Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

07.12.2017

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q3/17

487 361,6

476 198,7

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q3/17

424 616,7

416 121,5

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q3/17

9 050,7

10 506,6

   ** Przemysł Industry "

Q3/17

104 876,3

103 652,6

   ** Budownictwo Construction "

Q3/17

36 927,4

31 713,6

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q3/17

273 762,3

270 248,7

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q3/17

62 744,9

60 077,3

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q3/17

291 171,0

281 326,6

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q3/17

85 349,2

86 102,0

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q3/17

82 752,1

76 992,7

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q3/17

6 955,6

11 104,1

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q3/17

21 054,2

20 609,3

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q3/17

476 489,5

467 979,9

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q3/17

416 954,7

410 825,1

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q3/17

9 132,6

10 778,9

     ** Przemysł Industry "

Q3/17

101 721,3

102 122,2

     ** Budownictwo Construction "

Q3/17

36 946,4

31 874,1

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q3/17

269 154,4

266 049,9

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q3/17

59 534,8 57 154,8
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q3/17

287 005,3

276 724,5

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q3/17

83 726,3

84 801,0

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q3/17

81 915,3

76 391,9

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q3/17

7 111,0

11 185,9

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q3/17

16 653,5

18 813,8

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2010 = 100

Październik 2017
October 2017

143,9

137,0

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q3/17

6321,7

6293,3

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Październik 2017
October 2017
1069,5

1117,1

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q3/17

4510,86

4477,18

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Październik 2017
October 2017

172,2 171,3 Metadane
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2010 = 100

Październik 2017
October 2017

109,1

108,8

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 2/10/11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2016 719 344 700 460
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2016 746 748 712 231
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2016 13 999 28 180
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2016 -27 404 -11 770
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2016 18 466 35 718
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2016 -45 870 -47 489
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2016 35 053 -155
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2016 1 610 -7 347
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2016 33 443 7 192
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2016 81 392 46 545
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2016 13 205 4 048
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2016 68 187 42 497
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
48 326 50 355
*  Płatności kasowe na działalnością operacyjną Cash payments for operatng activities mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
48 988 47 230
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
-662 3 125
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
544 493
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
-1 206 2 632
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
-212 28
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
-307 185
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
95 -157
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
695 -5 208
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
4 144 -4 381
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
-3 449 -827
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
-299 -2 604

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
643 185,0 642 221,8
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
72 561,4 78 930,8
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
341 675,5 317 296,3
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
204 822,3 222 418,6
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
24 125,9 23 576,0
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
643 185,0 642 221,8
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
0,0 0,0
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
244 826,9 242 343,1
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
193 242,7 191 309,5
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
205 115,4 208 569,2
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q3/17

27 993,3 28 835,3

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
297 544,2 294 279,7
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
19 711,5 17 128,7
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
124 885,2 125 923,5
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
152 947,5 151 227,5
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
297 544,2 294 279,7
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
223 441,9 220 696,3
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 20177
223 441,9 220 696,3
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
0,0 0,0
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
74 016,4 73 451,9
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
0,0 0,0
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
42 530,6 42 305,1
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
31 485,8 31 146,8
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
85,9 131,5
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q3/17

89 631,8 90 920,4

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
940 729,2 936 501,5
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
453 863,2 448 899,5
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
   
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
260 240,0 257 194,6
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
193 623,2 191 704,9
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2017
September 2017
486 865,9 487 602,0

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q2/17

977 216,4 974 756,1
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q2/17

909 714,7 906 381,6
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q2/17

908 003,2 904 767,0
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q2/17

1 711,4 1 614,6
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q2/17

67 429,5 68 305,8
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q2/17

63 607,3 64 599,2
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q2/17

3 822,3 3 706,6
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q2/17

72,2 68,7

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Październik 2017
October 2017

1 287 690,5

1 275 942,4

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Październik 2017
October 2017

229 118,8

217 386,3

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Październik 2017
October 2017

1 174 418,4

1 174 856,9

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Październik 2017
October 2017

236 990,3

227 153,9

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Listopad  2017
November 2017

239 311,6

234 086,9

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Listopad  2017
November 2017

-31 156,8

-31 261,9

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Listopad  2017
November 2017

355 082,9

364 071,7

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q2/2017

- 1 046

1768

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q2/2017

53 691

52 259

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q2/2017

53 240

51 577

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2017

13 672

11 867

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q2/2017

8 769

7 794

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2017

2 872

4 025

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q2/2017

8 893

7 077

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2017

1 402

1 430

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q2/2017

1 781

1 365

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q2/2017

979

659

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2017

1 150

724

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q2/2017

171

65

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q2/2017

87

272

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2017

472

585

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2017

338

196

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2017

134

389

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q2/2017

-2 364

1 894

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2017

-3 311

3 026

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2017

947

-1 132

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2017

-605

1 533

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

-448

664

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q2/2017

-157

869

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q2/2017

1 474

2 816

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

45

363

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

1 429

2453

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2017

-997

2 155

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

-244

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2017

-6

6

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2017

-1 459

331

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2017

468

2 062

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q2/2017

-4 137

-4  514

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q2/2017

-3 253

-5 136

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2017

-199

-200

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2017

-663

576

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2017

-22

246

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

-514

-181

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

-3 296

-3 624

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q2/2017

154

-2 155

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Listopad  2017
November 2017

113 377

110 639

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Listopad  2017
November 2017

4 245

4 219

   SDR mln US$
USD million

Listopad  2017
November 2017

425

419

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Listopad  2017
November 2017

548

572

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Listopad  2017
November 2017

108 159

105 429

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Październik 2017
October 2017

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Wrzesień 2017
September 2017

18579,0

20239,1

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Wrzesień 2017
September 2017

18367,5

19461,9

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2017

259 663

254 206

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q2/2017

70 586

66 657

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2017

32 655

30 588

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2017

37 931

36 069

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

30 812

30 035

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

21 076

20 664

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

9 736

9 371

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

9 425

9 255

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q2/2017

311

116

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

3 738

3 973

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q2/2017

42 803

41 555

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q2/2017

38

36

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2017

3 173

3 086

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2017

11 396

12 246

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2017

28 196

26 190

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

111  724

111 986

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q2/2017

578 604

548 225

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q2/2017

255 058

242 452

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2017

163 678

156 970

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2017

91 380

85 432

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

171 411

157 663

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

47 098

42 169

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

124 313

115 494

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

124 290

115 472

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q2/2017

23

22

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

4 066

4 032

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q2/2017

148 069

144 078

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q2/2017

13 685

16 434

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2017

23 783

22 510

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2017

52 714

50 571

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2017

57 887

54 563

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q2/2017

-318 941

-294 019

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q2/2017

363 658

344 954

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2017

143 017

133 651

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q2/2017

23

22

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

21

17

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

2

5

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q2/2017

142 994

133 629

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

119 213

111 124

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2017

23 664

22 388

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2017

117

117

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q2/2017

13 685

16 434

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2017

11 872

14 667

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2017

11 824

14 629

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2017

48

38

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2017

1 813

1 767

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q2/2017

1 813

1 767

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2017

56 344

53 650

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2017

14 968

14 129

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q2/2017

11 824

11 437

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2017

1 663

1  743

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2017

1 481

949

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2017

41 376

39 521

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2017

7 517

7 075

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

3 630

3 079

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2017

30 105

29 244

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2017

124

123

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2017

59 232

55 737

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2017

21 186

19 652

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2017

21

18

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

2

5

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2017

3 955

3 520

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

16 265

15 277

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2017

943

832

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2017

38 046

36 085

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

1 447

1 269

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2017

35 779

34 039

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2017

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q2/2017

557

479

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2017

263

298

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2017

91 380

85 482

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q2/2017

39 539

36 563

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q2/2017

6 430

5 834

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q2/2017

45 411

43 085

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q3/17 38 436 38 422 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

10/ Dane dotyczące 2014 roku opracowane przez GUS zgodnie z ESA 2010; dane za 2013 rok opracowane przez MF pozostały bez zmian w stosunku  do poprzednio opublikowanych.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter