Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
lut

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 r.

Działalność badawcza i rozwojowa jest kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego.
Czytaj dalej
2
lut

Partie polityczne w 2016 r.

Na koniec 2016 r. z 86 zarejestrowanych partii politycznych aktywną działalność prowadziły 72 partie, tj. o 3 więcej niż w 2014 r. Partie, które wzięły udział w badaniu, zadeklarowały łącznie blisko 251 tys. członków, o 16% mniej niż w 2014 r. Łączne przychody partii w 2016 r. wyniosły 127 mln zł, jednak tylko 9 partii dysponowało przychodami przekraczającymi 1 mln zł.
Czytaj dalej
2
lut

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r.

Informacje o osobach zatrudnionych oraz poziomach miesięcznych i godzinowych wynagrodzeń brutto, rozkładzie płac (decyle), najwyższych i najniższych wynagrodzeniach, a także o strukturze wynagrodzeń wg cech demograficznych i społeczno-zawodowych pracowników.
Czytaj dalej
5
lut

Kształcenie dorosłych w 2016 roku

W 2016 r. w Polsce 45,1% osób w wieku 18-69 lat deklarowało udział w szeroko rozumianym kształceniu, w tym 30,7% (około 8,3 mln osób) w edukacji nieformalnej (samokształceniu), która była najbardziej popularną formą nauki. Edukacja w systemie szkolnym (kształcenie formalne) obejmowała około 3 mln. osób, tj. 11,2% badanej populacji, natomiast co piąta osoba z tej grupy wieku (około 5,6 mln osób) dokształcała się na kursach i szkoleniach oraz w innych formach kształcenia pozaformalnego. W badanych formach aktywności edukacyjnej, z wyjątkiem kształcenia pozaformalnego, uczestniczyło stosunkowo więcej kobiet niż mężczyzn oraz osób zamieszkałych w miastach w porównaniu do mieszkańców wsi.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2017 roku

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4516,69 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4514,83 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 r. wyniosło 4271,51 zł.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r. w stosunku do 2016 r.

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł 3,4 %.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2017 roku

Kwota bazowa w 2017 r. wyniosła 3731,13 zł.
Czytaj dalej
12
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2017 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego po dwunastu miesiącach 2017 roku według danych tymczasowych wyniosły w cenach bieżących 870,1 mld zł w eksporcie oraz 868,0 mld zł w imporcie.
Czytaj dalej
14
lut

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2017 roku

Dynamika realna PKB w IV kwartale 2017r. wg szybkiego szacunku wyniosła 105,1
Czytaj dalej
14
lut

Turyści w bazie noclegowej. Grudzień 2017 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
15
lut

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 r. w stosunku do grudnia 2017 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%)
Czytaj dalej
15
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 roku

Według wstępnych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 r. w stosunku do stycznia poprzedniego roku wyniósł 101,9.
Czytaj dalej
15
lut

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2017 roku

Według wstępnych danych pogłowie bydła w grudniu 2017 r. liczyło 6 035,5 tys. sztuk, i było wyższe o 1,1% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9%, i bydła dorosłego o 1,5%. Nieznaczne obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 0,3%
Czytaj dalej
15
lut

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2017 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń* w grudniu 2017 r. liczyło 11 897,6 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 7,1%.
Czytaj dalej
16
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 r. wyniosło 4588,58 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 roku

W styczniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,8% r/r i wyniosło 6186,6 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,3% r/r i wyniosło 4588,58 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2018 r. wyniosło 4588,54 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2017 r. i w drugim półroczu 2017 r.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2017 r. wyniosło 3731,13 zł, a w drugim półroczu 2017 r. wyniosło 3841,39 zł.
Czytaj dalej
16
lut

Turystyka w Unii Europejskiej

Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w krajach UE nieprzerwanie wzrasta od 2009 r. i w 2016 r. osiągnęła wartość 3 053,8 mln. Udział noclegów udzielonych turystom zagranicznym wyniósł 48,6%.
Czytaj dalej
19
lut

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2018 roku

W styczniu 2018 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż w styczniu 2017 roku. Wzrosła natomiast znacznie liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
19
lut

Zeszyt metodologiczny. Badania przedsiębiorstw niefinansowych

Informacje o źródłach danych wykorzystywanych w kwartalnych i rocznych badaniach przedsiębiorstw niefinansowych, a także o wynikach opracowywanych na podstawie tych badań i formach ich prezentacji. Zeszyt ten ma stanowić kompendium wiedzy dla osób wykorzystujących wyniki badań przedsiębiorstw niefinansowych, pomocne w ich analizie i interpretacji.
Czytaj dalej
20
lut

Rocznik Statystyczny Pracy 2017

Zmiany zachodzące na rynku pracy. Aktywność ekonomiczna ludności, pracujący, ruch zatrudnionych i wolne miejsca pracy, bezrobotni, warunki pracy (struktura czasu pracy, strajki, warunki na stanowisku pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane), koszty pracy, wynagrodzenia (fundusze wynagrodzeń i przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne i realne; wynagrodzenia wg stanowisk i zawodów, struktura pełnozatrudnionych wg wysokości wynagrodzenia).
Czytaj dalej
20
lut

Ceny produktów rolnych w styczniu 2018 roku

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego) w styczniu 2018 r. wyniósł 95,1 (tj. spadek o 4,9% m/m).
Czytaj dalej
20
lut

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w styczniu 2018 roku

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 8,6% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 9,3%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 34,7% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 2,0%.
Czytaj dalej
20
lut

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2018 roku

Według wstępnych danych w styczniu 2018 r. zarówno ceny produkcji sprzedanej przemysłu jak i produkcji budow-lano-montażowej były wyższe w porównaniu z grudniem 2017 r. o 0,1%
Czytaj dalej
20
lut

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2018 roku

Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych w styczniu br. wyniosła 107,7 w skali roku. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej było wyższe niż przed miesiącem, kiedy odnotowano wzrost o 5,2%, lecz niższe niż w styczniu 2017 r. (wzrost o 9,5%).
Czytaj dalej
20
lut

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2017 roku

Ceny produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2017 r. w stosunku do III kwartału 2017 r. wzrosły o 0,9%.
Czytaj dalej
21
lut

Koniunktura konsumencka. Luty 2018 roku

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie 6,2. W lutym 2018 r. obecne i przyszłe nastroje konsumenckie pozostały na podobnym poziomie jak w ubiegłym miesiącu.
Czytaj dalej
21
lut

Spółdzielnie socjalne w 2016 r.

W 2016 r. aktywnie działało 0,9 tys. spośród 1,4 tys. zarejestrowanych spółdzielni socjalnych. Największa ich część zlokalizowana była na terenie województwa wielkopolskiego (15%).
Czytaj dalej
22
lut

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2018 roku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w lutym 2018 r. wynosi 114,1 i kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem. Wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej od grudnia 2016 r.
Czytaj dalej
22
lut

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2017 roku

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2017 r. wyniosła 4145 zł.
Czytaj dalej
22
lut

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Grudzień 2017 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
23
lut

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2018 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego
Czytaj dalej
23
lut

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu stycznia 2018 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu stycznia 2018 r.
Czytaj dalej
23
lut

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2018 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw czwarty kwartał 2017 roku

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w IV kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
23
lut

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2018

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.
Czytaj dalej
23
lut

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - luty 2018

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
23
lut

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2017 r.

Ludność aktywna zawodowo stanowiła w IV kwartale 2017 roku 56,2% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do III kwartału 2017 roku wskaźnik ten obniżył się o 0,5 p. proc., natomiast w odniesieniu do IV kwartału 2016 roku pozostał na zbliżonym poziomie (IV kw. 2016 r. – 56,3%).
Czytaj dalej
23
lut

Pracujący na własny rachunek

W II kwartale 2017 roku zbiorowość osób pracujących na własny rachunek liczyła 2882 tys. Stanowiła ona 17,5% ogółu osób pracujących w Polsce wg kryterium stosowanego w BAEL (16496 tys. osób).
Czytaj dalej
26
lut

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów, finanse przedsiębiorstw, zatrudnienie i wydajność pracy, czas pracy i warunki pracy, wynagrodzenia, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, handel zagraniczny wyrobami przemysłowymi, bilanse paliwowo-energetyczne, zużycie niektórych paliw i energii elektrycznej oraz wybranych materiałów w przemyśle, technika i wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, zagrożenie i ochrona środowiska.
Czytaj dalej
26
lut

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2017 roku

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2017 r. w stosunku do III kwartału 2017 r. wyniósł 100,6 (wzrost cen o 0,6 %).
Czytaj dalej
26
lut

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2017 rok

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, liczba podmiotów nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych wg wybranych cech np. form prawnych.
Czytaj dalej
27
lut

Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2017 roku

Wyniki badań z zakresu użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów prezentowane na tle 2017 r. i lat poprzednich.
Czytaj dalej
28
lut

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w czwartym kwartale 2017 roku

Produkt krajowy brutto (PKB) w IV kw. 2017 roku był realnie wyższy o 5,1% w porównaniu z IV kw. 2016 roku, wobec 2,7% w analogicznym okresie 2016 roku (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
28
lut

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 roku

Charakterystyka przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
28
lut

Wiadomości Statystyczne nr 2/2018 (681)

W numerze m. in.: Katarzyna PIŁAT — (A)symetryczne szoki popytowe i podażowe w krajach Europy Środkowo-wschodniej; Urszula KŁOSIEWICZ-GÓRECKA — Wpływ inwestycji podmiotów z kapitałem zagranicznym na wielkość zatrudnienia ...
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

2
lut

4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem

Urząd Statystyczny w Gdańsku

4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem
Czytaj dalej
6
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja zawiera charakterystykę wielkości i struktury oraz działalności gospodarczej podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
Czytaj dalej
8
lut

Wynagrodzenia i ich struktura w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz ich wynagrodzenia. Struktura wynagrodzeń wg cech demograficznych i zawodowych.
Czytaj dalej
8
lut
9
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.
Czytaj dalej
9
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów i wybranych miast województwa podkarpackiego za grudzień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
14
lut

Bezrobotni zarejestrowani w dzielnicach Warszawy w końcu IV kwartału 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla dzielnic m.st. Warszawy
Czytaj dalej
16
lut

Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

W 2016 r. na terenie województwa łódzkiego badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła 1040 jednostek – spadek o 0,7% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy średnim wzroście w Polsce o 0,2%. Ponad połowa z nich (551) miała swoją siedzibę w Łodzi. Podmioty z łódzkiego stanowiły 4,0% wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w kraju, co plasuje łódzkie 8 miejscu wśród województw.
Czytaj dalej
16
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2017 r.
Czytaj dalej
16
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Dynamika podmiotów gospodarki narodowej. Podmioty gospodarki narodowej wg liczby pracujących, sektorów własności, w ujęciu terytorialnym, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ruch rejestracyjny podmiotów gospodarki narodowej.
Czytaj dalej
21
lut

22 lutego. Europejski Dzień Ofiar Przestępstw

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, m.st. Warszawy
Czytaj dalej
21
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Na koniec 2017 r. zarejestrowanych było 809369 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 2,7% więcej niż rok wcześniej. Ponad połowa jednostek (53,7%) miała swoją siedzibę w m.st. Warszawie. Najwięcej podmiotów (24,0%) zajmowało się handlem; naprawą pojazdów samochodowych, jednak największy wzrost w stosunku do 2016 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 9,0%). W ciągu całego 2017 r. na każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów przypadało 69 zlikwidowanych jednostek.
Czytaj dalej
23
lut

Działalność podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez Prezesa GUS.
Czytaj dalej
26
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego, struktura kapitałowa podmiotów z kapitałem zagranicznym, kategorie finansowe podmiotów.
Czytaj dalej
27
lut

Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2016

Urząd Statystyczny w Warszawie

Przemiany społeczne i gospodarcze w skali lokalnej oraz umacnianie się roli samorządu terytorialnego wpływają na wzrost zapotrzebowania na szeroko rozumianą informację statystyczną o powiatach i gminach. Wychodząc naprzeciw potrzebom władz samorządowych Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował dwunastą edycję publikacji pt. „Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2016”. Stanowi ona uzupełnienie wydawnictw GUS i Urzędu opisujących zróżnicowanie wybranych elementów społeczno-ekonomicznego potencjału gmin i powiatów województwa mazowieckiego na tle kraju.
Czytaj dalej
27
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podlaskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji budownictwo.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2018 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja. Negatywne i gorsze niż przed miesiącem oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
28
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w 2017 r., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w lutym 2018 r.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w lutym 2018 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (styczeń 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Komunikat prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w styczniu 2018 r.
Czytaj dalej
28
lut

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Charakterystyka przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Liczebność i struktura badanej zbiorowości (forma prawna, rodzaj prowadzonej działalności); liczba i struktura pracujących z uwzględnieniem właścicieli, zatrudnienie i wynagrodzenia; przychody i koszty; ponoszone nakłady na środki trwałe, wartość brutto środków trwałych. Wskaźniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób.

Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2018 r.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2018 r.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - luty 2018r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i go-spodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - styczeń 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach działalności w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie formułują jednostki z sekcji informacja i komunikacja oraz zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - styczeń 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego styczeń 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności. Najlepsze oceny w tym zakresie zgłaszają firmy prowadzące działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej.
Czytaj dalej
28
lut

Rynek pracy w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
28
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2016 r.
Czytaj dalej
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

26
lut

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - styczeń 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
Czytaj dalej
28
lut

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Publikacja przedstawia dane dotyczące sytuacji na polskim rynku pracy w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców. W opracowaniu zawarty jest wykaz liczby wniosków o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców, liczby zezwoleń uchylonych, przedłużonych oraz liczby odmów. Liczba wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców usystematyzowana jest w przekrojach: kraj województwo, obywatelstwo, płeć, typy zezwoleń, okres ważności zezwoleń, wybrane grupy zawodów, rodzaje działalności według PKD. Informacje udostępniane są w formie tablic informacyjnych.
Czytaj dalej
28
lut

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera dane o liczbie oraz strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w miesiącu sprawozdawczym. W informacji prezentowane są dane dotyczące napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia według przyczyn, w tym w ramach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) działań aktywizacyjnych. Informacja przedstawia również dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem urzędów pracy oraz dane o zgłoszonych i dokonanych zwolnieniach grupowych (liczba osób, liczba zakładów pracy).
28
lut

Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski

Zestawienie cen transakcyjnych/ofertowych mieszkań w poszczególnych miastach Polski na rynku pierwotnym i wtórnym.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter