Rezydenci (ludność rezydująca) to kategoria stanu ludności opracowana na potrzeby statystyk międzynarodowych przy zastosowaniu kryteriów międzynarodowej definicji zamieszkania ludności (usual residence population).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dn. 20.12.2013 r. - w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii.

Definicja:

Ludność rezydująca to ogół osób mieszkających/przebywających na danym terenie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Do rezydentów danej jednostki administracyjnej zalicza się wszystkie osoby mieszkające lub zamierzające mieszkać w tej jednostce nie krócej niż 1 rok. Oznacza to, że w liczbie rezydentów danej jednostki administracyjnej ujęci są:

  • stali mieszkańcy (osoby tam zameldowane lub stale mieszkające bez zameldowania) z wyjątkiem tych mieszkańców, którzy wyjechali na okres co najmniej 12 miesięcy do innego miejsca w kraju lub za granicę,
  • osoby przybyłe z innego miejsca w kraju lub z zagranicy (imigranci bez karty stałego pobytu) na okres co najmniej 12 miesięcy.

Podstawą opracowania bilansu rezydentów są wyniki spisu powszechnego z 2011 r., a źródłem informacji w latach pospisowych - dane z rejestrów administracyjnych o urodzeniach, zgonach oraz długookresowych (definitywnych i czasowych - trwających co najmniej 12 miesięcy) migracjach wewnętrznych i zagranicznych (bilans nie uwzględnia migracji nieudokumentowanych i nielegalnych).

Uwaga:

Dane o liczbie i strukturze ludności prezentowane przez GUS do tej pory w publikacjach i udostępniane w bazach dotyczą ludności opracowanej według kryteriów krajowej definicji zamieszkania - będą one nadal prezentowane i upowszechniane na potrzeby krajowe.

W przypadku prezentowania danych o ludności według międzynarodowej definicji zamieszkania (usual residence) fakt ten będzie zaznaczany określeniem ‘rezydenci’ lub ‘ludność rezydująca’.