Logo Główny Urząd Statystyczny

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD 2004)

PKD została opracowana na podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej Unii Europejskiej - NACE, wprowadzonej rozporządzeniami Rady nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. (OJ nr L 293 z 24.10.1990 r.), z późniejszymi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 761/93 z dnia 24 marca 1993 r. (OJ Nr L 83 z 03.04.1993 r.) oraz Nr 29/2002 z dnia 19 grudnia 2001 r. (OJ nr L 6 z 10.01.2002 r.).

W związku z powyższym PKD zachowuje pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową z klasyfikacją NACE Rev. 1.1

PKD jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno - gospodarczej jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).
 
PKD jest podstawą systemu klasyfikacji gospodarczych i społecznych, do której nawiązują inne klasyfikacje, a zwłaszcza Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. PKD ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, tj. sekcji i podsekcji, działów, grup, klas i podklas. Klasyfikacja działalności stosowana jest m.in. do:

  • klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego, urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON - wg rodzaju prowadzonej przez nie działalności,
  • przedstawiania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy,
  • zestawiania dynamicznych szeregów dla potrzeb ekonomicznej analizy rozwoju gospodarczego,
  • opracowywania bilansów gospodarki narodowej, w tym zintegrowanych rachunków narodowych,
  • sporządzania porównań międzynarodowych,
  • zestawiania informacji statystycznych, odpowiednio porównywalnych z innymi krajami.
Rodzaje działalności określane są jako: przeważające, drugorzędne, pomocnicze.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) klasyfikacja PKD 2004 stosowana była do dnia 31 grudnia 2009 r.

ZASADY METODYCZNE

SCHEMAT KLASYFIKACJI

PKD WYJAŚNIENIA

POWIĄZANIE PKD* - PKD 2004

* Jest to wydanie Polskiej Klasyfikacji Działalności z 1997 r. z późn. zm