Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
list

Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2017 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2017 roku

W lipcu 2017 r. sprawozdaniem zostało objętych 10 681 turystycznych obiektów noclegowych (wzrost o 1,6% w stosunku do roku poprzedniego), na które składało się 4 064 obiektów hotelowych i 6 617 pozostałych obiektów. Najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych, podobnie jak w latach poprzednich stanowiły hotele (2 540), których liczba wzrosła o 3,1% w stosunku do danych za lipiec 2016 r. (2 463). Drugą grupą, pod względem wielkości zasobów, były inne obiekty hotelowe, do których zaliczają się hotele, motele, pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria, a także obiekty świadczące usługi hotelowe – m.in. domy gościnne i zajazdy. W dniu 31 lipca 2017 r. było 1 030 takich obiektów, czyli o 2,5% więcej niż w roku poprzednim (1 005).
Czytaj dalej
6
list

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2016 roku

W 2016 roku, w badanej zbiorowości 74 917 przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 osób i więcej dominowały podmioty małe, tj. o liczbie pracujących poniżej 50 osób (75,1%).
Czytaj dalej
10
list

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń wrzesień 2017 roku

W okresie styczeń–wrzesień 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 640 646,3 mln zł, a import 632 621,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8 024,7 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 13 050,4 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 8,1%, a import o 9,2%.
Czytaj dalej
10
list

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2010-2015

Główny Urząd Statystyczny publikuje zrewidowane dane z rachunków regionalnych w ślad za rewizją w rocznych rachunkach narodowych, dokonaną stosownie do standardowej procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (tzw. notyfikacja fiskalna).
Czytaj dalej
10
list

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2017 roku

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 4255,59 zł.
Czytaj dalej
13
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2017 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2017 r. w stosunku do września 2017 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%).
Czytaj dalej
13
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2017 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5% (w tym towarów – o 0,7% przy spadku cen usług – o 0,1%).
Czytaj dalej
13
list

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2016 r.

W 2016 r. aktywnie działało 1187 jednostek reintegracji społeczno-zawodowej. Głównie były to placówki nakierowane na aktywizację osób z niepełnosprawnościami – 708 warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i 103 zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), ale również świadczące usługi dla osób z innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – 159 centrów integracji społecznej (CIS) i 217 klubów integracji społecznej (KIS).
Czytaj dalej
13
list

Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2016 r.

Podstawowe mierniki kosztów pracy (tj. przeciętny koszt pracy na 1 zatrudnionego, koszt pracy 1 godziny opłaconej, koszt pracy 1 godziny przepracowanej), struktura kosztów pracy, struktura przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz struktura czasu pracy.
Czytaj dalej
14
list

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2017 roku

W III kwartale 2017 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 5,0%.
Czytaj dalej
15
list

Turyści w bazie noclegowej. Wrzesień 2017 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
15
list

Emerytury i renty w 2016 r.

Prezentacja zmian dotyczących liczby świadczeniobiorców, kwoty świadczeń brutto, przeciętnej wysokości świadczenia brutto wg rodzaju (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne), dynamiki obserwowanych zmian oraz relacji do przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń – w obrębie pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (integracja danych ZUS, MON, MSW oraz MS), jak również systemu ubezpieczeń rolników indywidualnych (dane z KRUS). Porównanie wysokości przeciętnej emerytury i dochodu rozporządzalnego emeryckich gospodarstw domowych z minimum socjalnym i minimum egzystencji. Charakterystyka gospodarstw domowych emerytów i rencistów.
Czytaj dalej
16
list

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
17
list

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 roku

W październiku 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,4% r/r i wyniosło 6035,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,4% r/r i wyniosło 4574,35 zł.
Czytaj dalej
17
list

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 r. wyniosło 4574,35 zł.
Czytaj dalej
17
list

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2017 r. wyniosło 4574,02 zł.
Czytaj dalej
17
list

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2016 roku

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2016 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
17
list

Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym

W Polsce jest ogółem 2 478 gmin (od dnia 1.01.2015 r.), spośród których 55 zostało według metodologii Eurostatu zaliczonych do obszarów nadmorskich.
Czytaj dalej
20
list

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2017 roku

Ceny produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r. wzrosły o 0,3%.
Czytaj dalej
20
list

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w październiku 2017 roku

W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 12,3% w porównaniu z październikiem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 20,3%.
Czytaj dalej
20
list

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2017 roku

Według wstępnych danych w październiku 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3,0% w porównaniu z październikiem 2016 r.
Czytaj dalej
20
list

Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2017 r.

W październiku br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 7,1% (wobec wzrostu o 7,5% przed miesiącem oraz o 4,6% w październiku 2016 r.).
Czytaj dalej
20
list

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2017

W okresie dziesięciu miesięcy 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
20
list

Budownictwo mieszkaniowe - tablice przeglądowe od 1991 roku

Tablice przeglądowe prezentujące miesięczne zestawienie danych dotyczących ilości mieszkań oddanych do użytkowania od 1991 r.
Czytaj dalej
20
list

Narodowy Rachunek Zdrowia 2015

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2015 r. wyniosły 114 142,4 mld zł i były wyższe niż w 2014 r. o około 6,7 mld zł.
Czytaj dalej
20
list

Pracujący w gospodarce narodowej w 2016 roku

Liczba pracujących w gospodarce narodowej, status zatrudnienia, wybrane kategorie pracujących, cudzoziemcy, niepełnosprawni, emeryci, elementy ruchu zatrudnienia wg źródeł rekrutacji i przyczyn zwolnień.
Czytaj dalej
21
list

Ceny produktów rolnych w październiku 2017 roku

21
list

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń wrzesień 2017 r.

21
list

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 roku

22
list

Koniunktura konsumencka. Listopad 2017 roku

22
list

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2017 roku

22
list

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Wrzesień 2017 r.

23
list

Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2016 roku

24
list

Biuletyn Statystyczny Nr 10/2017

24
list

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 2017 r.

24
list

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2017 roku

24
list

Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług

24
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw trzeci kwartał 2017 roku

24
list

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2017 roku

24
list

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2017 r.

27
list

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 roku

30
list

Produkt krajowy brutto w trzecim kwartale 2017 roku

30
list

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2016 r.

30
list

Leśnictwo 2017

30
list

Ochrona środowiska 2017

30
list

Kultura fizyczna w latach 2015 i 2016

30
list

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2016

30
list

Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za listopad 2017 r.

30
list

Kapitał ludzki w Polsce w latach 2012-2016

30
list

Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2017 roku

30
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2017 roku

30
list

500 lat reformacji w Polsce

30
list

Atlas demograficzny Polski

Publikacje urzędów statystycznych

7
list

Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-białoruskiej w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie powstało na podstawie wyników badań „Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej” oraz „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach”.
Czytaj dalej
7
list

Rynek pracy w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
8
list

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Pracujący, wynagrodzenia, bezrobotni według płci, wieku i wykształcenia, stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki pracy, wypadki przy pracy.
Czytaj dalej
9
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
10
list

Sytuacja osób starszych w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

W opracowaniu przedstawione zostały dane dotyczące procesów demograficznych zachodzących w populacji osób starszych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz dochodów. Opracowanie zawiera również informacje z zakresu aktywności osób starszych w ramach działalności centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Czytaj dalej
10
list

Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja została przygotowana przy wykorzystaniu wyników badań statystycznych statystyki publicznej, w tym na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Czytaj dalej
15
list

Portret województwa mazowieckiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Urząd Statystyczny w Warszawie w celu przedstawienia aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w formie map i wykresów.
Czytaj dalej
15
list
16
list

19 listopada. Światowy dzień pamięci o ofiarach wypadków drogowych

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
16
list

17 listopada. Międzynarodowy Dzień Studenta

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
16
list

780 Rocznica Lokacji Płocka

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Płocka
Czytaj dalej
17
list
24
list

Ochrona środowiska w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

27
list

Podregion nowotarski w latach 2013-2015

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
list

Ochrona zdrowia i opieka społeczna w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
list

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2017 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (za październik 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (październik 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - październik 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - październik 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Statystyka Warszawy. Październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Rynek pracy w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Bezrobocie rejestrowane w końcu października 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego III kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
list

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - III kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Rynek pracy w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Transport i gospodarka morska w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego (III kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Ochrona środowiska w województwie śląskim w latach 2014-2016

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Warunki życia ludności w województwie świętokrzyskim w latach 2013-2016

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
list

Handel i gastronomia w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
list

Rynek pracy w województwie świętokrzyskim w 2016 roku

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
list

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - III kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Ochrona zdrowia w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Biuletyn statystyczny miasta Krakowa - III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Rynek pracy w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego III kwartał 2017 roku

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
list

Rynek pracy w województwie lubelskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
list

Zasoby mieszkaniowe i koszty ich utrzymania w województwie lubelskim w latach 2012-2016

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
list

Budownictwo w województwie lubelskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I -III kwartał 2017r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego III kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Edukacja i wychowanie w województwie warmińsko-mazurskim w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – III kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie opolskim

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - listopad 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego (III kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
list

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - III kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Informacja prasowa - publikacja GUS "Kultura fizyczna w 2016 r."

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Rynek pracy w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

9
list

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - wrzesień 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
13
list

Raport NBP o inflacji

Narodowy Bank Polski

Aktualna ocena tendencji inflacyjnych i ich determinant w danym okresie z uwzględnieniem pozamonetarnych – wewnętrznych i zewnętrznych – uwarunkowań inflacji. Opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu poprzedniego okresu. Zawiera projekcję inflacji na bieżący rok i dwa pełne lata po nim następujące.
Czytaj dalej
14
list

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej, publikowane w formie tabeli i arkusza excelowego.
Czytaj dalej
17
list

Statystyka ciepłownictwa polskiego 2016

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Informacje statystyczne charakteryzujące polski system ciepłownictwa. Zdolności produkcyjne i ich wykorzystanie, zużycie paliw i energii w przedsiębiorstwach produkujących i sprzedających ciepło, wskaźniki techniczne, ceny zakupu i sprzedaży ciepła, struktura odbiorców i producentów, wyniki finansowe przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
list

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - wrzesień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego. Prezentuje dane dotyczące polityki zatrudnieniowej realizowanej w sektorze i jej wpływ na wyniki produkcyjne. W raporcie przedstawiane są również dane dotyczące przepracowanego czasu, nakładów na wynagrodzenia, jak też poziomu i struktury przeciętnego zatrudnienia i poziom przeciętnego wynagrodzenia. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
list

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - wrzesień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie realizowane jest na podstawie formularzy statystycznych: G - 09.5 – sprawozdanie o przychodach, koszach i wynikach z działalności górnictwa węgla kamiennego, G - 09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego, G - 09.8 – sprawozdanie o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
list

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - wrzesień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.4 – Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski. W raporcie w syntetyczny sposób przedstawiane są dane dotyczące cen oraz parametrów jakościowych węgla kamiennego importowanego/nabywanego wewnątrzunijnie na polski obszar celny. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
list

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - wrzesień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Sprawozdanie jest opracowywane na podstawie formularza statystycznego G - 09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla. Prezentuje efekty procesu wzbogacania urobku węglowego (w układzie miesięcznym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
list

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - wrzesień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym. Zawiera w formie tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji, sprzedaży i kaloryczności wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
list

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - wrzesień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie jest sporządzane na podstawie formularza statystycznego G - 09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym. Zawiera w formie opisowej i tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji i sprzedaży węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku w porównaniu do analogicznych okresów roku ubiegłego na poziomie sektora. Prezentuje wysokość cen zbytu węgla kamiennego do poszczególnych odbiorców w porównywalnych okresach. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
24
list

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

27
list

Biuletyn ciepłownictwa - III kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

27
list

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
list

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - październik 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

29
list

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
list

Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego - III kwartał 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
list

Stan uszkodzenia lasów w Polsce w roku 2016 na podstawie badań monitoringowych

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

30
list

Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania

Ministerstwo Zdrowia

30
list

Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski

30
list

Raport o sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter