Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
wrz

Kultura w 2017 roku

Sieć i działalność instytucji kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną: teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych, kin, muzeów i instytucji paramuzealnych, bibliotek publicznych, naukowych, fachowych i pedagogicznych, galerii sztuki oraz centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic.
Czytaj dalej
4
wrz

Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2018 roku - dane wstępne.

W I półroczu 2018 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 37007 osób i była o 5,3% mniejsza niż w ub. roku. Zmalała również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 3,07 w I półroczu 2017 r. do 2,81 w I półroczu 2018 r.
Czytaj dalej
4
wrz

Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2017 r.

W 2017 r. objęto badaniem 105 podmiotów zajmujących się windykacją1. Nominalna wartość ogółem wszystkich wierzytelności obsługiwanych przez te podmioty, według stanu na koniec 2017 r., wyniosła 91,6 mld zł.
Czytaj dalej
6
wrz

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2017 roku

W 2017 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych: żywiec rzeźny ogółem – 6857,3 tys. ton, wzrost w stosunku do 2016 r. o 3,6%, mleko – 13304,6 mln litrów, tj. o 3,4% więcej niż w 2016 r., jaja kurze – 10998,2 mln sztuk, tj. wzrost o 3,8% do poprzedniego roku.
Czytaj dalej
6
wrz

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON sierpień 2018

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
7
wrz

Wyniki finansowe banków w pierwszym półroczu 2018 roku

Wynik finansowy netto sektora bankowego w I półroczu 2018 r. wyniósł 7,8 mld zł, tj. o 16,6% więcej niż w analogicznym okresie ub. r. Suma bilansowa wzrosła o 6,1% i wyniosła 1 845,6 mld zł. Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 4,2% do 1 071,8 mld zł, a depozytów o 6,7% do kwoty 1 076,0 mld zł.
Czytaj dalej
7
wrz

Budownictwo niemieszkaniowe w drugim kwartale 2018 roku

W I półroczu 2018 r. odnotowano zmniejszenie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, liczby nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania oraz zwiększenie łącznej powierzchni użytkowej. Spadła również liczba nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia, natomiast odnotowano wzrost ich powierzchni użytkowej.
Czytaj dalej
10
wrz

Popyt na pracę w drugim kwartale 2018 roku

W końcu II kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 164,7 tys. i była większa niż w końcu I kwartału o 12,3 tys., tj. o 8,1%.
Czytaj dalej
10
wrz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 2/2018

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
10
wrz

Budownictwo mieszkaniowe I-II kwartał 2018 roku

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej
12
wrz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2018 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego1 w styczniu – lipcu br. wyniosły w cenach bieżących 530,3 mld zł w eksporcie oraz 537,4 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 7,1 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 3,4 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 4,7%, a import o 6,9%.
Czytaj dalej
12
wrz

Nakłady i wyniki przemysłu w I-II kwartale 2018 roku

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
12
wrz

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2016 r.

Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według zawodów za 2016 rok.
Czytaj dalej
12
wrz

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce w 2017 r.

Liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce systematycznie rośnie. W 2017 r. wydano ich 235,6 tys. Było to o 108,2 tys. więcej niż w 2016 r. oraz 196,5 tys. więcej niż w 2012 r. Coraz więcej zezwoleń na pracę udzielanych jest we wszystkich województwach. Wydawane są one najczęściej dla obywateli Ukrainy.
Czytaj dalej
13
wrz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2018 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 0,5% i spadku cen towarów – o 0,3%). W porównaniu z analo¬gicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,0% (w tym towarów – o 2,1% i usług – o 1,8%).
Czytaj dalej
13
wrz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2018 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2018 r. w stosunku do lipca 2018 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).
Czytaj dalej
14
wrz

Gospodarka mieszkaniowa w 2017 roku

W Polsce według stanu na koniec 2017 r. odnotowano 14,4 mln mieszkań (wzrost o 1,2% w porównaniu do stanu na koniec 2016 r.) o łącznej powierzchni użytkowej 1 068,6 mln m2, w których znajdowało się 55,2 mln izb.
Czytaj dalej
14
wrz

Odpady komunalne i utrzymanie czystości i porządku w gminach w 2017 roku

W Polsce w 2017 roku odnotowano wzrost w ilości odpadów komunalnych wytworzonych o 2,7% w porównaniu do poprzedniego roku.
Czytaj dalej
14
wrz

Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2018 roku

Według wstępnych danych* pogłowie bydła w czerwcu 2018 r. liczyło 6 201,4 tys. sztuk, i było wyższe o 0,9% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9%, i bydła dorosłego o 2,2%. Obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 2,0%.
Czytaj dalej
14
wrz

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2018 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń w czerwcu 2018 r. liczyło 11 827,5 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 4,2%. Wzrost pogłowia wystąpił w grupie warchlaków o 4,8% i świń na ubój (tuczników) o 10,2%. W pozostałych grupach pogłowie obniżyło się, prosiąt o 4,8%, świń na chów o wadze 50 kg i więcej o 1,7%, w tym loch o 1,6%.
Czytaj dalej
17
wrz

Usługi biznesowe w 2016 roku

Wartość obrotów przedsiębiorstw prowadzących działalności związane z obsługą działalności gospodarczej wyniosła 308,8 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost wartości obrotów przy jednoczesnym wzroście liczby przedsiębiorstw i pracujących ogółem.
Czytaj dalej
18
wrz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 roku

W sierpniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,4% r/r i wyniosło 6229,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,8% r/r i wyniosło 4798,27 zł.
Czytaj dalej
18
wrz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2018 roku

W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2018 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
18
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 r. wyniosło 4798,27 zł.
Czytaj dalej
18
wrz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2018 roku

Miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2018 r. wyniosło 4798,03 zł.
Czytaj dalej
19
wrz

Koniunktura konsumencka - wrzesień 2018 roku

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie 6,9.
Czytaj dalej
19
wrz

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2018 roku

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,0% w porównaniu z sierpniem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 20,0%. W okresie styczeń – sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,2%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 20,6% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 12,5%.
Czytaj dalej
19
wrz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2018 roku

Według wstępnych danych w sierpniu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu br. wzrosły o 0,3% w porównaniu z lipcem br.
Czytaj dalej
20
wrz

Ceny produktów rolnych w sierpniu 2018 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, w sierpniu 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego wzrosły o 2,9%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły o 2,0%.
Czytaj dalej
20
wrz

Turyści w bazie noclegowej. Lipiec 2018 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
21
wrz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2018 roku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) we wrześniu 2018 r. wynosi 105,4 i kształtuje się na poziomie niższym wobec notowanego przed miesiącem, ale wyższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten od grudnia 2016 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.
Czytaj dalej
21
wrz

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-VI 2018 roku

W pierwszym półroczu 2018 r. wyniki finansowe w badanych instytucjach kultury były korzystniejsze od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody z całokształtu działalności (przychody ogółem) wzrosły w tym czasie o 9,7%, a koszty uzyskania tych przychodów (koszty ogółem) o 7,9%.
Czytaj dalej
21
wrz

Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2018 r.

Sprzedaż detaliczna1 w cenach stałych w sierpniu br. była wyższa niż przed rokiem o 6,7% (wobec wzrostu o 6,9% w sierpniu ub. roku). W porównaniu z lipcem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1,2%.
Czytaj dalej
21
wrz

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł.
Czytaj dalej
21
wrz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Lipiec 2018 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
24
wrz

Poczta i telekomunikacja - wyniki działalności w 2017 r.

24
wrz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - wrzesień 2018

24
wrz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2018 roku

25
wrz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2018 r.

25
wrz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2018 roku

25
wrz

Biuletyn Statystyczny Nr 8/2018

25
wrz

Transport - wyniki działalności w 2017 r.

26
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2018 roku

28
wrz

Poland Quarterly Statistics No. 2/2018

28
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2018 r.

28
wrz

Sektor non-profit w 2016 roku

28
wrz

Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2018 roku

28
wrz

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku

28
wrz

Wiadomości Statystyczne nr 9/2018 (688)

28
wrz

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2018 roku

28
wrz

Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w 2016 roku

28
wrz

Budżety gospodarstw domowych w 2017 r.

28
wrz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2017 roku

28
wrz

Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2017 roku

28
wrz

Transport intermodalny w Polsce w 2017 roku

28
wrz

Przemysły kultury i kreatywne w latach 2014-2016

28
wrz

Warunki mieszkaniowe w Polsce w 2017 roku

28
wrz

Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2016 rok

28
wrz

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2017 r. na tle procesów w gospodarce światowej

28
wrz

Badanie budżetów gospodarstw domowych 2017

Publikacje urzędów statystycznych

3
wrz

Województwo pomorskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Folder prezentuje podstawowe informacje statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2018 r., m.in. z zakresu ochrony środowiska, ludności, rynku pracy, wynagrodzeń, gospodarstw domowych, mieszkań, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, turystyki, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, gospodarki morskiej, transportu, handlu, finansów oraz podmiotów gospodarki narodowej.
Czytaj dalej
3
wrz

Przegląd Statystyczny Warszawy. II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje dotyczące: geografii, meteorologii i środowiska, demografii, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, cen, rynku pracy, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i działalności kulturalnej oraz finansów. Ponadto porównania międzynarodowe Warszawy z wybranymi miastami i stolicami Europy.
Czytaj dalej
6
wrz

Poznań - biuletyn statystyczny (II kwartał 2018)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
7
wrz

Turystyka w województwie wielkopolskim w latach 2014–2017

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja „Turystyka w województwie wielkopolskim”, dotąd wydawana w serii wydawniczej „Informacje i opracowania statystyczne”, po raz pierwszy ukazuje się w serii „Analizy Statystyczne”. W tegorocznej edycji publikacja opisuje rozwój turystyki w województwie wielkopolskim w latach 2014–2017. Pod pewnymi względami – z uwagi na zakres czasowy, a częściowo także w odniesieniu do zawartości merytorycznej – niniejsze opracowanie stanowi kontynuację poprzedniego wydania obejmującego lata 2010–2013.
Czytaj dalej
10
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
12
wrz
14
wrz
17
wrz

Sytuacja demograficzna w Gdańsku, Sankt Petersburgu i Kaliningradzie

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Na opracowanie składają się uwagi metodyczne zawierające definicje podstawowych pojęć i wskaźników, synteza charakteryzująca procesy społeczno-demograficzne zachodzące w poszczególnych miastach oraz część tabelaryczna. Calość została wzbogacona prezentacją graficzną wybranych zjawisk demograficznych.
Czytaj dalej
17
wrz

Ochrona środowiska w województwie opolskim w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące środowisko naturalne (powierzchnię ziemi, wód, środowiska leśnego, przyrody), czynniki zagrożeń (emisję zanieczyszczeń powietrza, ścieki, odpady) oraz ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.
Czytaj dalej
17
wrz

Województwo lubuskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Województwo lubuskie w liczbach 2018
Czytaj dalej
19
wrz

Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Dane i wskaźniki z zakresu społeczeństwa informacyjnego oraz statystyki nauki i techniki: wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, działalności badawczo-rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług.
Czytaj dalej
20
wrz

Warunki pracy w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja zawiera dane dotyczące zatrudnienia w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia, likwidacji lub ograniczenia tych zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego oraz świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych. Opracowanie składa się z syntezy, analizy oraz uwag metodologicznych. Komentarz analityczny wzbogacono graficzną prezentacją danych w postaci wykresów i map. Publikacja dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Statystycznego wraz z częścią tabelaryczną w postaci tablic Excel.
Czytaj dalej
21
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W 2017 r. wystąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Gospodarstwa osiągały wyższe dochody i ponosiły większe wydatki. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym ukształtował się na poziomie 1510,73 zł, tj. o 8,7% wyższym w skali roku. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę wynosiły 1236,71 zł i wzrosły o 3,5% w skali roku.
Czytaj dalej
21
wrz

Działalność instytucji kultury w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2017 r. liczba podstawowych instytucji działających w obszarze kultury w województwie wielkopolskim była o 1,9% mniejsza niż przed rokiem. Nie zmienił się natomiast znacząco udział województwa w liczebności tych instytucji na poziomie krajowym. W województwie wielkopolskim funkcjonowało m.in. 9,7% ogółu muzeów i oddziałów muzealnych działających w Polsce, 9,1% teatrów i instytucji muzycznych, 9,0% kin stałych, 8,5% bibliotek i placówek biblioteczno-informacyjnych, 7,4% centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic oraz 5,3% wszystkich galerii i salonów sztuki.
Czytaj dalej
24
wrz

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

25
wrz

Statystyczny obraz Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

25
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

25
wrz

Światowy Dzień Turystyki - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
wrz

Biuletyn Statystyczny Szczecina II kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

26
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
wrz

Lecznictwo uzdrowiskowe w województwie małopolskim w latach 2013-2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
wrz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2018 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Województwo podlaskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w sierpniu 2018 r

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
wrz

Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Informator Statystyczny Miasto Tarnów 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Informator Statystyczny Miasto Nowy Sącz 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Ochrona środowiska w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim II kw 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
wrz

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
wrz

Produkcja budowlano-montażowa w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (II kwartał 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (sierpień 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
wrz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - sierpień 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Obrót nieruchomości w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Statystyka Warszawy. Sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Rynek pracy w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpień 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim - stan w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie lubuskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w 2018 r. Bydło i owce według stanu w czerwcu, trzoda chlewna – stan w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
wrz

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce
14
wrz

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera opis systemu świadczeń rodzinnych, omówienie zmian w przepisach, jakie weszły w życie w danym roku, przedstawienie danych statystycznych pochodzących ze sprawozdań rzeczowo-finansowych gromadzonych przez MRPiPS na temat liczby korzystających oraz wydatków na świadczenia.
14
wrz

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej.
Czytaj dalej
17
wrz

Sytuacja w elektroenergetyce

Ministerstwo Energii

Informacje statystyczne dot. produkcji i zużycia energii elektrycznej w kraju. Dane techniczno-ekonomiczne dot. wykorzystania mocy, wskaźników określających sprawność realizowanych przemian energetycznych oraz dane ekonomiczno-finansowe o przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej, kosztach jej dostarczania do odbiorców i cenach sprzedaży. Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu.
20
wrz

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - sierpień 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
27
wrz

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
wrz

Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

28
wrz

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

28
wrz

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

28
wrz

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

28
wrz

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
wrz

Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament P

28
wrz

Sprawozdanie roczne i półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament P

28
wrz

Raport roczny na temat nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

28
wrz

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

28
wrz

Bilans płatniczy roczny

Narodowy Bank Polski

28
wrz

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

28
wrz

Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpiecenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

Do góry

Newsletter