Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
gru

Ruszył Portal API GUS

Z wielką przyjemnością oddajemy do użytku Portal API GUS api.stat.gov.pl. Witryna kieruje do produktów statystyki publicznej, umożliwiając automatyczne pobieranie danych z zasobów TERYT, REGON i BDL. API to mechanizm pozwalający na automatyzację komunikacji między systemami oraz tworzenie nowych rozwiązań programowych na bazie danych dostępnych w API REGON, API TERYT i API BDL. W Portalu znajduje się opis projektu i zasobów wraz z przykładami wykonywania żądań z API.
Czytaj dalej
3
gru

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do września 2018 r.

Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce.
Czytaj dalej
5
gru

Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń

Opracowanie zawiera definicje podstawowych pojęć stosowanych w statystyce rynku pracy oraz wynagrodzeń, wraz z komentarzem. W opracowaniu zamieszczono również przykłady obliczania najważniejszych wskaźników, ujętych w badaniach statystycznych, jak i wyznaczanych na podstawie wyników tych badań.
Czytaj dalej
7
gru

Wypadki przy pracy w okresie styczeń - wrzesień 2018 r. - dane wstępne

W okresie styczeń - wrzesień 2018 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 55288 osób i była o 1,5% mniejsza niż w analogicznym okresie ub. roku.
Czytaj dalej
7
gru

Wyniki finansowe banków w okresie pierwszy-trzeci kwartał 2018 roku

Wynik finansowy netto sektora bankowego za trzy kwartały 2018 r. wyniósł 11,6 mld zł, tj. o 10,8% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Suma bilansowa banków wzrosła o 6,9% i wyniosła 1 867,9 mld zł. Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 4,0% do kwoty 1 084,8 mld zł, a depozytów o 7,5% do 1 095,5 mld zł.
Czytaj dalej
7
gru

Budownictwo niemieszkaniowe w trzecim kwartale 2018 roku

W I-III kwartale 2018 r. odnotowano zwiększenie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, liczby nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania oraz zmniejszenie ich łącznej powierzchni użytkowej1. Spadła liczba nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia, natomiast odnotowano wzrost ich powierzchni użytkowej.
Czytaj dalej
7
gru

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON listopad 2018

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
10
gru

Popyt na pracę w III kwartale 2018 roku

W końcu III kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 157,2 tys. i była mniejsza niż w końcu II kwartału o 7,5 tys., tj. o 4,6%.
Czytaj dalej
10
gru

Budownictwo mieszkaniowe I-III kwartał 2018 roku

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej
11
gru

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2018 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – październiku br. wyniosły w cenach bieżących 776,6 mld zł w eksporcie oraz 790,1 mld zł w imporcie.
Czytaj dalej
12
gru

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2018

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
12
gru

Nakłady i wyniki przemysłu w I–III kwartale 2018 r.

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
13
gru

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014-2018

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez członków tych gospodarstw w wieku od 16 do 74 lat. Porównanie wyników badania na tle krajów UE.
Czytaj dalej
14
gru

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 r. w stosunku do października 2018 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).
Czytaj dalej
14
gru

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen towarów – o 0,2% i spadku cen usług – o 0,4%). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,3% (w tym towarów – o 1,4% i usług – o 0,9%).
Czytaj dalej
14
gru

Zużycie paliw i nośników energii w 2017 roku

Prezentacja danych dotyczących zużycia wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego, ciepła i energii elektrycznej.
Czytaj dalej
14
gru

Gospodarka materiałowa w 2017 roku

Bilanse krajowe wybranych materiałów, zużycie i zapasy wybranych materiałów, wskaźniki udziału importu i eksportu, udział zużycia krajowego w rozchodzie, obrót odpadami nadającymi się do recyklingu w ujęciu ilościowym.
Czytaj dalej
17
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 roku

17
gru

Handel zagraniczny 2018 Polska w Unii Europejskiej

18
gru

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2018 roku

18
gru

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2018 roku

18
gru

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2018 roku

18
gru

Życie religijne w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018

18
gru

Praca a obowiązki rodzinne

18
gru

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2018 roku

19
gru

Koniunktura konsumencka. Grudzień 2018 roku

19
gru

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w listopadzie 2018 roku

19
gru

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2018 roku

20
gru

Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2014-2016

20
gru

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2018 roku

20
gru

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 roku

20
gru

Ceny produktów rolnych w listopadzie 2018 roku

20
gru

Świadczenia na rzecz rodziny w 2017 roku

20
gru

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2017 roku

21
gru

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w listopadzie 2018 r.

21
gru

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2018 roku

21
gru

Biuletyn Statystyczny Nr 11/2018

21
gru

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2018 r.

21
gru

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - grudzień 2018

21
gru

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Październik 2018 r.

21
gru

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku

21
gru

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym-trzecim kwartale 2018 roku

21
gru

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2018 roku

27
gru

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2018 roku

28
gru

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 roku

28
gru

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 roku

28
gru

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018

28
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015-2017

28
gru

Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2018 roku

28
gru

Wiadomości Statystyczne nr 12/2018 (691)

28
gru

Wybrane zagadnienia rynku pracy (liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem, samozatrudnieni, umowy zlecenia, o dzieło). Dane za 2017 rok

28
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2018

28
gru

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2017 roku

28
gru

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2013-2017

28
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2018

28
gru

Monitoring banków 2017

28
gru

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2017

31
gru

Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2017 roku

31
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1-3 kwartale 2018 r.

31
gru

Rocznik Statystyczny Województw 2018

31
gru

Mienie gmin i powiatów w latach 2015-2017

31
gru

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2017)

31
gru

Ochrona środowiska - zeszyt metodyczny

31
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 roku

31
gru

Ochrona przyrody - zeszyt metodyczny

31
gru

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 roku

Publikacje urzędów statystycznych

3
gru

Rynek pracy w województwie opolskim w latach 2012-2017

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie stanowi źródło informacji o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego.
Czytaj dalej
4
gru

Przegląd Statystyczny Warszawy. III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje dotyczące: geografii, meteorologii i środowiska, demografii, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, cen, rynku pracy, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i działalności kulturalnej oraz finansów. Ponadto porównania międzynarodowe Warszawy z wybranymi miastami i stolicami Europy.
Czytaj dalej
6
gru

Poznań - biuletyn statystyczny (III kwartał 2018)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
7
gru

Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2017
Czytaj dalej
10
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za październik 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
13
gru

Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2016 r. wartość produktu krajowego brutto (PKB) wytworzonego w Polsce wyniosła 1861112 mln zł w cenach bieżących i w porównaniu z 2015 r. zwiększyła się o 3,4%, a licząc w cenach stałych – o 3,1%. W województwie wielkopolskim wartość PKB kształtowała się na poziomie 183778 mln zł, co w skali roku oznacza wzrost odpowiednio o 4,1% (w cenach bieżących) i o 3,5% (w cenach stałych).
Czytaj dalej
14
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.
Czytaj dalej
14
gru

Potencjał społeczno-gospodarczy powiatów w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie zawiera zestaw informacji charakteryzujących sytuację demograficzną oraz społeczno-gospodarczą powiatów w województwie opolskim. Oceny potencjału społeczno-gospodarczego poszczególnych jednostek szczebla powiatowego dokonano na podstawie danych statystycznych z zakresu m.in. ludności, rynku pracy, wynagrodzeń, infrastruktury komunalnej i mieszkań, produkcji sprzedanej przemysłu oraz finansów publicznych. Prezentowane kategorie przedstawiono w relacji do 2010 r. i przeciętnych wielkości dla województwa. W celu oceny zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych powiatów wykorzystano metodę porządkowania liniowego obiektów opartą na mierniku syntetycznym.
Czytaj dalej
17
gru

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

17
gru

Region Warszawski Stołeczny w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

19
gru

Ceny detaliczne wybranych towarów - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

20
gru

Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

20
gru

Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2014-2016

Urząd Statystyczny w Katowicach

20
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie małopolskim w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

20
gru

Województwo Zachodniopomorskie 2018 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Szczecinie

21
gru

Województwo Podlaskie 2018 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Białymstoku

21
gru

Województwo opolskie 2018 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Opolu

21
gru

Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w latach 2010 i 2016

Urząd Statystyczny w Warszawie

21
gru

Boże Narodzenie. Ceny detaliczne wybranych towarów

Urząd Statystyczny w Warszawie

21
gru

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2018

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

21
gru

Województwo Dolnośląskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2018

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

27
gru

Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
gru

Biuletyn Statystyczny Szczecina III kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
gru

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2018 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
gru

Województwo pomorskie 2018 – podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
gru

Rocznik statystyczny województwa pomorskiego 2018

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
gru

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
gru

Przemysł i działalność innowacyjna w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2018

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
gru

Województwo Śląskie 2018 – Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
gru

Województwo Małopolskie 2018 - Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim III kw 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (III kwartał 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
gru

Statystyka Łodzi 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
gru

Województwo Łódzkie 2018 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - grudzień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
gru

Województwo Wielkopolskie 2018 – Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
gru

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
gru

Warunki życia ludności w województwie zachodniopomorskim w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Grudzień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
gru

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
gru

Leśnictwo i ochrona środowiska w województwie lubuskim w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie lubuskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2018

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2018

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
gru

Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2018

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
gru

Województwo Lubelskie 2018. Podregiony, powiaty, gminy.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
gru

Przemiany na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. Społeczeństwo. Gospodarka. Infrastruktura.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie lubelskim w latach 2013-2017

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
gru

Produkt krajowy brutto w województwie lubelskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
gru

Rozwój miast na obszarze pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego w XXI wieku

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
gru

Województwo łódzkie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
gru

Łódź w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
gru

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2018 - Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2018

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2018

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Województwo Mazowieckie - Podregiony, Powiaty, Gminy 2018

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2018

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Mienie gmin i powiatów w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

12
gru

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej.
17
gru

Ocena stanu środowiska polskich obszarów morskich Bałtyku na podstawie danych monitoringowych z roku 2017 na tle dziesięciolecia 2007-2016

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

Publikacja zawiera ocenę stanu wód przejściowych i przybrzeżnych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną oraz ocenę wód morza otwartego zgodnie z Ramową Dyrektywą ws. Strategii Morskiej wykonane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
17
gru

Sytuacja w elektroenergetyce

Ministerstwo Energii

Informacje statystyczne dot. produkcji i zużycia energii elektrycznej w kraju. Dane techniczno-ekonomiczne dot. wykorzystania mocy, wskaźników określających sprawność realizowanych przemian energetycznych oraz dane ekonomiczno-finansowe o przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej, kosztach jej dostarczania do odbiorców i cenach sprzedaży. Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu.
20
gru

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - listopad 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

21
gru

Wyniki pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku – dane za rok 2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

21
gru

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

27
gru

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
gru

Nowotwory złośliwe w Polsce w 2016 roku

Centrum Onkologii – Instytut, Krajowy Rejestr Nowotworów

28
gru

Raport syntetyczny ze stacji EMEP w Polsce za 2017 r.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

28
gru

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych w 2017 r. Zestawienia statystyczne

Ministerstwo Zdrowia

28
gru

Szczepienia ochronne w Polsce w 2017 roku

Ministerstwo Zdrowia

28
gru

Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 roku

Ministerstwo Zdrowia,

28
gru

Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania

Ministerstwo Zdrowia, Zakład Centrum Monitorowania i Analiz Stan

28
gru

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

31
gru

Zanieczyszczenie hałasem w latach 2012-2017 w świetle badań Inspekcji Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

31
gru

Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu – za 2017 rok

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

31
gru

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

31
gru

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
gru

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

31
gru

Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

Do góry

Newsletter