Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

15.03.2018

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q4/17

562 721,9

487 361,6

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q4/17

499 900,3

424 616,7

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q4/17

10 780,2

9 050,7

   ** Przemysł Industry "

Q4/17

146 918,1

104 876,3

   ** Budownictwo Construction "

Q4/17

44 425,6

36 927,4

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q4/17

297 776,4

273 762,3

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q4/17

62 821,6

62 744,9

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q4/17

279 313,9

291 171,0

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q4/17

109 824,3

85 349,2

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q4/17

144 107,3

82 752,1

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q4/17

11 194,8

6 955,6

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q4/17

18 234,1

21 054,2

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q4/17

550 026,7

476 489,5

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q4/17

486 717,4

416 954,7

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q4/17

10 625,2

9 132,6

     ** Przemysł Industry "

Q4/17

142 158,7

101 721,3

     ** Budownictwo Construction "

Q4/17

43 413,7

36 946,4

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q4/17

290 519,8

269 154,4

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q4/17

63 309,3 59 534,8
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q4/17

272 355,0

287 005,3

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q4/17

107 086,2

83 726,3

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q4/17

142 077,0

81 915,3

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q4/17

11 647,2

7 111,0

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q4/17

16 813,4

16 653,5

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Styczeń 2018

111,1

106,8

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q4/17

6349,7

6321,7

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Styczeń 2018 1133,7

1081,7

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q4/17

4530,47

4510,86

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Luty 2018
February 2018

173,6 173,9 Metadane
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Styczeń 2018

103,1

103,0

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 2/10/11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2016 719 344 700 460
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2016 746 748 712 231
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2016 13 999 28 180
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2016 -27 404 -11 770
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2016 18 466 35 718
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2016 -45 870 -47 489
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2016 35 053 -155
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2016 1 610 -7 347
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2016 33 443 7 192
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2016 81 392 46 545
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2016 13 205 4 048
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2016 68 187 42 497
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
50 591 50 200
*  Płatności kasowe na działalnością operacyjną Cash payments for operatng activities mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
64 843 52 350
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
-14 252 -2 150
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
4 279 1 015
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
-18 531 -3 165
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
2 871 2 179
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
2 971 2 366
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
-100 -187
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
-5 340 3 454
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
-5 923 6 461
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
583 -3 007
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
-26 742 -1 890

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
644 531,9 646 064,2
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
66 759,1 74 633,0
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
345 207,8 342 634,3
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
209 136,2 205 424,0
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
23 428,8 23 372,9
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
644 531,9 646 064,2
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
0,0 0,0
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
243 917,9 249 913,1
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
197 233,1 196 113,5
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
203 380,8 200 037,6
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q4/17

26 301,2 27 993,3

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
283 939,9 288 942,2
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
20 177,7 20 393,1
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
117 967,3 120 602,7
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
145 794,9 147 946,5
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
283 939,9 288 942,2
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
213 102,2 217 241,6
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
213 102,2 217 241,6
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
0,0 0,0
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
70 822,6 71 614,8
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
0,0 0,0
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
40 681,1 41 139,1
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
30 141,5 30 475,7
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
15,1 85,9
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q4/17

90 577,4 89 631,8

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
928 471,8 935 006,5
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
456 109,3 462 639,7
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
   
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
257 325,5 265 015,8
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
198 783,8 197 623,9
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Grudzień 2017
December 2017
472 362,4 472 366,7

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q3/17

972 207,5 977 234,8
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q3/17

904 882,1 909 714,7
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q3/17

903 150,8 908 003,2
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q3/17

1 731,3 1 711,4
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q3/17

67 256,4 67 447,9
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q3/17

63 249,7 63 625,6
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q3/17

4 006,7 3 822,3
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q3/17

68,9 72,2

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Styczeń 2018

1 309 614,8

1 324 383,3

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Styczeń 2018

237 441,6

268 846,7

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Styczeń 2018

1 180 681,8

1 175 814,3

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Styczeń 2018

233 127,3

232 521,9

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Luty 2018
February 2018

243 098,6

241 313,9

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Luty 2018
February 2018

-31 972,1

-26 134,8

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Luty 2018
February 2018

364 983,3

356 765,4

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q2/2016

1 115

-207

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q2/2016

50 059

47 549

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q2/2016

48 439

46 472

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2016

12 202

10 445

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q2/2016

8 204

7 221

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2016

3 729

2 645

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q2/2016

8 290

6 627

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2016

1 519

1 489

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q2/2016

1 461

2 015

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q2/2016

34

2 665

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2016

196

2 811

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q2/2016

162

146

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q2/2016

1 875

751

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2016

708

1 727

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2016

-335

450

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2016

1 043

1 277

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q2/2016

1 873

5 285

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2016

-741

3 512

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2016

2 614

1 773

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2016

1 427

-578

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

679

-476

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q2/2016

748

-102

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q2/2016

6 450

-6 354

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

1 137

388

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

5 313

-6 742

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2016

2 377

-17

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2016

178

3

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2016

1 782

-1 166

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2016

417

1 146

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q2/2016

4 994

5 160

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q2/2016

6 922

4 722

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2016

-108

-749

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2016

-2 711

1 174

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2016

891

13

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

-130

64

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

10 810

3 646

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q2/2016

726

-1 707

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Listopad 2016
November 2016

110 843

113 030

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Listopad 2016
November 2016

3 930

4 217

   SDR mln US$
USD million
Listopad 2016
November 2016

425

431

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Listopad 2016
November 2016

619

626

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Listopad 2016
November 2016

105 869

107 756

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Listopad 2016
November 2016

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Październik 2016
October 2016

16970,9

18002,3

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Październik 2016
October 2016

16754,6

17682,8

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2016

248 068

241 420

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q2/2016

61 265

66 351

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2016

26 115

31 085

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2016

35 150

35 266

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

32 561

31 313

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

23 619

22 947

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

8 942

8 366

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

8 904

8 322

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q2/2016

38

44

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

3 775

4 523

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q2/2016

40 199

38 701

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q2/2016

37

38

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2016

2 957

2 936

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2016

12 349

10 797

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2016

24 856

24 930

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

110 268

100 532

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q2/2016

528 439

541 411

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q2/2016

225 926

238 078

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2016

141 234

153 209

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2016

84 692

84 869

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

151 666

153 559

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

37 257

40 599

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

114 409

112 960

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

114 399

112 947

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q2/2016

10

13

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

6 049

6 020

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q2/2016

144 798

143 754

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q2/2016

16 616

10 049

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2016

22 679

23 390

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2016

51 924

56 083

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2016

53 579

54 232

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q2/2016

-280 371

-299 991

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q2/2016

343 810

341 490

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2016

133 741

133 260

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q2/2016

14

19

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

10

13

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

4

6

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q2/2016

133 727

133 241

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

111 052

109 857

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2016

22 522

23 362

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2016

153

22

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q2/2016

16 616

10 049

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2016

14 790

8 209

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2016

14 744

8 171

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2016

46

38

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2016

1 826

1 840

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q2/2016

1 826

1 840

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2016

54 227

57 877

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2016

13 760

16 266

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q2/2016

10 634

12 968

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2016

1 751

1 834

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2016

1 375

1 464

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2016

40 467

41 611

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2016

6 379

6 992

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

2 303

1 794

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2016

31 639

32 176

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2016

146

649

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2016

54 534

55 435

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2016

18 551

18 150

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2016

15

15

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2016

3 282

3 340

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

14 592

14 252

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2016

662

543

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2016

35 983

37 285

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

1 044

1 296

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2016

34 216

35 250

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2016

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q2/2016

464

501

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2016

259

238

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2016

84 692

84 869

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q2/2016

35 313

34 414

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q2/2016

7 982

7 296

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q2/2016

41 397

43 159

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q4/17 38 437 38 436 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

10/ Dane dotyczące 2014 roku opracowane przez GUS zgodnie z ESA 2010; dane za 2013 rok opracowane przez MF pozostały bez zmian w stosunku  do poprzednio opublikowanych.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter