Analiza obejmuje badanie powiązań handlowych (głównie eksport) Polski i wybranych krajów UE z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Punktem wyjścia jest przebieg podstawowych procesów gospodarczych w tych krajach. Ujęto także informacje o transporcie w przewozach międzynarodowych. W prezentowanej notatce oprócz głównego tematu – wymiany handlowej – poruszone zostały elementy statystyki społecznej, tj. obywatele Ukrainy w Polsce czy osoby korzystające z bazy noclegowej w Polsce, przyjezdne z tych krajów.

W notatce wykorzystano dane z polskiej i międzynarodowej statystyki publicznej oraz baz danych instytucji międzynarodowych. Dane obejmują lata 2004-2013 oraz wstępne i częściowe dane za rok 2014.

Ekspozycja gospodarki Polski nie jest głęboka, choć większa niż średnio w UE. Krajami UE najbardziej związanymi handlowo z Rosją, Ukrainą i Białorusią są Litwa, Łotwa i Estonia.

W notatce przedstawiono także wstępne wyniki analizy sytuacji polskich przedsiębiorstw - eksporterów do Rosji.

Szersze opracowanie tej tematyki przewidywane jest w drugiej połowie bieżącego roku, kiedy dostępne będą pełne dane statystyczne za rok 2014.

Notatka informacyjna została przygotowana w ramach prac studialnych GUS.