Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2017

Folder zawiera charakterystykę zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w graniczących ze sobą obwodzie kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim.
Czytaj dalej
31
pazdz

Infrastruktura komunalna w 2016 r.

Informacje o urządzeniach i usługach komunalnych w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, cieplnej, dystrybucji energii elektrycznej i gazu sieciowego oraz zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wg lokalizacji urządzeń lub miejsca świadczenia usług komunalnych. Struktura własnościowa w infrastrukturze komunalnej. Liczba ludności korzystająca z wodociągów, kanalizacji i gazu z sieci. Wskaźnik zużycia na 1 mieszkańca wody, gazu, energii elektrycznej.
Czytaj dalej
31
pazdz

Obrót nieruchomościami w 2016 r.

Informacje o liczbie i wartości dokonanych transakcji kupna/ sprzedaży nieruchomości a także powierzchni sprzedanych nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, nieruchomości budynkowych oraz nieruchomości gruntowych. Dane dotyczące średnich cen transakcyjnych nieruchomości.
Czytaj dalej
31
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2017 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
31
pazdz

Gospodarka mieszkaniowa w 2016 r.

Stan zasobów mieszkaniowych i warunki mieszkaniowe – wyposażenie mieszkań w urządzenia techniczno-sanitarne. Sprzedaż mieszkań, zaległości w opłatach za mieszkanie, spłaty kredytów mieszkaniowych, działania eksmisyjne, remonty mieszkań w budynkach mieszkalnych wg form własności, tj.: gmin, spółdzielni mieszkaniowych, Skarbu Państwa, zakładów pracy, towarzystw budownictwa społecznego i wspólnot mieszkaniowych. Grunty gminne pod budownictwo mieszkaniowe oraz dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2015 r. przez gminy użytkownikom lokali mieszkalnych. Lokale socjalne i sposób ich pozyskiwania.
Czytaj dalej
31
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za październik 2017 r. (opracowanie eksperymentalne)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w październiku 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,5% (wskaźnik cen 100,5), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,1% (wskaźnik cen 102,1).
Czytaj dalej
31
pazdz

Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2013-2015 na poziomie województw (NTS2) i podregionów (NTS3)

Wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2013–2015 na poziomie województw (NTS 2), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2013–2015 na poziomie podregionów (NTS 3).
Czytaj dalej
31
pazdz

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017

Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, liceach profi lowanych, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych. Prezentacja danych o szkołach, uczniach, absolwentach, nauczycielach, oddziałach, klasach, pomieszczeniach szkolnych oraz o wychowaniu przedszkolnym i wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą. Poza częścią tabelaryczną komentarz analityczny, uwagi metodologiczne.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
pazdz

Euroregion Puszcza Białowieska w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczono genezę i krótką charakterystykę Euroregionu Puszcza Białowieska.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zaprezentowano dane dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, miast na prawach powiatu, województwa) w województwie podlaskim w 2016 r. Źródłem informacji są sprawozdania Ministerstwa Finansów.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2017 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja (opinie te są ostrożniejsze niż przed miesiącem). Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz budownictwo.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W publikacji zaprezentowane zostały w szerokim zakresie informacje statystyczne charakteryzujące dochody, wydatki i wyniki finansowe budżetów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o budżetach gospodarstw domowych w województwie pomorskim między innymi o przeciętnym miesięcznym dochodzie, przeciętnym miesięcznym spożyciu niektórych artykułów żywnościowych, gospodarstwach domowych wyposażonych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej
31
pazdz

Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2014-2016

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie składa się z uwag ogólnych, metodycznych, syntezy wyników badań, tablic statystycznych oraz wykresów. W uwagach przedstawiono podstawowe pojęcia, a część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących warunki życia mieszkańców województwa pomorskiego. Uzupełnienie natomiast stanowią prezentacje graficzne. Część tabelaryczna zawiera wybrane informacje dla województwa pomorskiego za lata 2014-2016 oraz, dla bardziej szczegółowego scharakteryzowania zjawisk, w przekroju terytorialnym i na tle pozostałych województw.
Czytaj dalej
31
pazdz

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ochrony środowiska w województwie pomorskim w 2016 r., między innymi o kierunkach wykorzystania powierzchni geodezyjnej województwa, poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, ściekach przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz o emisji i redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.
Czytaj dalej
31
pazdz

Edukacja i wychowanie w województwie śląskim w latach szkolnych 2013/14 – 2016/17

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera zestaw informacji dotyczących działalności szkół oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych realizujących nauczanie na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym oraz wyższym z uwzględnieniem szkolnictwa specjalnego, zawodowego i artystycznego. Publikacja składa się z uwag metodycznych obejmujących opis organizacji systemu oświaty, definicje podstawowych pojęć, komentarza analitycznego oraz części tabelarycznej. Całość opracowania wzbogacono prezentacją graficzną w postaci wykresów.
Czytaj dalej
31
pazdz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim wg stanu w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
pazdz

Łódzki Obszar Metropolitalny w latach 2010-2015

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja "Łódzki Obszar Metropolitalny w latach 2010-2015"została podzielona na dwie zasadnicze części. W pierwszej z nich dokonano sumarycznej charakterystyki potencjalnego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. W celu zwiększenia przejrzystości, analizę zaprezentowano w podziale na poszczególne działy tematyczne. Uzupełnienie stanowią mapy prezentujące najistotniejsze zagadnienia w przekroju terytorialnym. W drugiej części, w postaci tabelarycznej, zamieszczono wybrane dane, dostępne dla wszystkich gmin wchodzących w skład rozpatrywanego obszaru metropolitalnego. Ujęcie wyników w dwóch punktach czasowych umożliwia zaobserwowanie zmian, które miały miejsce w latach 2010-2015.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2017
Czytaj dalej
31
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacja została opracowana na podstawie corocznie sporządzanych bilansów zasobów mieszkaniowych powstałych na bazie wyników spisu powszechnego mieszkań. Stan zasobów mieszkaniowych ustalony w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań na dzień 31 III 2011 r. i doszacowany na 31 XII 2011 r. stał się stanem otwarcia pierwszego bilansu opartego o ten spis, tj. bilansu za 2013 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2016

Urząd Statystyczny w Warszawie

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Urząd Statystyczny w Warszawie w celu zaprezentowania, kolejny już raz, stanu rolnictwa województwa mazowieckiego i obrazu wsi mazowieckiej na tle pozostałych województw.
Czytaj dalej
31
pazdz

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2016 r. z terenu województwa mazowieckiego zebranych zostało 1758,9 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowiło 15,1% ogółu zebranych w kraju. Na jednego mieszkańca województwa przypadało średnio 328 kg (wobec 311 kg w 2015 r.). Firmy należące do sektora prywatnego zebrały 61,7% odpadów komunalnych (wobec 62,9% w 2015 r.). Spośród firm sektora publicznego w zbieraniu odpadów komunalnych najwyższy udział miały podmioty stanowiące własność komunalną (samorządową) — 93,3%.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

31
pazdz

Statystyka elektroenergetyki polskiej 2016

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Informacje statystyczne dot. krajowego systemu elektroenergetycznego obejmujące bilanse energii elektrycznej, moce i stan urządzeń, sprawność i inne parametry wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, średnie ceny i poziom sprzedaży energii elektrycznej oraz wyniki ekonomiczno-finansowe elektroenergetyki zawodowej. Przekroje: województwa, miasto/wieś, działy PKD, nośniki energii, rodzaje napięć, rodzaje odbiorców energii elektrycznej. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
31
pazdz

Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej według województw. Informacje o jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i ponadgminnym.
Czytaj dalej
31
pazdz

Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Rozmiar i zasięg realizowanych zadań w ramach systemu pomocy społecznej, z uwzględnieniem informacji o osobach i rodzinach objętych pomocą społeczną, typów oraz wartości przyznanych świadczeń finansowanych zarówno z budżetu państwa, jak też z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
31
pazdz

Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

Zestawienie wybranych danych ze sprawdzań serii MZ
Czytaj dalej
31
pazdz

Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2017

Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zd

Zestawienie wybranych danych ze sprawdzań serii MZ
Czytaj dalej
31
pazdz

Bilans zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

Wyniki procedury państwowej służby hydrogeologicznej pełnionej przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut (PIG-PIB) związanej z prowadzeniem bazy danych zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych w Polsce. W zakres publikacji wchodzi Mapa w skali 1:800 000 oraz wykaz ustalonych zasobów.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter