5 %.
Czytaj dalej
15
wrz

Budownictwo niemieszkaniowe w I półroczu 2017 r.

W I półroczu 2017 r., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, nastąpił wzrost liczby budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania, natomiast zmniejszyła się liczba budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
15
wrz

Poczta i telekomunikacja - wyniki działalności w 2016 r.

Publikacja zawiera dane statystyczne za 2016 r. na tle lat poprzednich, charakteryzujące wyniki działalności podmiotów gospodarczych świadczących usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zaliczanych według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 do działów...
Czytaj dalej
18
wrz

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
18
wrz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2017 roku

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2017 r. W sierpniu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,6% r/r i wyniosło 6025,6 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,6% r/r i wyniosło 4492,63 zł.
Czytaj dalej
18
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2017 r. wyniosło 4492,63 zł.
Czytaj dalej
18
wrz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2017 r. wyniosło 4492,15 zł.
Czytaj dalej
19
wrz

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2017 roku

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 8,8% w porównaniu z sierpniem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 23,5%.
Czytaj dalej
19
wrz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń - sierpień 2017

W okresie ośmiu miesięcy 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
19
wrz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2017 roku

Według wstępnych danych w sierpniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3,0% w porównaniu z sierpniem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,4%. W okresie styczeń–sierpień 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,4% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. (kiedy notowano spadek - o 0,9%), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,3% (spadek w ub. roku - o 0,6%).
Czytaj dalej
19
wrz

Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2017 r.

W sierpniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,9% (wobec wzrostu o 6,8% przed miesiącem oraz o 7,8% w sierpniu 2016 r.).
Czytaj dalej
20
wrz

Usługi biznesowe w 2015 r.

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie informacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, które w 2015 r. jako swoją podstawową działalność, deklarowały świadczenie usług biznesowych, tj. usług związanych z obsługą działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
20
wrz

Koniunktura konsumencka. Wrzesień 2017 roku

We wrześniu 2017 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, odnotowano pogorszenie obecnych i przyszłych nastrojów konsumenckich.
Czytaj dalej
20
wrz

Ceny produktów rolnych w sierpniu 2017 roku

W sierpniu 2017 r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów roślinnych, za wyjątkiem jęczmienia w skupie i ziemniaków na targowiskach.
Czytaj dalej
20
wrz

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją - sierpień 2017 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
20
wrz

Budżety gospodarstw domowych w 2016 r.

Cechy demograficzno-społeczne osób w gospodarstwie domowym, poziom miesięcznych dochodów i wydatków. Poziom spożycia niektórych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym oraz wyposażenie w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej
21
wrz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2017 roku

We wrześniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury.
Czytaj dalej
21
wrz

Turyści w bazie noclegowej. Lipiec 2017 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
22
wrz

Biuletyn Statystyczny Nr 8/2017

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
22
wrz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2017 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto – z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Czytaj dalej
22
wrz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2017 roku

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL...
Czytaj dalej
22
wrz

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 roku

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.
Czytaj dalej
22
wrz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Lipiec 2017 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
22
wrz

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu sierpnia 2017 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu sierpnia 2017 r.
Czytaj dalej
22
wrz

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I – VI 2017 roku

Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów1) na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 15 312,5 mln zł (o 2,7% więcej niż na koniec roku 2015), z tego 92,8% stanowiły aktywa trwałe, a 7,2% aktywa obrotowe.
Czytaj dalej
25
wrz

Podstawowe dane dotyczące zasięgu ubóstwa w Polsce w 2016 r.

Wskaźniki monitorujące Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020
Czytaj dalej
25
wrz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2017 roku

W I półroczu 2017 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 137,0 mln osób (o 3,2% więcej niż w I półroczu poprzedniego roku), z tego 83,6 mln cudzoziemców (o 2,8% więcej niż przed rokiem) i 53,3 mln Polaków (o 3,9% więcej niż przed rokiem).
Czytaj dalej
26
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2017 roku

28
wrz

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 roku

28
wrz

Wiadomości Statystyczne nr 9/2017 (676)

28
wrz

Transport intermodalny w Polsce w 2016 r.

29
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2017 r.

29
wrz

Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2015 roku

29
wrz

Poland Quarterly Statistics No. 2/2017

29
wrz

Rolnictwo w 2016 roku

29
wrz

Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2017 r.

29
wrz

Narodowy Rachunek Zdrowia

29
wrz

Handel zagraniczny. I-VI 2017 r.

29
wrz

Rynek wewnętrzny w 2016 r.

29
wrz

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2017 roku

29
wrz

Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za wrzesień 2017 r.

29
wrz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r.

29
wrz

Komunikat w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2015 rok

29
wrz

Zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w latach 2012-2016

Publikacje urzędów statystycznych

1
wrz

Województwo pomorskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Folder prezentuje podstawowe informacje statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2016 r., m.in. z zakresu ochrony środowiska, ludności, rynku pracy, wynagrodzeń, gospodarstw domowych, mieszkań, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, turystyki, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, gospodarki morskiej, transportu, handlu, finansów oraz podmiotów gospodarki narodowej.
Czytaj dalej
1
wrz

Przegląd Statystyczny Warszawy. II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje dotyczące: geografii, meteorologii i środowiska, demografii, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, cen, rynku pracy, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i działalności kulturalnej oraz finansów. Ponadto porównania międzynarodowe Warszawy z wybranymi miastami i stolicami Europy.
Czytaj dalej
8
wrz

Lublin w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Lublinie

Czytaj dalej
12
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za lipiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
15
wrz

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje. Przedmowa i spis treści także po angielsku.
Czytaj dalej
19
wrz
19
wrz

Województwo lubuskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Województwo lubuskie w liczbach 2017
Czytaj dalej
21
wrz

22 września. Europejski Dzień Bez Samochodu

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
22
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie „Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2016 r.” zawiera informacje o przeciętnych miesięcznych dochodach i wydatkach, przeciętnym miesięcznym spożyciu artykułów żywnościowych, wyposażeniu gospodarstw w przedmioty trwałego użytkowania oraz zasięgu ubóstwa. Wybrane zagadnienia z reprezentacyjnego badania budżetów gospodarstw domowych w 2016 r. zaprezentowano w relacji do roku poprzedniego oraz w porównaniu do lat wcześniejszych.
Czytaj dalej
25
wrz
25
wrz

Dzień Aptekarza

Urząd Statystyczny w Lublinie

Czytaj dalej
26
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Badanie budżetów gospodarstw domowych pełni ważną rolę w ocenie poziomu życia ludności, jest bowiem jedynym źródłem informacji o dochodach, wydatkach, spożyciu ilościowym żywności oraz o wyposażeniu gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania. Prowadzone jest metodą reprezentacyjną (opartą na próbie losowej), która daje możliwość uogólnienia (z określoną precyzją) uzyskanych wyników na wszystkie gospodarstwa domowe. W 2016 r. w województwie mazowieckim badaniem tym objęto 5535 gospodarstw domowych. Prezentowane wyniki badania ustalono na podstawie oświadczeń osób biorących w nim udział.
Czytaj dalej
27
wrz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2017 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
wrz

Infografika - Miedzynarodowy Dzień Osób Starszych - 1 października

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - sierpień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (za sierpień 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego sierpień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (sierpień 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - sierpień 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego sierpień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - sierpień 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Statystyka Warszawy. Sierpień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Rynek pracy w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Bezrobocie rejestrowane w końcu sierpnia 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - sierpień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpień 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2016/2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
wrz

Województwo podlaskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
wrz

Informator Statystyczny Miasto Tarnów 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Informator Statystyczny Miasto Nowy Sącz 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Poznajemy nasz region. Statystyczny portret Lublina.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (II kwartał 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
wrz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim (II kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
wrz

Województwo Podkarpackie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie lubuskim w latach szkolnych 2014/2015 - 2016/2017

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w 2016 r. Bydło i owce według stanu w czerwcu, trzoda chlewna – stan w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
wrz

Wrocław w liczbach 2017 - Folder

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
wrz

Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

8
wrz

Informacja o świadczeniach pieniężnych z FUS oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zestawienie informacji miesięcznych o świadczeniobiorcach i świadczeniach wypłacanych przez ZUS prezentowanych w ciągu czasowym, poczynając od grudnia roku poprzedniego. Podstawowe dane dotyczące liczby, kwoty wypłat i przeciętnych wysokości świadczeń pozwolą śledzić na bieżąco zmiany zachodzące w tym zakresie.
Czytaj dalej
11
wrz

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - lipiec 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
12
wrz

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej, publikowane w formie tabeli i arkusza excelowego.
Czytaj dalej
14
wrz

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera opis systemu świadczeń rodzinnych, omówienie zmian w przepisach, jakie weszły w życie w danym roku, przedstawienie danych statystycznych pochodzących ze sprawozdań rzeczowo-finansowych gromadzonych przez MRPiPS na temat liczby korzystających oraz wydatków na świadczenia i koszty obsługi.
Czytaj dalej
15
wrz

Sytuacja w elektroenergetyce - II kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Informacje statystyczne dot. produkcji i zużycia energii elektrycznej w kraju. Dane techniczno-ekonomiczne dot. wykorzystania mocy, wskaźników określających sprawność realizowanych przemian energetycznych oraz dane ekonomiczno-finansowe o przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej, kosztach jej dostarczania do odbiorców i cenach sprzedaży. Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu. Dostępna w wersji papierowej.
20
wrz

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - lipiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego. Prezentuje dane dotyczące polityki zatrudnieniowej realizowanej w sektorze i jej wpływ na wyniki produkcyjne. W raporcie przedstawiane są również dane dotyczące przepracowanego czasu, nakładów na wynagrodzenia, jak też poziomu i struktury przeciętnego zatrudnienia i poziom przeciętnego wynagrodzenia. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
wrz

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - lipiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie realizowane jest na podstawie formularzy statystycznych: G - 09.5 – sprawozdanie o przychodach, koszach i wynikach z działalności górnictwa węgla kamiennego, G - 09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego, G - 09.8 – sprawozdanie o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
wrz

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - lipiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.4 – Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski. W raporcie w syntetyczny sposób przedstawiane są dane dotyczące cen oraz parametrów jakościowych węgla kamiennego importowanego/nabywanego wewnątrzunijnie na polski obszar celny. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
wrz

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - lipiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym. Zawiera w formie tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji, sprzedaży i kaloryczności wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
wrz

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - lipiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie jest sporządzane na podstawie formularza statystycznego G - 09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym. Zawiera w formie opisowej i tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji i sprzedaży węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku w porównaniu do analogicznych okresów roku ubiegłego na poziomie sektora. Prezentuje wysokość cen zbytu węgla kamiennego do poszczególnych odbiorców w porównywalnych okresach. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
25
wrz

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zestawienie informacji miesięcznych o świadczeniobiorcach i świadczeniach wypłacanych przez ZUS prezentowanych w ciągu czasowym, poczynając od grudnia roku poprzedniego. Podstawowe dane dotyczące liczby, kwoty wypłat i przeciętnych wysokości świadczeń pozwolą śledzić na bieżąco zmiany zachodzące w tym zakresie.
Czytaj dalej
26
wrz

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Raport zawiera dane o stopie bezrobocia rejestrowanego oraz o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, w tym w wybranych grupach. Prezentuje dane o liczbie bezrobotnych według profilów pomocy oraz objętych aktywnymi programami rynku pracy, w tym w ramach nowych form wprowadzonych nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m.in. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia), a także o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej.
Czytaj dalej
28
wrz

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
wrz

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

29
wrz

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - sierpień 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

29
wrz

Tablice wynikowe z badania Zachorowania i leczeni na wybrane choroby (sprawozdanie MZ-19)

Instytut Psychiatrii i Neurologii

29
wrz

Tablice wynikowe z badania Zachorowania i leczeni na wybrane choroby (sprawozdanie MZ-15)

Instytut Psychiatrii i Neurologii

29
wrz

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii - II kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

29
wrz

Emitor 2016. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

29
wrz

Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
wrz

Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
wrz

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

29
wrz

Raport o sytuacji na rynku mieszkaniowym i komercyjnym w Polsce w 2016 r.

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter