Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje ogólne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

Inicjalny zasób RSI oparto o ogólny opis systemów informacyjnych gromadzony w latach ubiegłych przez GUS, od gestorów systemów informacyjnych. Zebrane w tym trybie informacje prezentowane są również w BIP GUS w zakładce Działalność Statystyki Publicznej http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/polska-statystyka-publiczna/. Prezentowany obecnie opis systemów dotyczy stanu na koniec 2014 roku.

Pełny zakres informacyjny - zgodny ze strukturą RSI - przygotowano dla systemów:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  • Centralny Rejestr Płatników Składek
  • Centralny Rejestr Ubezpieczonych

Głównego Urzędu Statystycznego

  • Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej - REGON
  • Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju - TERYT

Ministerstwa Finansów

  • Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

  • Rejestr Kościołów i Innych Związków Wyznaniowych

Ministerstwa Gospodarki

  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

  • Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PESEL

Opisy pozostałych systemów zostały sporządzone według stanu z 2013  r. Pełny opis kolejnych systemów zgodny ze strukturą informacyjną RSI będzie stopniowo aktualizowany i uzupełniany przez gestorów systemów, a następnie prezentowany na stronach RSI.

Do tego celu przygotowano specjalistyczną aplikację internetową.

Czym jest Repozytorium Standardów Informacyjnych?

Repozytorium Standardów Informacyjnych  jest bazą wiedzy, obejmującą metadane o systemach informacyjnych administracji publicznej.

RSI to ustrukturyzowany i zorganizowany zasób informacji. Oferuje użyteczne narzędzie do gromadzenia, aktualizacji, udostępniania oraz analizy informacji o systemach informacyjnych administracji publicznej oraz do uzgadniania standardów informacyjnych.

Jak standard informacyjny zdefiniowano w RSI?

Standard informacyjny to wprowadzona w drodze porozumienia przez grupę jednostek administracji publicznej norma stanowiąca zobowiązanie do stosowania w prowadzonych systemach informacyjnych ustalonych standardów np.: identyfikatorów, klasyfikacji.

Jakie systemy opisuje RSI?

Systemy informacyjne administracji publicznej, tj. systemy zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji przez organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego, inne instytucje rządowe, organy rejestrowe i Narodowy Bank Polski, prowadzone w oparciu o przepisy kompetencyjne lub inne akty prawne związane bezpośrednio z wykonywaniem zadań statutowych.

Dlaczego zbudowano RSI?

Rozwijające się technologie informacyjne i komunikacyjne przyczyniają się do  powstawania nowych zasobów danych, budowy nowych rejestrów przez administrację publiczną, tworzenia nowych standardów informacyjnych. Z drugiej strony stale ograniczany budżet na badania statystyczne powoduje konieczność szerszego wykorzystywania w statystyce publicznej jako źródeł danych istniejących zasobów danych administracyjnych.

Wdrażanie w statystyce publicznej nowych źródeł danych spowodowało konieczność opracowania systemu zarządzania metadanymi o systemach informacyjnych administracji publicznej.

Działania GUS związane z budową RSI wpisują się w działania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, objęte Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa z listopada 2013 r., ustanowionym w drodze uchwały Rady Ministrów. Zgromadzenie w jednym miejscu wiedzy na temat zasobów informacyjnych różnych jednostek administracji publicznej, obejmującej zakres danych, przyjętą metodologię, definicje cech informacyjnych, stosowane klasyfikacje i identyfikatory oraz udostępnienie jej wszystkim zainteresowanym umożliwi lepsze wykorzystywanie danych administracyjnych przez inne jednostki, co przyczyni się do podniesienia jakości systemu informacyjnego Państwa, do zwiększenia interoperacyjności systemów.

Zgromadzone w RSI informacje stanowią podstawę do oceny jakości i badania spójności systemów informacyjnych administracji publicznej z punktu widzenia użyteczności dla statystyki publicznej jako źródeł danych.

Do góry

Newsletter