Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia w latach 2011-2021

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.10.2021

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2021 (w tys.)*

Rok/Miesiąc
Year/Month 
Styczeń
January
Luty
February
Marzec
 March
Kwiecień
April
Maj
May
Czerwiec
June
Lipiec
July
Sierpień
August
Wrzesień
September
Październik
October
Listopad
November
Grudzień
December
2011 1963,0 1977,0 1988,2 1982,6 1972,3 1961,4 1956,3 1953,9 1957,8 1963,0 1966,6 1972,5
2012 1981,3 1994,0 2002,6 2011,5 2026,1 2041,2 2050,4 2063,4 2078,5 2095,0 2111,4 2127,2
2013 2143,3 2155,1 2172,0 2190,3 2192,1 2191,7 2190,5 2184,4 2182,2 2177,8 2168,9 2146,7
2014 2114,1 2082,8 2052,5 2024,9 2002,2 1985,8 1964,6 1937,7 1906,0 1872,1 1844,4 1817,2
2015 1793,9 1773,4 1754,5 1738,7 1715,0 1685,0 1656,0 1630,7 1608,5 1587,9 1570,1 1555,6
2016 1541,6 1529,3 1511,6 1490,1 1469,2 1445,7 1420,5 1399,8 1381,3 1365,4 1347,1 1328,6
2017 1307,4 1282,8 1254,6 1230,7 1213,2 1197,0 1186,6 1177,4 1162,4 1114,9 1094,1 1076,8
2018 1061,1 1047,8 1037,0 1025,6 1013,4 1004,7 998,8 991,8 984,0 977,3 972,9 966,1
2019 957,8 947,5 936,3 924,5 915,5 908,2 900,6 893,3 883,8 875,8 870,3 865,8
2020 864,3 859,6 866,6 951,8 1020,7 1061,2 1063,3 1061,0 1061,4 1059,9 1053,0 1046,0
2021 1024,6 1030,3 1029,6 1038,6 1033,8 1024,1 1006,9 988,8 968,6      

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyrównana sezonowo w latach 2011-2021 (w %)*

Rok/Miesiąc
Year/Month 
Styczeń
January
Luty
February
Marzec
 March
Kwiecień
April
Maj
May
Czerwiec
June
Lipiec
July
Sierpień
August
Wrzesień
September
Październik
October
Listopad
November
Grudzień
December
2011 12,3 12,5 12,5 12,5 12,4 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,4 12,4
2012 12,4 12,5 12,6 12,6 12,6 12,7 12,8 12,9 12,9 13,0 13,2 13,3
2013 13,4 13,4 13,5 13,7 13,6 13,7 13,6 13,5 13,5 13,5 13,5 13,3
2014 13,1 13,0 12,8 12,7 12,6 12,4 12,3 12,1 12,0 11,8 11,6 11,4
2015 11,2 11,1 10,9 10,9 10,8 10,6 10,4 10,2 10,1 10,0 9,8 9,7
2016 9,6 9,5 9,4 9,2 9,2 9,0 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,2
2017 8,0 7,9 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,2 7,0 6,9 6,6 6,5
2018 6,4 6,3 6,3 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0 5,9 5,9 5,9 5,8
2019 5,7 5,7 5,6 5,5 5,4 5,5 5,4 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2
2020 5,2 5,1 5,2 5,7 6,1 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
2021 6,1 6,2 6,1 6,2 6,1 6,2 6,1 5,9 5,8      

*Dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych, w związku z odnowieniem modeli do wyrównań sezonowych


Częstotliwość publikacji: miesięczna

Definicje pojęć: 

Bezrobotni zarejestrowani

Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę, która ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego, jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest to osoba niepełnosprawna—zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącą się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej) lub szkół wyższych w systemie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi włączeniami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie.

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Jest to procentowy udział bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Stopę bezrobocia podaje się z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (będących składową cywilnej ludności aktywnej zawodowo) wyszacowanych na podstawie wyników spisów.

Okres obserwacji: dane miesięczne

Dostępny szereg czasowy: styczeń 2011  - wrzesień 2021

Przekrój: Polska

Wyjaśnienia metodologiczne:

Wyrównanie sezonowe przeprowadzane jest metodą bezpośrednią, tj. oddzielnie dla poszczególnych zmiennych, przy pomocy procedury TRAMO/SEATS w ramach pakietu JDEMETRA+.

Wyrównanie sezonowe polega na eliminacji efektów sezonowych (coroczne, regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym), a w przypadku szeregów których mogą dotyczyć efekty kalendarzowe i efekt dni roboczych (efekty wynikające z układu kalendarza i zmienności liczby dni roboczych niemające charakteru sezonowego) – eliminacji także tych efektów.

Źródło danych, zestaw danych, gestor:  GUS

Dostępne formaty plików: xlsx, csv

Do góry

Newsletter