Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.05.2018

Rok

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
w złotych
2018 4 132      
2017 4 424 4 014 4 097 4 145
2016 4 177 4 063 3 976 4 000
2015 3 926 4 066 3 961 3 925
2014 4 129 4 141 3 880 3 984
2013 4 019 3 879 3 975 4 228
2012 4 130 4 103 3 915 3 837
2011 3 797 3 819 3 988 3 829
2010 4 372 4 433 4 657 3 979
2009 3 895 3 924 3 783 3 964
2008 2 970 3 186 3 478 3 631
2007 2 683 2 650 3 041 2 890
2006 2 560 2 445 2 557 2 619
2005 2 505 2 336 2 528 2 388
2004 2 412 2 562 2 386 2 195
2003 2 071 2 332 2 117 2 432
2002 2 400 2 400 2 484 2 330
2001 2 350 2 490 2 700 2 500
2000 2 245 2 280 2 300 2 300
1999 1 960 2 150 2 200 2 220
1998       1 930


Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości) 

Dziennik Urzędowy GUS - komunikat Prezesa GUS – w terminie 50 do 60 dni po kwartale, dla którego wskaźnik jest wyliczony, tj.: 20-28 lutego – za IV kwartał poprzedniego roku, 20-31 maja – za I kwartał bieżącego roku, 20-31 sierpnia – za II kwartał bieżącego roku i 20-30 listopada – za III kwartał bieżącego roku


Sposób i cel obliczania

Wskaźnik ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania ustalany jest na podstawie nakładów poniesionych przez inwestorów na budowę wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych - patrz opis metodologiczny. Wyliczany jest on wyłącznie dla celów określonych w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z dnia 30 listopada 1995 r. - tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1779 (art.3b, ust. 4) z późniejszymi zmianami) oraz wykorzystywany jest także w odwołujących się do niego innych ustawach - patrz opis metodologiczny. Nie może być więc wykorzystywany jako cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania - oferowana na rynku mieszkaniowym - lub do analiz takich cen.

Począwszy od II kwartału 2002 r. wskaźnik ten jest ogłaszany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym GUS; wcześniej, kolejno: przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i Prezesa Narodowego Banku Polskiego - w Monitorze Polskim (dostępnym na stronie www.lex.com.pl)

Opis metodologiczny

Zgodnie z ustawą, na mocy której ogłaszany jest wskaźnik, przez cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku (mieszkalnego) rozumie się przeciętne dla całego kraju nakłady poniesione przez inwestorów na budowę wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, wyznaczone jako średnia ważona powierzchnią użytkową budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w poszczególnych województwach.

W ustalaniu wskaźnika uwzględnia się nakłady poniesione na budowę nowych budynków mieszkalnych (innych niż jednorodzinne) przez inwestorów innych niż indywidualni. Pod pojęciem inwestorów indywidualnych rozumie się inwestorów budujących budynki mieszkalne na własne potrzeby oraz kościoły i związki wyznaniowe. Wartość nakładów to wszystkie koszty poniesione od początku realizacji do momentu oddania budynku do użytkowania.

Dane o nakładach poniesionych na budowę nowych budynków mieszkalnych, ich powierzchni użytkowej, liczbie mieszkań (w tym wykańczanych przez przyszłych użytkowników) i ich powierzchni użytkowej, oraz dane o dacie rozpoczęcia i zakończenia budowy budynku i jego lokalizacji przekazywane są przez inwestorów na formularzu o symbolu B-09. Badanie to jest badaniem obowiązkowym.


Pojęcia związane

• Nakłady poniesione na budowę nowych budynków mieszkalnych oddawanych do użytkowania

Nakłady na budowę budynku dotyczą wszystkich kosztów poniesionych od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia budowy. Nakłady te winny obejmować wszystkie poniesione koszty kubaturowe i pozakubaturowe związane z realizacją budynku możliwe do rozliczenia w momencie przekazania do użytku. W przypadku przekazania budynku do wykończenia mieszkań przez przyszłych użytkowników, wykazuje się wartość kosztów poniesionych do momentu przekazania budynku. W kosztach budowy uwzględnia się: koszty nabycia działki budowlanej (tj. cenę nabycia, opłatę z tytułu wieczystego użytkowania poniesione przez inwestora, a także opłaty notarialne oraz wieczystoksięgowe), koszty przygotowania działki budowlanej i uzbrojenia zewnętrznego - koszty adiacenckie, koszty wzniesienia budynku - konstrukcji budowlanych, koszty urządzeń technicznych i instalacji budynku, urządzeń budowlanych związanych z budynkiem (urządzeń zapewniających możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki) - służących do ogólnego korzystania, dodatkowe koszty budowy, takie jak: inwestorskie, planowania przestrzennego, dokumentacji, ekspertyz i doradztwa projektowego, opłaty związane z zawarciem umów notarialnych i wpisów do księgi wieczystej, nadzoru, kierowania budową i rozliczania robót, koszty finansowania, tj. uzyskania kredytu i spłaty odsetek. W kosztach budowy uwzględnia się też podatek VAT naliczony i zapłacony w związku z realizacją danej inwestycji budowlanej w przypadku, gdy nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu od podatku VAT należnego.

Do 2000 r. pojęcie określane jako "wartość kosztorysowa budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania".


Akty prawne, na mocy których ogłaszany jest wskaźnik:

Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1779 (art. 3b, ust.. 4) z późniejszymi zmianami.

 

Akty prawne odwołujące się do wskaźnika:

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U. 1995 r. Nr 86 poz. 433 z późniejszymi zmianami

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 149 z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Dz. U. z 2013 poz. 1304


GUS nie udziela informacji w sprawie sposobu wykorzystania wskaźnika ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego do uzyskania zwrotu podatku VAT za materiały budowlane. W powyższej sprawie należy zwrócić się do urzędu skarbowego.
 

Osoby udzielające informacji:

Janusz Kobylarz
Izabella Włosińska
GUS - Departament Przemysłu
nr tel. (0 22) 608-37-67
e-mail
e-mail

Do góry

Newsletter