Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
czer

Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do IV kwartału 2016 r.

Zestaw tabel obrazujących niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do IV kwartału 2016 r.
Czytaj dalej
2
czer

Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2012-2016

Rachunki narodowe wg ESA 2010. Za pomocą mierników makroekonomicznych pokazane wyniki całokształtu działalności gospodarki w Polsce, w tym: wartość produktu krajowego brutto, elementy jego tworzenia i rozdysponowania.
Czytaj dalej
2
czer

Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych

W 2016 r. wystąpiła wyraźna poprawa sytuacji materialnej wszystkich grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych w Polsce. Gospodarstwa domowe osiągały wyższe dochody i ponosiły większe wydatki. Wzrosła nadwyżka dochodów nad wydatkami, co dało gospodarstwom domowym większe możliwości oszczędzania.
Czytaj dalej
5
czer

Wyniki produkcji roślinnej w 2016 roku

Wynikowy szacunek (po omłotach, wykopkach, zbiorach) ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych oraz produkcji z trwałych użytków zielonych.
Czytaj dalej
8
czer

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 1/2017

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i okresach narastających.
Czytaj dalej
9
czer

Budownictwo mieszkaniowe I kwartał 2017 roku

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej
9
czer

Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2017 roku

W końcu I kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 119,5 tys. i była wyższa niż w kwartale poprzednim o 41,5 tys., tj. o 53,2%.
Czytaj dalej
9
czer

Wyniki finansowe banków w pierwszym kwartale 2017 roku

Wyniki finansowe banków w okresie I-III 2017 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego1 w okresie I-III 2017 r. wyniósł 2,8 mld zł, tj. o 11,1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 6,3% i wyniosła 1 729,2 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 4,8% do 1 015,3 mld zł, a depozytów o 8,0% do 1 007,9 mld zł.
Czytaj dalej
12
czer

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń kwiecień 2017 roku

W okresie styczeń – kwiecień 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 278 841,0 mln zł, a import 275 604,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3 236,4 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 9 758,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 6,2%, a import o 9,0%.
Czytaj dalej
12
czer

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2017 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2017 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 0,1% i utrzymujących się na poziomie obserwowanym w kwietniu br. cenach towarów).
Czytaj dalej
12
czer

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2017 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2017 r. w stosunku do kwietnia 2017 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).
Czytaj dalej
13
czer

Energia 2017 (folder)

Folder zawierający podstawowe informacje dotyczące energii w 2016 r. w Polsce.
Czytaj dalej
19
czer

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2017 r. wyniosło 4390,99 zł.
Czytaj dalej
19
czer

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2017 r. wyniosło 4389,04 zł.
Czytaj dalej
19
czer

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2017 roku

W maju 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5% r/r i wyniosło 5990,4 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 5,4% r/r i wyniosło 4390,99 zł.
Czytaj dalej
19
czer

Budownictwo niemieszkaniowe w I kwartale 2017 r.

W I kwartale 2017r., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, nastąpił wzrost liczby nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania, natomiast spadła liczba nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
19
czer

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
20
czer

Nakłady i wyniki przemysłu w pierwszym kwartale 2017 r.

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
20
czer

Ceny produktów rolnych w maju 2017 roku

Na rynku rolnym w maju 2017 r., w skupie i na targowiskach w skali miesiąca, jak i w skali roku wzrosły ceny prawie wszystkich podstawowych produktów rolnych. Niższe niż przed rokiem były tylko ceny skupu owsa i żywca drobiowego a na targowiskach ceny ziemniaków.
Czytaj dalej
20
czer

Budownictwo mieszkaniowe - maj 2017

W okresie pięciu miesięcy 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
20
czer

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju 2017 roku

W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 9,1% w porównaniu z majem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa - o 8,4%. W okresie styczeń - maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 3,9%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 4,5% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 12,5%.
Czytaj dalej
20
czer

Budownictwo mieszkaniowe - tablice przeglądowe od 1991 roku

Tablice przeglądowe prezentujące miesięczne zestawienie danych dotyczących ilości mieszkań oddanych do użytkowania od 1991 r.
Czytaj dalej
20
czer

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2017 roku

Według wstępnych danych w maju 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 2,5% w porównaniu z majem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,4%.
Czytaj dalej
20
czer

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2017 r.

W maju br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej1 w cenach stałych w skali roku o 7,4% (wobec wzrostu o 6,7% przed miesiącem oraz o 4,3% w maju 2016 r.). W porównaniu z kwietniem br. sprzedaż detaliczna ukształtowała się na takim samym poziomie (wobec spadku przed rokiem o 0,7%).
Czytaj dalej
21
czer

Turyści w bazie noclegowej. Kwiecień 2017 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
22
czer

Koniunktura konsumencka. Czerwiec 2017 roku

Czerwiec 2017 r. przyniósł dalszą poprawę obecnych i przyszłych nastrojów konsumenckich. Oba wskaźniki syntetyczne osiągnęły najwyższe wartości w historii badania.
Czytaj dalej
22
czer

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Kwiecień 2017 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
23
czer

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2016 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 292,9 mld zł (wzrost o 3,0% w stosunku do roku poprzedniego). W 2016 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 30,0 mld zł (o 20,1 mld zł więcej niż rok wcześniej). Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 256,2 mld zł (o 2,0%). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2,4 mld zł (wzrost o 17,2%). Wynik finansowy netto TFI wyniósł 0,5 mld zł i był niższy o 6,1% niż przed rokiem.
Czytaj dalej
23
czer

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2016 roku

W 2016 r. badaniem zostało objęte 54 podmioty prowadzące działalność faktoringową. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 16,6% i wyniosła 192 738 mln zł. Z usług faktoringowych skorzystało 14 806 klientów, tj. o 20,0% więcej niż rok wcześniej.
Czytaj dalej
23
czer

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2017 roku

W czerwcu dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury.
Czytaj dalej
23
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2005-2015

Globalne i sektorowe wskaźniki efektywności energetycznej (70), ich analiza, wyjaśnienia metodologiczne, definicje pojęć. Wskaźniki stanowią narzędzie dla oceny trendów w obszarze efektywności energetycznej w skali makro, jak i w poszczególnych obszarach gospodarki, umożliwiają dokonywanie ocen skutków działań i programów w zakresie efektywności energetycznej.
Czytaj dalej
23
czer

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016 r.

W 2016 r. odnotowano znaczący spadek zasięgu ubóstwa skrajnego oraz ubóstwa relatywnego. W 2016 r. w ubóstwie skrajnym żyło prawie 5% osób (wobec niecałych 7% w 2015 r.), a w ubóstwie relatywnym – nieco mniej niż 14% osób (wobec niecałych 16% w 2015 r.). Obserwowane w 2016 r. ograniczenie rozmiarów ubóstwa skrajnego oraz relatywnego dotyczyło zdecydowanej większości analizowanych grup ludności, w tym wszystkich grup społeczno-ekonomicznych.
Czytaj dalej
26
czer

Biuletyn Statystyczny Nr 5/2017

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
26
czer

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2017 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto – z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Czytaj dalej
26
czer

Popyt na pracę w 2016 roku

Liczba pracujących osób oraz liczba i struktura wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych. Informacje o zlikwidowanych miejscach pracy.
Czytaj dalej
26
czer

Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2017 r.

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy...
Czytaj dalej
26
czer

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu maja 2017 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu maja 2017 r.
Czytaj dalej
26
czer

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2017 roku

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL...
Czytaj dalej
26
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2017 roku

W I kwartale 2017 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 61,7 mln, z tego 37,6 mln dotyczyło cudzoziemców (60,9%), a Polaków 24,1 mln (39,1%).
Czytaj dalej
26
czer

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją - maj 2017 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
26
czer

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2017

Rozpoczęte na przełomie lat 80-tych i 90-tych przemiany gospodarcze wymagały wdrożenia nowych narzędzi statystycznych służących do obserwacji i opisu zjawisk ekonomicznych. Jednym z nich był test koniunktury wykorzystywany z dużym powodzeniem w wielu krajach do diagnozowania i krótkookresowego prognozowania sytuacji gospodarczej.
Czytaj dalej
27
czer

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2017 roku

28
czer

Wiadomości Statystyczne nr 6/2017 (673)

30
czer

Turystyka w 2016 roku

30
czer

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2016 roku

30
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2017 r.

30
czer

Poland Quarterly Statistics No. 1/2017

30
czer

Handel zagraniczny. I-XII 2016 r.

30
czer

Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

30
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2011-2015

Publikacje urzędów statystycznych

2
czer

Przegląd Statystyczny Warszawy. I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje dotyczące: geografii, meteorologii i środowiska, demografii, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, cen, rynku pracy, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i działalności kulturalnej oraz finansów. Ponadto porównania międzynarodowe Warszawy z wybranymi miastami i stolicami Europy.
Czytaj dalej
2
czer

5 czerwca. Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i Warszawy
Czytaj dalej
2
czer

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
2
czer

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa dolnośląskiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
2
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacja zawiera dane dotyczące Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, finanse przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwo publiczne. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Wrocławia w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski.
Czytaj dalej
8
czer

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja zawiera wyniki wiosennej oceny stanu upraw w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
13
czer

Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Źródło informacji stanowiły wyniki przeprowadzonych w 2016 r. badań z zakresu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zużycia nawozów mineralnych lub chemicznych oraz wapniowych, wynikowego szacunku plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych oraz pogłowia zwierząt gospodarskich.
Czytaj dalej
14
czer

14 czerwca. Światowy Dzień Krwiodawstwa

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i województw.
Czytaj dalej
21
czer

Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów oraz pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje dane dotyczące użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów i pogłowia zwierząt gospodarskich w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2016 r. Dla lepszego zobrazowania sytuacji w rolnictwie, Kujawsko-Pomorskie zaprezentowano na tle kraju i innych województw. Opracowanie wzbogacono kolorowymi mapami i wykresami.
Czytaj dalej
22
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja prezentuje podstawowe informacje statystyczne o stanie i strukturze ludności, małżeństwach, ruchu naturalnym oraz migracjach. Dane zaprezentowano w przekroju terytorialnym według podregionów, powiatów i gmin.
Czytaj dalej
22
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacje o wysokości przychodów i kosztów, wynikach finansowych charakteryzujących kondycję finansową podmiotów gospodarczych, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz aktywa obrotowe i wybrane źródła finansowania.
Czytaj dalej
22
czer

Turystyka w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
27
czer

Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
czer

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2017 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - maj 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (za maj 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego maj 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (maj 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - maj 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego maj 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - maj 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Statystyka Warszawy. Maj 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Rynek pracy w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Bezrobocie rejestrowane w końcu maja 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - maj 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w maju 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Rolnictwo w województwie świętokrzyskim w latach 2015 i 2016

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
czer

Piecza zastępcza, placówki wsparcia dziennego oraz zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
czer

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Zmiany demograficzne w województwie wielkopolskim w latach 2010–2015

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim (I kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

1
czer

Raport o stabilności systemu finansowego

Narodowy Bank Polski

Przedstawienie wyników analiz stabilności systemu finansowego w Polsce, w tym oceny jego odporności na ewentualne zaburzenia. Opis najważniejszych uwarunkowań działalności instytucji finansowych w Polsce, ocena stabilności sektora bankowego i niebankowych instytucji finansowych.
9
czer

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - kwiecień 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii.
12
czer

Biuletyn ciepłownictwa - I kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Informacje statystyczne o produkcji ciepła zużywanego na cele grzewcze i technologiczne oraz dystrybucji ciepła przez przedsiębiorstwa ciepłownicze w podziale na grupy wytwórców: elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie i ciepłownie niezawodowe, przedsiębiorstwa produkcyjno-dystrybucyjne i ciepłownie zawodowe. Ponadto informacje o kosztach wytwarzania ciepła (w biuletynie za IV kw.), cenach i sprzedaży ciepła oraz cenach zakupu węgla energetycznego przez producentów ciepła. Przekroje: województwa, działy PKD, nośniki energii. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
12
czer

Informacja o świadczeniach pieniężnych z FUS oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zestawienie informacji miesięcznych o świadczeniobiorcach i świadczeniach wypłacanych przez ZUS prezentowanych w ciągu czasowym, poczynając od grudnia roku poprzedniego. Podstawowe dane dotyczące liczby, kwoty wypłat i przeciętnych wysokości świadczeń pozwolą śledzić na bieżąco zmiany zachodzące w tym zakresie.
Czytaj dalej
13
czer

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej, publikowane w formie tabeli i arkusza excelowego.
Czytaj dalej
16
czer

Sytuacja w elektroenergetyce - I kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Informacje statystyczne dot. produkcji i zużycia energii elektrycznej w kraju. Dane techniczno-ekonomiczne dot. wykorzystania mocy, wskaźników określających sprawność realizowanych przemian energetycznych oraz dane ekonomiczno-finansowe o przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej, kosztach jej dostarczania do odbiorców i cenach sprzedaży. Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu. Dostępna w wersji papierowej.
20
czer

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - kwiecień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego. Prezentuje dane dotyczące polityki zatrudnieniowej realizowanej w sektorze i jej wpływ na wyniki produkcyjne. W raporcie przedstawiane są również dane dotyczące przepracowanego czasu, nakładów na wynagrodzenia, jak też poziomu i struktury przeciętnego zatrudnienia i poziom przeciętnego wynagrodzenia.Opracowanie dostępne w wersji papierowej.
20
czer

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - kwiecień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie realizowane jest na podstawie formularzy statystycznych: G - 09.5 – sprawozdanie o przychodach, koszach i wynikach z działalności górnictwa węgla kamiennego, G - 09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego, G - 09.8 – sprawozdanie o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego. Opracowanie dostępne w wersji papierowej.
20
czer

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - kwiecień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.4 – Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski. W raporcie w syntetyczny sposób przedstawiane są dane dotyczące cen oraz parametrów jakościowych węgla kamiennego importowanego/nabywanego wewnątrzunijnie na polski obszar celny.Opracowanie dostępne w wersji papierowej.
20
czer

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - kwiecień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Sprawozdanie jest opracowywane na podstawie formularza statystycznego G - 09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla. Prezentuje efekty procesu wzbogacania urobku węglowego (w układzie miesięcznym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego.Dostępne w wersji papierowej.
20
czer

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym. Zawiera w formie tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji, sprzedaży i kaloryczności wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku.Dostępne w wersji papierowej.
20
czer

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - kwiecień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie jest sporządzane na podstawie formularza statystycznego G - 09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym. Zawiera w formie opisowej i tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji i sprzedaży węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku w porównaniu do analogicznych okresów roku ubiegłego na poziomie sektora. Prezentuje wysokość cen zbytu węgla kamiennego do poszczególnych odbiorców w porównywalnych okresach. Dostępne w wersji papierowej.
23
czer

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zestawienie informacji miesięcznych o świadczeniobiorcach i świadczeniach wypłacanych przez ZUS prezentowanych w ciągu czasowym, poczynając od grudnia roku poprzedniego. Podstawowe dane dotyczące liczby, kwoty wypłat i przeciętnych wysokości świadczeń pozwolą śledzić na bieżąco zmiany zachodzące w tym zakresie.
26
czer

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Raport zawiera dane o stopie bezrobocia rejestrowanego oraz o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, w tym w wybranych grupach. Prezentuje dane o liczbie bezrobotnych według profilów pomocy oraz objętych aktywnymi programami rynku pracy, w tym w ramach nowych form wprowadzonych nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m.in. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia), a także o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej.
29
czer

Informacja o zasobach węgla kamiennego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
czer

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - maj 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

29
czer

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
czer

Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

30
czer

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii - I kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

30
czer

Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
czer

Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
czer

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
czer

Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2016 roku

Ministerstwo Zdrowia

30
czer

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

30
czer

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

30
czer

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

30
czer

Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu wydane w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

30
czer

Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

30
czer

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

30
czer

Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2016 r. z powodu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

30
czer

Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do góry

Newsletter