Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
marz

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017

Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje przedstawiające sytuację dochodową w rolnictwie.
Czytaj dalej
7
marz

Jak korzystamy z Internetu? - 2017

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez członków tych gospodarstw w wieku 16-74 lat. Porównanie wyników badania na tle krajów UE.
Czytaj dalej
7
marz

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON luty 2018

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
8
marz

Popyt na pracę w czwartym kwartale 2017 roku

W końcu IV kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 117,8 tys. i była niższa niż w III kwartale o 13,4 tys., tj. o 10,2%.
Czytaj dalej
9
marz

Budownictwo mieszkaniowe I-IV kwartał 2017 roku

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej
9
marz

Budownictwo niemieszkaniowe w 2017 r.

W 2017 r. liczba nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania oraz ich powierzchnia użytkowa była większa niż w 2016 r. Zmniejszyła się natomiast liczba budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz ich powierzchnia użytkowa.
Czytaj dalej
9
marz

Wolontariat w 2016 r.

Publikacja „Wolontariat w 2016 r.” prezentuje wyniki badania, którego celem był pomiar społecznego oraz ekonomicznego znaczenia pracy dobrowolnie i niezarobkowo świadczonej poza własnym gospodarstwem domowym.
Czytaj dalej
12
marz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2018 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu br. wyniosły w cenach bieżących 69,4 mld zł w eksporcie oraz 71,4 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 2,0 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 1,9 mld zł. W porównaniu ze styczniem 2017 roku eksport spadł o 0,4%, a import wzrósł o 5,3%.
Czytaj dalej
15
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 r.

Według ostatecznych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 r. w stosunku do grudnia 2017 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).
Czytaj dalej
15
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 r. w stosunku do stycznia 2018 r. wyniósł 99,8 (spadek cen o 0,2%).
Czytaj dalej
15
marz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (w tym towarów – o 0,3%, przy utrzymujących się na tym samym poziomie cenach usług). W porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,4% (w tym usług – o 2,3% i towarów – o 1,0%).
Czytaj dalej
16
marz

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
16
marz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2018 roku

W lutym 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% r/r i wyniosło 6197,0 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,8% r/r i wyniosło 4599,72 zł.
Czytaj dalej
16
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2018 r. wyniosło 4599,72 zł.
Czytaj dalej
16
marz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2018 r. wyniosło 4599,68 zł.
Czytaj dalej
16
marz

Badanie koniunktury gospodarczej - zeszyt metodologiczny

Prezentacja metodologii jakościowego badania koniunktury gospodarczej - wielkości i zasad doboru próby, organizacji badania, tematycznego zakresu ankiet, zasad tworzenia i obliczania wskaźników koniunktury gospodarczej.
Czytaj dalej
19
marz

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lutym 2018 roku

W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,4% w porównaniu z lutym ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa - o 31,4%. W okresie styczeń - luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 8,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,2%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 32,3% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 1,6%.
Czytaj dalej
19
marz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-luty 2018 roku

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 2018 r. oddano do użytkowania 29576 mieszkań, tj. o 10,0% więcej niż przed rokiem (kiedy odnotowano wzrost o 7,5%).
Czytaj dalej
19
marz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2018 roku

Według wstępnych danych w lutym 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,3% niższe w porównaniu ze styczniem 2018 r. Wyższe natomiast były ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,1%.
Czytaj dalej
19
marz

Informator o badaniach i opracowaniach dotyczących obszarów transgranicznych

Informator zawierający ogólne informacje o prowadzonych badaniach obszarów przygranicznych oraz prezentujący opracowania i raporty poświęcone tej tematyce.
Czytaj dalej
19
marz

Turyści w bazie noclegowej. Styczeń 2018 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
20
marz

Ceny produktów rolnych w lutym 2018 roku

21
marz

Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym 2018 r.

21
marz

Koniunktura konsumencka. Marzec 2018 roku

21
marz

Wypadki przy pracy w 2017 roku

21
marz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-grudzień 2017 roku

22
marz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2018 roku

23
marz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2018 r.

23
marz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lutym 2018 roku

23
marz

Biuletyn Statystyczny Nr 2/2018

23
marz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - marzec 2018

23
marz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Styczeń 2018 r.

23
marz

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-XII 2017 roku

26
marz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2017 roku

27
marz

Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

27
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2017 roku

28
marz

Wiadomości Statystyczne nr 3/2018 (682)

29
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2017 roku

30
marz

Poland Quarterly Statistics No. 4/2017

30
marz

Nauka i technika w 2016 roku

30
marz

Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2017 roku

30
marz

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2014 roku

30
marz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2017 roku

30
marz

Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2016 roku

Publikacje urzędów statystycznych

1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego IV kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa śląskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego IV kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - IV kwartał 2017 r.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – IV kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
1
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I-IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacja zawiera dane dotyczące Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, finanse przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwo publiczne. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Wrocławia w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa dolnośląskiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
5
marz

Portret statystyczny obszarów funkcjonalnych w województwie opolskim w latach 2005-2016

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja przedstawia statystyczną charakterystykę obszarów funkcjonalnych utworzonych w województwie opolskim. Opracowanie zawiera analizę porównawczą z zastosowaniem wskaźników syntetycznych w celu oceny czynników determinujących warunki życia na tych obszarach.
Czytaj dalej
7
marz

Przegląd Statystyczny Warszawy. IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje dotyczące: geografii, meteorologii i środowiska, demografii, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, cen, rynku pracy, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i działalności kulturalnej oraz finansów. Ponadto porównania międzynarodowe Warszawy z wybranymi miastami i stolicami Europy.
Czytaj dalej
7
marz

Infografika - Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
7
marz

Infografika - Dzień Kobiet - 8 marca

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
8
marz

Kobiety w województwie lubelskim

Urząd Statystyczny w Lublinie

Czytaj dalej
8
marz

Kobiety w województwie mazowieckim

Urząd Statystyczny w Warszawie

Z okazji 100-ej rocznicy Dekretu Urząd Statystyczny w Warszawie, chcąc wyrazić uznanie dla roli kobiet jaką odgrywają w życiu społecznym i gospodarczym kraju, przedstawia opinii publicznej opracowanie pt. „Kobiety w województwie mazowieckim”.
Czytaj dalej
8
marz

Turystyka w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
8
marz

Infografika - Dzień Statystyki Polskiej

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
8
marz
9
marz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim wg stanu w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

9
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za styczeń 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
21
marz

Infografika - Światowy Dzień Lasu - 21 marca

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

26
marz

Województwo małopolskie w 100-letniej historii GUS

Urząd Statystyczny w Krakowie

26
marz

Biuletyn Statystyczny Szczecina IV kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
marz

Historia Krakowa w liczbach

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
marz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2018 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (luty 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - marzec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - luty 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Marzec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Statystyka Warszawy. Luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Rynek pracy w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim, 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
marz

Nauka, technika i innowacyjność w województwie łódzkim w latach 2010-2016

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I -IV kwartał 2017r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
marz

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
marz

Mazowiecki i Warszawski stół wielkanocny. Ceny detaliczne wybranych towarów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim, 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
marz

Warunki życia ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
marz

Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim IV kw 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie lubelskim, 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (IV kwartał 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim, 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
marz

Województwo mazowieckie w nowym podziale statystycznym

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w Rejestrze REGON w województwie lubuskim, 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

12
marz

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Ministerstwo Energii. Agencja Rynku Energii SA.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dotyczące mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. Publikacja dostępna tylko w wersji papierowej.
20
marz

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - luty 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
27
marz

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
marz

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
marz

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii.Agencja Rynku Energii S.A.

30
marz

Rynek pracy w Polsce

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
marz

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
marz

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

30
marz

Raport o inflacji

Narodowy Bank Polski

30
marz

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

30
marz

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

30
marz

Raport NBP o inflacji

Narodowy Bank Polski

30
marz

Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

Do góry

Newsletter