Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyjaśnienie dotyczące liczby mieszkańców Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.10.2014

Wyjaśnienie dotyczące liczby mieszkańców Polski

Główny Urząd Statystyczny prowadząc badania statystyczne ludności Polski stosuje się do międzynarodowych zasad i metodologii ustalanych w systemie ONZ i uzgodnionych z Eurostatem - urzędem statystycznym Unii Europejskiej. Wszystkie informacje statystyczne z zakresu demografii podawane przez Eurostat pochodzą z GUS, jedynie prognozy demograficzne i parametry trwania życia opracowywane są niezależnie przez GUS i Eurostat.

Liczbę ludności Polski oblicza się metodą bilansową. Punktem wyjścia jest liczba ludności wynikająca z ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego. Dodaje się do niej liczbę urodzeń i odejmuje liczbę zgonów w badanym okresie, zgodnie z rejestrami urzędów stanu cywilnego. W bilansie ludności Polski ogółem uwzględnia się ponadto saldo migracji zagranicznych na pobyt stały1) określone na podstawie badań GUS, opartych na zasobach biur ewidencji ludności.

Według stanu na 1 stycznia 2014 r. liczba ludności Polski wynosiła 38 495 659 osób. Takie same dane publikuje Eurostat w zakładce Demography (t_pop) pod adresem:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1

Wielkość ta obejmuje wszystkie osoby, które w dniu 1 stycznia 2014 r. były stałymi mieszkańcami Polski. W liczbie tej ujmowane są również te osoby, które przebywają czasowo za granicą, ale zachowały stałe zameldowanie w Polsce. Okres czasowego pobytu poza Polską może wynosić zarówno kilka tygodni jak i kilka lat. Nie są natomiast ujmowani imigranci przebywający w Polsce czasowo, czyli osoby, które przybyły z zagranicy i przebywają w Polsce, ale nie zameldowały się na pobyt stały (nie posiadają takiego prawa).

Niektóre krajowe media przedstawiły liczby zaczerpnięte z prowadzonego przez GUS reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) jako szacunki Eurostatu dotyczące liczby ludności Polski, zarzucając niezgodność tych danych z oficjalnymi danymi GUS.

W zakładce Labour Market Eurostat prezentuje liczbę ludności objętą badaniem BAEL:

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_act_q&lang=en

Szacunek ten, pokazujący liczbę ludności wynoszącą 36 568 100 osób, ma charakter techniczny i dotyczy liczby osób wchodzących w skład gospodarstw domowych. Liczba ta nie obejmuje zatem osób bezdomnych, osób zamieszkałych w gospodarstwach zbiorowych, tj. hotelach pracowniczych, domach studenckich, internatach, bursach, domach opieki społecznej itp., dodatkowo nie są ujęci także ci członkowie gospodarstw domowych, którzy przebywają czasowo za granicą co najmniej 12 miesięcy. W związku z tym liczba ludności, na którą uogólnia się wyniki badania reprezentacyjnego BAEL jest z podanych wyżej powodów mniejsza od bilansów demograficznych obejmujących całą zbiorowość mieszkańców Polski. Dane dla innych krajów prezentowane przez Eurostat w zakładce Labour Market również wykazują znacznie niższe wielkości niż liczby ludności dla tych krajów podane w zakładce Demography.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wejściem w życie w grudniu 2013 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady2) kraje Unii Europejskiej są zobowiązane do przekazania (w terminie do końca 2014 roku) danych o liczbie ludności rezydującej, tj. uwzględniającej długookresowe migracje zagraniczne - co oznacza, że osoby przebywające za granicą przez co najmniej 12 miesięcy nie będą ujmowane w bilansie, natomiast uwzględnieni (włączeni) zostaną imigranci przebywający w Polsce przez taki okres.

Informujemy ponadto, że kraje członkowskie UE – wypełniając zobowiązania wynikające z art. 4 wspomnianego rozporządzenia PE i Rady – przekazały w sierpniu br. na potrzeby ustalania większości kwalifikowanej (QMV) w Radzie UE liczbę ludności uwzględniającą kryterium 12 miesięcy nieobecności/przebywania. Szacowana liczba ludności Polski według stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. wyniosła 38 018 tys. i została przytoczona przez Eurostat pod adresem:

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_urespop&lang=en.


1) Uwzględnienie salda migracji polega na dodaniu liczby osób, które po przyjeździe z zagranicy zameldowały się w Polsce na pobyt stały i odjęciu liczby osób, które wymeldowały się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę.

2) Rozporządzenie PE i Rady nr 1260/2013  z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii. Szczegółowy zakres danych zawiera Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian danych.


Do góry

Newsletter