Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
lut

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 r.

Działalność badawcza i rozwojowa jest kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego.
Czytaj dalej
2
lut

Partie polityczne w 2016 r.

Na koniec 2016 r. z 86 zarejestrowanych partii politycznych aktywną działalność prowadziły 72 partie, tj. o 3 więcej niż w 2014 r. Partie, które wzięły udział w badaniu, zadeklarowały łącznie blisko 251 tys. członków, o 16% mniej niż w 2014 r. Łączne przychody partii w 2016 r. wyniosły 127 mln zł, jednak tylko 9 partii dysponowało przychodami przekraczającymi 1 mln zł.
Czytaj dalej
2
lut

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r.

Informacje o osobach zatrudnionych oraz poziomach miesięcznych i godzinowych wynagrodzeń brutto, rozkładzie płac (decyle), najwyższych i najniższych wynagrodzeniach, a także o strukturze wynagrodzeń wg cech demograficznych i społeczno-zawodowych pracowników.
Czytaj dalej
5
lut

Kształcenie dorosłych w 2016 roku

W 2016 r. w Polsce 45,1% osób w wieku 18-69 lat deklarowało udział w szeroko rozumianym kształceniu, w tym 30,7% (około 8,3 mln osób) w edukacji nieformalnej (samokształceniu), która była najbardziej popularną formą nauki. Edukacja w systemie szkolnym (kształcenie formalne) obejmowała około 3 mln. osób, tj. 11,2% badanej populacji, natomiast co piąta osoba z tej grupy wieku (około 5,6 mln osób) dokształcała się na kursach i szkoleniach oraz w innych formach kształcenia pozaformalnego. W badanych formach aktywności edukacyjnej, z wyjątkiem kształcenia pozaformalnego, uczestniczyło stosunkowo więcej kobiet niż mężczyzn oraz osób zamieszkałych w miastach w porównaniu do mieszkańców wsi.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2017 roku

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4516,69 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4514,83 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 r. wyniosło 4271,51 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r. w stosunku do 2016 r.

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł 3,4 %.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2017 roku

Kwota bazowa w 2017 r. wyniosła 3731,13 zł.
Czytaj dalej
12
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2017 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego po dwunastu miesiącach 2017 roku według danych tymczasowych wyniosły w cenach bieżących 870,1 mld zł w eksporcie oraz 868,0 mld zł w imporcie.
Czytaj dalej
14
lut

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2017 roku

Dynamika realna PKB w IV kwartale 2017r. wg szybkiego szacunku wyniosła 105,1
Czytaj dalej
14
lut

Turyści w bazie noclegowej. Grudzień 2017 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
15
lut

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 r. w stosunku do grudnia 2017 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%)
Czytaj dalej
15
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 roku

Według wstępnych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 r. w stosunku do stycznia poprzedniego roku wyniósł 101,9.
Czytaj dalej
15
lut

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2017 roku

Według wstępnych danych pogłowie bydła w grudniu 2017 r. liczyło 6 035,5 tys. sztuk, i było wyższe o 1,1% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9%, i bydła dorosłego o 1,5%. Nieznaczne obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 0,3%
Czytaj dalej
15
lut

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2017 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń* w grudniu 2017 r. liczyło 11 897,6 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 7,1%.
Czytaj dalej
16
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 r. wyniosło 4588,58 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 roku

W styczniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,8% r/r i wyniosło 6186,6 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,3% r/r i wyniosło 4588,58 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2018 r. wyniosło 4588,54 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2017 r. i w drugim półroczu 2017 r.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2017 r. wyniosło 3731,13 zł, a w drugim półroczu 2017 r. wyniosło 3841,39 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Turystyka w Unii Europejskiej

Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w krajach UE nieprzerwanie wzrasta od 2009 r. i w 2016 r. osiągnęła wartość 3 053,8 mln. Udział noclegów udzielonych turystom zagranicznym wyniósł 48,6%.
Czytaj dalej
19
lut

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2018 roku

W styczniu 2018 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż w styczniu 2017 roku. Wzrosła natomiast znacznie liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
19
lut

Badania przedsiębiorstw niefinansowych - zeszyt metodologiczny

Informacje o źródłach danych wykorzystywanych w kwartalnych i rocznych badaniach przedsiębiorstw niefinansowych, a także o wynikach opracowywanych na podstawie tych badań i formach ich prezentacji. Zeszyt ten ma stanowić kompendium wiedzy dla osób wykorzystujących wyniki badań przedsiębiorstw niefinansowych, pomocne w ich analizie i interpretacji.
Czytaj dalej
20
lut

Rocznik Statystyczny Pracy 2017

Zmiany zachodzące na rynku pracy. Aktywność ekonomiczna ludności, pracujący, ruch zatrudnionych i wolne miejsca pracy, bezrobotni, warunki pracy (struktura czasu pracy, strajki, warunki na stanowisku pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane), koszty pracy, wynagrodzenia (fundusze wynagrodzeń i przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne i realne; wynagrodzenia wg stanowisk i zawodów, struktura pełnozatrudnionych wg wysokości wynagrodzenia).
Czytaj dalej
20
lut

Ceny produktów rolnych w styczniu 2018 roku

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego) w styczniu 2018 r. wyniósł 95,1 (tj. spadek o 4,9% m/m).
Czytaj dalej
20
lut

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w styczniu 2018 roku

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 8,6% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 9,3%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 34,7% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 2,0%.
Czytaj dalej
20
lut

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2018 roku

Według wstępnych danych w styczniu 2018 r. zarówno ceny produkcji sprzedanej przemysłu jak i produkcji budow-lano-montażowej były wyższe w porównaniu z grudniem 2017 r. o 0,1%
Czytaj dalej
20
lut

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2018 roku

Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych w styczniu br. wyniosła 107,7 w skali roku. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej było wyższe niż przed miesiącem, kiedy odnotowano wzrost o 5,2%, lecz niższe niż w styczniu 2017 r. (wzrost o 9,5%).
Czytaj dalej
20
lut

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2017 roku

Ceny produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2017 r. w stosunku do III kwartału 2017 r. wzrosły o 0,9%.
Czytaj dalej
21
lut

Koniunktura konsumencka. Luty 2018 roku

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie 6,2. W lutym 2018 r. obecne i przyszłe nastroje konsumenckie pozostały na podobnym poziomie jak w ubiegłym miesiącu.
Czytaj dalej
21
lut

Spółdzielnie socjalne w 2016 r.

W 2016 r. aktywnie działało 0,9 tys. spośród 1,4 tys. zarejestrowanych spółdzielni socjalnych. Największa ich część zlokalizowana była na terenie województwa wielkopolskiego (15%).
Czytaj dalej
22
lut

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2018 roku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w lutym 2018 r. wynosi 114,1 i kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem. Wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej od grudnia 2016 r.
Czytaj dalej
22
lut

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2017 roku

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2017 r. wyniosła 4145 zł.
Czytaj dalej
22
lut

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Grudzień 2017 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
23
lut

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
23
lut

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2018 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego
Czytaj dalej
23
lut

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2018 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
lut

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu. Stan w końcu stycznia 2018 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu stycznia 2018 r.
Czytaj dalej
23
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw czwarty kwartał 2017 roku

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w IV kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
23
lut

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - luty 2018

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
23
lut

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2018

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.
Czytaj dalej
23
lut

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2017 r.

Ludność aktywna zawodowo stanowiła w IV kwartale 2017 roku 56,2% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do III kwartału 2017 roku wskaźnik ten obniżył się o 0,5 p. proc., natomiast w odniesieniu do IV kwartału 2016 roku pozostał na zbliżonym poziomie (IV kw. 2016 r. – 56,3%).
Czytaj dalej
23
lut

Pracujący na własny rachunek

W II kwartale 2017 roku zbiorowość osób pracujących na własny rachunek liczyła 2882 tys. Stanowiła ona 17,5% ogółu osób pracujących w Polsce wg kryterium stosowanego w BAEL (16496 tys. osób).
Czytaj dalej
26
lut

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2017 rok

26
lut

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2017 roku

28
lut

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017

28
lut

Produkt krajowy brutto w czwartym kwartale 2017 roku

28
lut

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 roku

28
lut

Wiadomości Statystyczne nr 2/2018 (681)

28
lut

Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym 2016

Publikacje urzędów statystycznych

2
lut

4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem

Urząd Statystyczny w Gdańsku

4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem
Czytaj dalej
2
lut

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Działalność badawcza i rozwojowa jest kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Doceniając wagę rzetelnych statystyk dla wsparcia procesu kształtowania polityki naukowej oraz polityki innowacji, planowania celów i instrumentów interwencji publicznej kierujemy do Państwa publikację opracowaną przez zespół Ośrodka Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego.
Czytaj dalej
6
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja zawiera charakterystykę wielkości i struktury oraz działalności gospodarczej podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
Czytaj dalej
8
lut

Wynagrodzenia i ich struktura w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz ich wynagrodzenia. Struktura wynagrodzeń wg cech demograficznych i zawodowych.
Czytaj dalej
8
lut
9
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów i wybranych miast województwa podkarpackiego za grudzień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
14
lut

Bezrobotni zarejestrowani w dzielnicach Warszawy w końcu IV kwartału 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla dzielnic m.st. Warszawy
Czytaj dalej
16
lut

Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

W 2016 r. na terenie województwa łódzkiego badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła 1040 jednostek – spadek o 0,7% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy średnim wzroście w Polsce o 0,2%. Ponad połowa z nich (551) miała swoją siedzibę w Łodzi. Podmioty z łódzkiego stanowiły 4,0% wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w kraju, co plasuje łódzkie 8 miejscu wśród województw.
Czytaj dalej
16
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2017 r.
Czytaj dalej
16
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Dynamika podmiotów gospodarki narodowej. Podmioty gospodarki narodowej wg liczby pracujących, sektorów własności, w ujęciu terytorialnym, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ruch rejestracyjny podmiotów gospodarki narodowej.
Czytaj dalej
21
lut

22 lutego. Europejski Dzień Ofiar Przestępstw

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, m.st. Warszawy
Czytaj dalej
21
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Na koniec 2017 r. zarejestrowanych było 809369 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 2,7% więcej niż rok wcześniej. Ponad połowa jednostek (53,7%) miała swoją siedzibę w m.st. Warszawie. Najwięcej podmiotów (24,0%) zajmowało się handlem; naprawą pojazdów samochodowych, jednak największy wzrost w stosunku do 2016 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 9,0%). W ciągu całego 2017 r. na każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów przypadało 69 zlikwidowanych jednostek.
Czytaj dalej
23
lut

Działalność podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez Prezesa GUS.
Czytaj dalej
27
lut

Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2016

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
lut

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2018 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (styczeń 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lut

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - styczeń 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – styczeń 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego styczeń 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Rynek pracy w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Bezrobocie rejestrowane w końcu stycznia 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - styczeń 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim - stan w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w 2017 r. Stan w grudniu

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

28
lut

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
lut

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
lut

Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter