Logo Główny Urząd Statystyczny

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Statystyczny w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-12-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej dostepnoscusldz@stat.gov.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Urzędu na adres: sekretariatUSlodz@stat.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Statystyczny w Łodzi powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Suwalskiej 29. Budynek składa się z dziewięciu pięter.

Do holu głównego z zewnątrz prowadzą schody, po prawej stronie schodów udostępniono podjazd dla wózków inwalidzkich. Dojście do budynku jest utwardzone o obniżonych krawężnikach.

Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Budynek Urzędu Statystycznego w Łodzi jest w znacznym zakresie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na parterze po prawej stronie od wejścia znajduje się sala obsługi klienta, do której prowadzą drzwi przesuwne wyposażone w czujniki ruchu umożliwiające automatyczne otwieranie. W sali obsługi znajdują się także obniżone blaty ułatwiające dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze holu głównego, po lewej stronie od wejścia, za portiernią.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku zainstalowano dwie windy pasażerskie, które nie są wyposażone w drzwi przesuwne.

Budynek pozbawiony jest progów utrudniających poruszanie się na wózkach inwalidzkich, a także wyposażony jest w dostatecznie szerokie drzwi prowadzące na poszczególne piętra urzędu, umożliwiające swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością.

Podczas wizyty w Urzędzie i jego oddziałach możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonej wizyty. W Urzędzie Statystycznym w Łodzi osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Pani Katarzyna Klimczak tel. 42 683 91 92, e-mail: sekretariatUSLDZ@stat.gov.pl.

Korzystanie z pomocy tłumacza w urzędzie jest bezpłatne tylko dla osoby uprawnionej.

Do budynku Urzędu Statystycznego można wejść z psem asystującym.