Logo Główny Urz±d Statystyczny

Klasyfikacja ¦rodków Trwałych (K¦T)

Klasyfikacja ¦rodków Trwałych (K¦T) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów maj±tku trwałego służ±cym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.

W Klasyfikacji ¦rodków Trwałych za podstawow± jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element maj±tku trwałego spełniaj±cy okre¶lone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i ¶wiadczenia usług. Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczych obiekt, tzw. obiekt zbiorczy, którym może być np. zespół przewodów ruroci±gowych lub zespół latarni jednego typu użytkowanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla, zespoły komputerowe itp.

Klasyfikacja ¦rodków Trwałych stosowana jest w sprawozdawczo¶ci statystycznej i w ewidencji księgowej ¶rodków trwałych.

Klasyfikacja ¦rodków Trwałych (K¦T) została wprowadzona rozporz±dzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 242,poz.1622).

Aktualna Klasyfikacja ¦rodków Trwałych (K¦T) zast±piła Klasyfikację ¦rodków Trwałych (K¦T) wydan± rozporz±dzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z póĽn. zmianami).

Klasyfikacja ¦rodków Trwałych (K¦T) - podstawa prawna wraz z klasyfikacj±