Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki monitorujące

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Zestaw wskaźników dostępny na portalu http://strateg.stat.gov.pl

Strategia Rozwoju Kraju

Strategia została zastąpiona Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju (SKR) dla której wskaźniki znajdują się na portalu http://strateg.stat.gov.pl

Wskaźniki Strategii Europa 2020

Zestaw wskaźników dostępny na portalu http://strateg.stat.gov.pl

Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju

Wskaźniki służące do monitorowania realizacji celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej.

Eurowskaźniki - PEEI

Eurowskaźniki służą do opisania bieżącej sytuacji makroekonomicznej Unii Europejskiej, strefy euro oraz poszczególnych krajów członkowskich. Wykorzystuje się je m.in. do analiz cykli koniunkturalnych. Eurowskaźniki obejmują następujące obszary:

1. bilans płatniczy (balance of payments),
2. badania gospodarcze i konsumenckie (business and consumer surveys),
3. ceny konsumpcyjne (Consumer prices),
4. handel zagraniczny (external trade),
5. przemysł, handel i usługi (industry, trade and services),
6. rynek pracy (labour market),
7. wskaźniki monetarne i finansowe (monetary and financial indicators),
8. rachunki narodowe (national accounts).

W celu umożliwienia decydentom prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej i monetarnej z zestawu Eurowskaźników wydzielonych zostało 21 najważniejszych, tzw. PEEI (Principal European Economic Indicators), czyli Podstawowych Europejskich Wskaźników Gospodarczych. Są one wykorzystywane do analizy zachodzących procesów gospodarczych, sytuacji na rynku pracy, kształtowania się cen w strefie euro oraz w Unii Europejskiej, tj. zjawisk i procesów, które mają szczególne znaczenie dla polityki gospodarczej i pieniężnej.

Polska statystyka spełnia standardy unijne i systematycznie zasila bazę PEEI danymi w wymaganym przez Eurostat zakresie.

Wskaźniki krótkookresowe (STS – Short-Term Statistics)

Statystyki krótkookresowe stanowią zestaw wskaźników gospodarczych obliczanych za okresy trwające krócej niż rok (miesiąc i kwartał) dotyczący czterech głównych obszarów gospodarek europejskich: przemysłu, budownictwa, handlu detalicznego, napraw i usług.

W skład STS wchodzi 8 (spośród 21 ogółem) wskaźników uznawanych za główne europejskie wskaźniki gospodarcze (tzw. PEEI – Principal European Economic Indicators). Do wskaźników tych zalicza się: produkcję przemysłową, ceny produkcji przemysłowej na rynku krajowym, ceny importu w przemyśle, produkcję w budownictwie, pozwolenia na budowę, obrót w handlu detalicznym i naprawach, obrót w pozostałych usługach oraz ceny produkcji w sektorze usług.

Obowiązek przesyłania przez kraje członkowskie Unii Europejskiej statystyk krótkoterminowych wprowadzono Rozporządzeniem Rady (WE) NR 1165/98, które określa także sposób zbierania, poziom szczegółowości, metody przetwarzania oraz przesyłania danych.

Do góry

Newsletter