Logo Główny Urząd Statystyczny

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (DZ. U. z 2015 r. poz. 1676) do stosowania od dnia 1 stycznia 2016 r., w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzającym, w ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej, do dnia 31 grudnia 2016 r. stosuje się równolegle Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

 Do celów:
1) opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
2) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej - do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) została opracowana na potrzeby statystyki, może stanowić także podstawę wykazów grupowań, względnie konkretnych wyrobów i usług, stosowanych przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, jak również organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów materiałowych, towarowych itp. narzędzi ewidencyjnych.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest klasyfikacją produktów (wyrobów i usług pochodzenia krajowego oraz z importu). Jest klasyfikacją siedmiopoziomową. Struktura klasyfikacji oparta jest na Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w U.E - NACE Rev. 2 oraz Klasyfikacji Produktów wg Działalności (CPA Rev.2.1).

Dla pierwszych czterech poziomów PKWiU 2015 przyjęto (analogicznie jak w CPA Rev.2.1) jako kryterium podziału produktów ich pochodzenie zdefiniowane przez PKD 2007 (NACE Rev.2). Na poziomach piątym i szóstym ("kategorie" i "podkategorie") w PKWiU 2015 przyjęto podział produktów określony na tych samych poziomach co w europejskiej klasyfikacji produktów wg działalności (CPA), przejmując również z tej klasyfikacji pięcio- i sześciocyfrowe symbole oraz ich nazwy. Grupowania siódmego poziomu stworzone zostały dla potrzeb wyłącznie krajowych. Zakres rzeczowy większości grupowań obejmujących wyroby jest określony zakresem rzeczowym odpowiednich pozycji Nomenklatury Scalonej (CN).

PKWiU 2015


W dniu 28 grudnia 2017 r. ogłoszony został tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 2453). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2017 r. Zmiany dotyczą sekcji P Edukacja oraz przedłużenia do dnia 31 grudnia 2018 r. stosowania do celów podatkowym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. poz. 1293 z późn. zm.). W dniu 29 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone również zarządzenie nr 14 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmieniające zarządzenie w sprawie kluczy powiązań PKWiU 2008 - PKWiU 2015 i PKWiU 2015 - PKWiU 2008 (Dz. Urz. GUS poz. 57).

W dniu 28 grudnia 2018 r. ogłoszony został tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2440). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i dotyczy przedłużenia stosowania do celów podatkowych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2008 r., do dnia 31 grudnia 2019 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

W dniu 31 grudnia 2019 r. ogłoszony został tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 2554). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 r. i dotyczy przedłużenia stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2008 r., do celów:
- opodatkowania podatkiem od towarów i usług - do dnia 31 marca 2020 r.
- opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej - do dnia 31 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 2554)

W dniu 30 marca 2020 r. ogłoszony został tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 556). Rozporządzenie dotyczy przedłużenia stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2008. , do celów:
- opodatkowania podatkiem od towarów i usług - do dnia 30 czerwca 2020 i wchodzi w życie z dniem 31 marca 2020 r.
- opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie przypadków, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i lit. g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), załączniku nr 15 do tej ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 tej ustawy - do dnia 31 grudnia 2020 r. i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 556)