Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

9
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2017 roku

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2017 r. wyniosło 4220,69 zł.
Czytaj dalej
9
sier

Regiony Polski 2017

Folder zawierający charakterystykę zjawisk społeczno-gospodarczych w przekrojach terytorialnych, tempo zmian w ostatnich latach oraz relacje w stosunku do przeciętnych wielkości dla kraju.
Czytaj dalej
11
sier

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2017 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2017 r. w stosunku do czerwca 2017 r. wyniósł 99,8 (spadek cen o 0,2%).
Czytaj dalej
11
sier

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2017 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,2% (w tym towarów – o 0,4%, przy wzroście cen usług – o 0,4%).
Czytaj dalej
11
sier

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń czerwiec 2017 roku

W pierwszym półroczu 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 426 333,5 mln zł, a import 422 117,7 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4 215,8 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 12 831,6 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 7,3%, a import o 9,8%.
Czytaj dalej
11
sier

Transport - wyniki działalności w 2016 r.

Informacje o: rodzajach transportu, sieci komunikacyjnej (wg województw), taborze transportowym (wg rodzaju taboru) oraz pojazdach samochodowych zarejestrowanych (wg rodzaju pojazdów i województw), przewozach ładunków i pasażerów (wg rodzajów przewozów i kierunków komunikacji), przeładunkach w portach morskich (wg grup ładunków i portów) i lotniczych (wg portów), ruchu statków (wg portów i bander) i pasażerów (wg portów), ruchu samolotów i pasażerów w portach lotniczych (wg portów). Dane o przychodach, kosztach, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w transporcie. Informacje dotyczące: ruchu środków transportu na przejściach granicznych (granica wschodnia), wypadków drogowych oraz wybrane dane o transporcie w krajach UE.
Czytaj dalej
16
sier

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za drugi kwartał 2017 roku

W II kwartale 2017 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,4%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Czytaj dalej
16
sier

Turyści w bazie noclegowej. Czerwiec 2017 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
17
sier

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2017 r. wyniosło 4501,52 zł.
Czytaj dalej
17
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2017 r. wyniosło 4498,45 zł.
Czytaj dalej
17
sier

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2017 roku

W lipcu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5% r/r i wyniosło 6022,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,9% r/r i wyniosło 4501,52 zł.
Czytaj dalej
17
sier

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
18
sier

Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2017 r.

W lipcu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,8% (wobec wzrostu o 5,8% przed miesiącem oraz o 4,4% w lipcu 2016 r.). W porównaniu z czerwcem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1,2% (wobec wzrostu przed rokiem o 0,2%).
Czytaj dalej
18
sier

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lipcu 2017 roku

W lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,2% w porównaniu z lipcem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa - o 19,8%. W okresie styczeń - lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 3,2%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 10,6% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 13,8%.
Czytaj dalej
18
sier

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2017 roku

Według wstępnych danych w lipcu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 2,2% w porównaniu z lipcem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,3%. W okresie styczeń–lipiec 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,4% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. (kiedy notowano spadek - o 1,0%), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,3% (spadek w ub. roku - o 0,6%).
Czytaj dalej
18
sier

Budownictwo mieszkaniowe - lipiec 2017

W okresie siedmiu miesięcy 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
sier

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2017 r.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, liczba podmiotów nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych wg wybranych cech, np. form prawnych.
Czytaj dalej
21
sier

Ceny produktów rolnych w lipcu 2017 roku

W lipcu 2017 r., w skupie odnotowano spadek cen większości podstawowych produktów rolnych, wzrosły jedynie ceny żywca drobiowego i mleka. Natomiast na targowiskach utrzymał się wzrost cen większości podstawowych produktów rolnych, tańszy niż przed miesiącem był żywiec wołowy. Na przestrzeni roku na obu rynkach wzrosły ceny podstawowych produktów roślinnych i zwierzęcych. Niższe niż przed rokiem były w skupie ceny żywca wieprzowego i drobiowego, a na targowiskach ceny ziemniaków.
Czytaj dalej
21
sier

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2017 roku

Ceny produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2017 r. w stosunku do I kwartału 2017 r. wzrosły o 0,1%
Czytaj dalej
22
sier

Infografika - Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska

22
sier

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Czerwiec 2017 r.

22
sier

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń czerwiec 2017 r.

23
sier

Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2016 r.

23
sier

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2017 roku

24
sier

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lipcu 2017 r.

24
sier

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2017 roku

24
sier

Biuletyn Statystyczny Nr 7/2017

24
sier

Koniunktura konsumencka. Sierpień 2017 roku

24
sier

Ceny w gospodarce narodowej w 2016 roku

25
sier

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2016 roku

25
sier

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw drugi kwartał 2017 roku

25
sier

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2017 r.

28
sier

Wiadomości Statystyczne nr 8/2017 (675)

31
sier

Produkt krajowy brutto w drugim kwartale 2017 roku

31
sier

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2016 roku

31
sier

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2012-2015

31
sier

Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za sierpień 2017 r. (opracowanie eksperymentalne)

31
sier

Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2016 roku

31
sier

Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2017 roku

31
sier

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2017 roku

31
sier

Handel zagraniczny. I-XII 2016 r.

Publikacje urzędów statystycznych

9
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za czerwiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
11
sier

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie „Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2016 r.” zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wyniku budżetów jednostek samorządu terytorialnego ogółem, w tym gmin, powiatów, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Dane zaprezentowano według rodzajów i działów na tle roku poprzedniego, a w niektórych przypadkach także w odniesieniu do 2010 r.
Czytaj dalej
11
sier

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Zaprezentowane w opracowaniu dane dotyczą zmian ilościowych i jakościowych w stanie i strukturze populacji, a także takich zagadnień, jak: małżeństwa, separacje, rozwody, urodzenia, zgony, migracje ludności, które pozwalają zdiagnozować sytuację demograficzną województwa mazowieckiego w 2016 roku. Ponadto umożliwiają dokonanie analiz w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, np. dane o ludności według edukacyjnych i ekonomicznych grup wieku pozwalają określić oddziaływanie czynnika demograficznego na przyszłą sytuację w szkolnictwie, na rynku pracy, w sferze świadczeń emerytalno-rentowych.
Czytaj dalej
16
sier

Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowym źródłem informacji o jednostkach opieki zdrowotnej jest sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego. W formie sprawozdawczości badane są m.in. następujące podmioty: jednostki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ZD-3), jednostki ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej (ZD-4), apteki i punkty apteczne (ZD-5), żłobki (OD-1). Uwaga: Dane dotyczące przychodni i porad udzielonych w przychodniach prezentuje się łącznie z danymi o placówkach podległych resortom obrony narodowej i spraw wewnętrznych.
Czytaj dalej
18
sier

Młodzi w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Poniższa informacja sygnalna dotyczy osób młodych na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Dane pochodzą z uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za IV kwartał 2016 r. W opracowaniu przeprowadzono analizę sytuacji osób młodych, definiowanych jako osoby w wieku 15-29 lat, na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Ponadto scharakteryzowano ich według aktywności ekonomicznej z określeniem statusu na rynku pracy, poziomu wykształcenia, statusu zatrudnienia, wykonywanego zawodu czy przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
18
sier
25
sier

Warunki pracy w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
sier

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2017 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - lipiec 2017r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (za lipiec 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego lipiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (lipiec 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - lipiec 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego lipiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - lipiec 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Lipiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Statystyka Warszawy. Lipiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Rynek pracy w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Bezrobocie rejestrowane w końcu lipca 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - lipiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
sier

Warunki pracy w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego II kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - II kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w I półroczu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Pracujący w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego (II kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
sier

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie śląskim w latach 2014-2016

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
sier

Szkoły wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2016/2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - II kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
sier

Biuletyn statystyczny miasta Krakowa - II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego II kwartał 2017 roku

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
sier

Lublin w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
sier

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie lubelskim I półrocze 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I -II kwartał 2017r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego II kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – II kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - sierpień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Edukacja w województwie opolskim w roku szkolnym 2016/2017

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego (II kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
sier

Informator Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 2017/2018

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - II kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

1
sier

Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu i bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2016 roku

Państwowa Agencja Atomistyki

Opracowanie zawiera sprawozdanie z działalności urzędu oraz omówienie stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju w poprzednim roku. W raporcie przedstawiono zarówno potencjalne źródła zagrożenia radiacyjnego, jak i działania mające na celu kontrolę i ograniczenie narażenia radiacyjnego naszego społeczeństwa, a także oceniono wpływ różnych czynników na stan bezpieczeństwa radiacyjnego. Ponadto, omówiono szereg innych zagadnień należących do zakresu działalności Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i kierowanego przezeń urzędu.
Czytaj dalej
9
sier

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - czerwiec 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii. Publikacja dostępna tylko w wersji papierowej.
10
sier

Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Folder przedstawiający podstawowe informacje dotyczące sektora elektroenergetycznego i ciepłownictwa. Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu. Dostępny w wersji papierowej.
10
sier

Paliwa i energia

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Folder zawierający bilanse podstawowych nośników energii. Informacje przedstawione w jednostkach naturalnych i w jednostkach energii (PJ). Dostępny w wersji papierowej.
16
sier

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej, publikowane w formie tabeli i arkusza excelowego.
Czytaj dalej
18
sier

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - czerwiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego. Prezentuje dane dotyczące polityki zatrudnieniowej realizowanej w sektorze i jej wpływ na wyniki produkcyjne. W raporcie przedstawiane są również dane dotyczące przepracowanego czasu, nakładów na wynagrodzenia, jak też poziomu i struktury przeciętnego zatrudnienia i poziom przeciętnego wynagrodzenia. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
18
sier

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - czerwiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie realizowane jest na podstawie formularzy statystycznych: G - 09.5 – sprawozdanie o przychodach, koszach i wynikach z działalności górnictwa węgla kamiennego, G - 09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego, G - 09.8 – sprawozdanie o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
18
sier

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - czerwiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.4 – Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski. W raporcie w syntetyczny sposób przedstawiane są dane dotyczące cen oraz parametrów jakościowych węgla kamiennego importowanego/nabywanego wewnątrzunijnie na polski obszar celny. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
18
sier

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - czerwiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Sprawozdanie jest opracowywane na podstawie formularza statystycznego G - 09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla. Prezentuje efekty procesu wzbogacania urobku węglowego (w układzie miesięcznym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
18
sier

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - czerwiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym. Zawiera w formie tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji, sprzedaży i kaloryczności wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
18
sier

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - czerwiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie jest sporządzane na podstawie formularza statystycznego G - 09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym. Zawiera w formie opisowej i tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji i sprzedaży węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku w porównaniu do analogicznych okresów roku ubiegłego na poziomie sektora. Prezentuje wysokość cen zbytu węgla kamiennego do poszczególnych odbiorców w porównywalnych okresach. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
25
sier

Biuletyn ciepłownictwa - II kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

25
sier

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

25
sier

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

29
sier

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - lipiec 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

29
sier

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
sier

Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego - II kwartał 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce - II kwartał 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
sier

Informacja o realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
sier

Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski

31
sier

Raport o sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter