Logo Główny Urząd Statystyczny

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC), zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych.

Klasyfikacja ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych na czterech poziomach, tj. sekcji, działów, grup i klas. Zachowuje ona zgodność w zakresie symboliki oraz nazewnictwa grupowań z rozwiązaniami przyjętymi w klasyfikacji CC.

PKOB przyjmuje z CC objaśnienia dotyczące zakresu przedmiotowego poszczególnych klas.

PKOB służy potrzebom statystyki działalności budowlanej, sporządzania sprawozdań budowlanych, spisów budowli i mieszkań, statystyki cen obiektów budowlanych oraz rachunków narodowych. Ponadto klasyfikacja służy do klasyfikowania obiektów budowlanych. Może być ona stosowana w trakcie zmiany zastosowania, renowacji, wyburzania, modernizacji obiektu budowlanego.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316). W 2002 roku zostały wprowadzone zmiany do klasyfikacji rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego (Dz. U. Nr 18, poz. 170).

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) zastąpiła Klasyfikację Obiektów Budowlanych wprowadzoną zarządzeniem Prezesa GUS z dnia 25 października 1989 r.